polnohospodarstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Krízové nástroje štátnej pomoci na podporu poľnohospodárstva a rybárstva ostávajú v platnosti

Európska komisia prijala zmenu dočasného krízového a transformačného rámca štátnej pomoci. Jej zámerom je predĺžiť o šesť mesiacov platnosť určitých ustanovení rámca zameraných na riešenie pretrvávajúcich narušení trhu najmä v odvetví poľnohospodárstva a rybárstva.

Komisia 11. apríla 2024 konzultovala s členskými štátmi o pretrvávaní vážneho narušenia hospodárstva, ktoré má vplyv najmä na odvetvia poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry. Komisia tiež vzala na vedomie závery Európskej rady zo 17. a z 18. apríla 2024 o dôležitosti odolného a udržateľného odvetvia poľnohospodárstva pre potravinovú bezpečnosť a strategickú autonómiu EÚ, ako aj výzvu Európskej rady, aby sa pokračovalo v práci na možnom predĺžení dočasného krízového a transformačného rámca.

V tejto súvislosti sa Komisia rozhodla prijať obmedzené predĺženie platnosti oddielu 2.1 dočasného krízového a transformačného rámca, a to pre odvetvie poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj pre odvetvia rybolovu a akvakultúry. Toto rozhodnutie odložiť postupné ukončenie dočasného krízového a transformačného rámca umožňuje členským štátom poskytovať spoločnostiam pôsobiacim v týchto odvetviach obmedzené sumy pomoci počas obdobia ďalších šiestich mesiacov, t. j. do 31. decembra 2024. Členským štátom to poskytne viac času na to, aby v prípade potreby zaviedli podporné opatrenia.

Predĺženie nezahŕňa zvýšenie stropov stanovených pre obmedzené sumy pomoci. Členské štáty budú preto naďalej môcť spoločnostiam, ktoré sú postihnuté krízou alebo následnými sankciami a odvetnými sankciami (vrátane sankcií a odvetných sankcií zo strany Ruska), poskytovať pomoc vo výške až 280 000 EUR pre odvetvie poľnohospodárstva a do výšky až 335 000 EUR pre odvetvia rybolovu a akvakultúry.

Dnešná zmena nemá vplyv na zostávajúce ustanovenia dočasného krízového a transformačného rámca:

  • oddiel 2.1, ktorý umožňuje členským štátom poskytovať obmedzené sumy pomoci, sa postupne prestane uplatňovať k 30. júnu 2024 pre všetky odvetvia okrem poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry,
  • oddiel 2.4, ktorý umožňuje členským štátom poskytovať pomoc na kompenzáciu vysokých cien energie, sa takisto postupne prestane uplatňovať k 30. júnu 2024,
  • oddiely 2.2 a 2.3 týkajúce sa podpory likvidity vo forme štátnych záruk a dotovaných úverov a oddiel 2.7 o opatreniach zameraných na podporu zníženia spotreby elektriny sa už postupne prestali uplatňovať k 31. decembru 2023, zatiaľ čo
  • oddiely 2.5, 2.6 a 2.8 zamerané na urýchlenie zelenej transformácie a zníženie závislosti od palív zostanú v platnosti do 31. decembra 2025.

Súbežne s dnešnou zmenou Komisia začne aj revíziu nariadenia o pomoci de minimis v poľnohospodárstve, a to vzhľadom na inflačný tlak v posledných rokoch a na súčasný kontext, a teda okrem iného vysoké ceny komodít ovplyvňujúce odvetvie poľnohospodárstva. Týmto nariadením sa malé sumy podpory v odvetví poľnohospodárstva oslobodzujú od kontroly štátnej pomoci, keďže sa považujú za sumy, ktoré nemajú vplyv na hospodársku súťaž a obchod na jednotnom trhu. Konkrétne to znamená, že členské štáty môžu poskytnúť podporu poľnohospodárskemu sektoru až do výšky 20 000 EUR na príjemcu (25 000 EUR, ak má členský štát zavedený centrálny register na registráciu pomoci de minimis) počas obdobia troch rokov bez toho, aby sa podpora musela vopred oznámiť Komisii na účely schválenia. Pravidlá de minimis v poľnohospodárstve boli naposledy revidované v roku 2019 a ich revízia bude potrebná ešte pred uplynutím ich platnosti, čo je aktuálne stanovené na 31. decembra 2027.

Súvislosti

Dočasný krízový rámec štátnej pomoci prijatý 23. marca 2022 umožňoval členským štátom využívať plnú flexibilitu pravidiel štátnej pomoci na podporu hospodárstva v kontexte ruskej vojny proti Ukrajine. Dočasný krízový rámec bol zmenený 20. júla 2022 a 28. októbra 2022.

Viac..  EÚ vyzýva na ďalšie opatrenie na podporu slobodných a nezávislých médií

V súlade s Priemyselným plánom Zelenej dohody prijala Komisia 9. marca 2023 súčasný dočasný krízový a transformačný rámec na posilnenie podporných opatrení v odvetviach, ktoré sú kľúčové pre prechod na emisne neutrálne hospodárstvoKomisia 20. novembra 2023 prijala obmedzené predĺženie poskytovania určitých druhov pomoci vzhľadom na pretrvávajúce narušenia trhu, najmä v odvetví energetiky.

Dočasný krízový a transformačný rámec po dnešnej zmene umožňuje:

  • oddiel 2.1: poskytnúť, do 31. decembra 2024, obmedzené sumy pomoci v akejkoľvek forme, a to do výšky 280 000 EUR na spoločnosť pôsobiacu v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby a do výšky 335 000 EUR v prípade spoločností pôsobiacich v odvetví rybolovu alebo akvakultúry a, do 30. júna 2024, do výšky 2,25 milióna EUR vo všetkých ostatných odvetviach,
  • oddiel 2.4: pomoc na kompenzáciu vysokých cien energie. Pomoc, ktorá sa môže poskytnúť v akejkoľvek forme do 30. júna 2024, čiastočne nahradí spoločnostiam, najmä spotrebiteľom energie s vysokou spotrebou, dodatočné náklady, ktoré im vznikli v dôsledku výnimočného zvýšenia cien plynu a elektrickej energie,
  • oddiel 2.5: opatrenia na urýchlenie zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov. Členské štáty môžu vytvoriť schémy pre investície do všetkých obnoviteľných zdrojov energie vrátane obnoviteľného vodíka, bioplynu a biometánu, uskladňovania energie a tepla z obnoviteľných zdrojov aj prostredníctvom tepelných čerpadiel, so zjednodušenými postupmi verejného obstarávania, ktoré možno rýchlo zaviesť, pričom budú zahŕňať dostatočné záruky na ochranu rovnakých podmienok. V rámci takýchto schém sa pomoc môže poskytovať do 31. decembra 2025. Po tomto dátume sa budú naďalej uplatňovať obvyklé pravidlá štátnej pomoci, a to najmä zodpovedajúce ustanovenia Usmernení o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky (CEEAG),
  • oddiel 2.6: opatrenia na uľahčenie dekarbonizácie priemyselných procesov. Členské štáty môžu v záujme ešte rýchlejšej diverzifikácie dodávok energie podporiť investície na postupné ukončenie používania fosílnych palív. Môžu tak urobiť najmä prostredníctvom elektrifikácie, energetickej efektívnosti a prechodu na obnoviteľný vodík vyrábaný pomocou elektriny, ktorý spĺňa určité podmienky, ako aj vďaka rozšíreným možnostiam podpory na dekarbonizáciu priemyselných procesov prechodom na palivá odvodené z dekarbonizovaného vodíka. V rámci takýchto schém sa pomoc môže poskytovať do 31. decembra 2025. Po tomto dátume sa budú naďalej uplatňovať obvyklé pravidlá štátnej pomoci, a to najmä zodpovedajúce ustanovenia CEEAG,
  • oddiel 2.8: opatrenia na ďalšie urýchlenie investícií do odvetví, ktoré majú zásadný význam z hľadiska prechodu na emisne neutrálne hospodárstvo. Tieto opatrenia umožňujú poskytovanie investičnej podpory na výrobu strategických zariadení, ako sú batérie, solárne panely, veterné turbíny, tepelné čerpadlá, elektrolyzéry a technológie zachytávania, využívania a ukladania uhlíka, ako aj na výrobu kľúčových zložiek a výrobu a recykláciu súvisiacich kritických surovín. V rámci takýchto opatrení sa pomoc môže poskytovať do 31. decembra 2025. Viac informácií o možnostiach podpory opatrení na urýchlenie prechodu na emisne neutrálne hospodárstvo možno nájsť tu.

Ďalšie informácie o dočasnom krízovom a transformačnom rámci a ostatných opatreniach, ktoré Komisia prijala na riešenie hospodárskeho vplyvu ruskej vojny proti Ukrajine a podporu prechodu na emisne neutrálne hospodárstvo, môžete nájsť tu.

O mam

Odporúčame pozrieť

Lídri niektorých krajín EÚ prídu do Prahy rokovať o muničnej pomoci pre Kyjev

Na pozvanie českého premiéra Petra Fialu sa v utorok v Prahe zídu lídri časti krajín …

Consent choices