pocitac, zrucnosti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia označila portál Booking za strážcu prístupu a začína prieskum trhu týkajúci sa spoločnosti X

Európska komisia v súlade s aktom o digitálnych trhoch označila portál Booking za strážcu prístupu v súvislosti s jeho online sprostredkovateľskou službou Booking.com. Zároveň sa rozhodla neoznačiť za strážcov prístupu platformy X Ads a TikTok Ads. Okrem toho sa Komisia rozhodla začať prieskum trhu, aby mohla podrobnejšie posúdiť protiargumentáciu predloženú v súvislosti so službou sociálnej siete X.

Aktuálne rozhodnutia sú výsledkom preskúmania, ktoré vykonala Komisia v nadväznosti na oznámenia, ktoré dostala od týchto troch spoločností 1. marca 2024 a ktoré sa týkali ich možného statusu strážcov prístupu.

Na základe sebahodnotenia vykonaného spoločnosťou Booking, ktoré táto spoločnosť predložila 1. marca 2024 a v ktorom konštatuje, že dosiahla príslušné prahové hodnoty, dospela Komisia k záveru, že táto základná platformová služba predstavuje dôležitú bránu medzi podnikmi a spotrebiteľmi.

Komisia sa zároveň rozhodla začať prieskum trhu, aby mohla podrobnejšie posúdiť protiargumentáciu predloženú 1. marca 2024 v súvislosti so službou sociálnej siete X. Ako sa uvádza v rámci tejto protiargumentácie, aj napriek tomu, že spoločnosť X sa považuje za subjekt spĺňajúci príslušné prahové hodnoty, nespĺňa podmienky na to, aby sa mohla považovať za dôležitú bránu medzi podnikmi a spotrebiteľmi. Vyšetrovanie v príslušnej veci by sa malo ukončiť do piatich mesiacov.

Ďalšia protiargumentácia bola predložená v súvislosti s online reklamnou službou X Ads. Komisia dospela k záveru, že aj napriek dosiahnutiu príslušných kvantitatívnych prahových hodnôt v súlade s aktom o digitálnych trhoch nespĺňa základná platformová služba X Ads podmienky na to, aby sa mohla považovať za dôležitú bránu. Komisia sa preto rozhodla neoznačiť platformu X Ads za strážcu prístupu.

A napokon, Komisia dostala 1. marca 2024 oznámenie aj od spoločnosti ByteDance, ktorá prevádzkuje online reklamnú službu TikTok Ads, pričom súčasťou tohto oznámenia bola aj žiadosť o preskúmanie protiargumentácie. Komisia dospela k záveru, že aj napriek dosiahnutiu príslušných kvantitatívnych prahových hodnôt v súlade s aktom o digitálnych trhoch nespĺňa základná platformová služba TikTok Ads podmienky na to, aby sa mohla považovať za dôležitú bránu. Komisia sa preto rozhodla neoznačiť ani platformu TikTok Ads za strážcu prístupu.

Ďalšie kroky, ktoré musí podniknúť označený strážca prístupu

Po získaní tohto označenia má teraz spoločnosť Booking šesť mesiacov na to, aby začala dodržiavať úplný zoznam povinností podľa aktu o digitálnych trhoch. Koncovým používateľom musí začať ponúkať väčší výber a väčšiu slobodu a komerčným používateľom spravodlivejší prístup k službám strážcov prístupu. Spoločnosť Booking má šesť mesiacov na to, aby predložila podrobnú správu o dodržiavaní opatrení, v ktorej uvedie, ako plní jednotlivé povinnosti vyplývajúce z aktu o digitálnych trhoch. Niektoré povinnosti vyplývajúce z aktu o digitálnych trhoch sa však začínajú uplatňovať s okamžitým účinkom, napríklad povinnosť informovať Komisiu o prípadných zamýšľaných koncentráciách v digitálnom sektore.

Komisia bude skutočné vykonávanie a dodržiavanie týchto povinnosti monitorovať. Ak strážca prístupu poruší niektorú z povinností, ktoré ukladá akt o digitálnych trhoch, Komisia môže uložiť pokuty vo výške až do 10 % celosvetového obratu spoločnosti. V prípade opakovaných porušení môže výška pokuty narásť až na 20 % obratu. V prípade systematického porušovania povinností má Komisia okrem toho právomoc prijať dodatočné nápravné opatrenia. Napríklad môže strážcovi prístupu uložiť povinnosť predať podnik alebo jeho časti alebo mu zakázať nadobudnutie dodatočných služieb v súvislosti so systematickým porušovaním povinností.

Viac..  Podpora projektov Platformy strategických technológií: EK zmenila usmernenia o regionálnej štátnej pomoci

V budúcnosti môžu aj ďalšie spoločnosti zasielať Komisii v súlade s aktom o digitálnych trhoch oznámenia, ktoré budú vychádzať zo sebahodnotenia týkajúce sa príslušných prahových hodnôt. Komisia vedie v tejto súvislosti konštruktívne diskusie so všetkými relevantnými spoločnosťami.

Súvislosti

Cieľom aktu o digitálnych trhoch je zabezpečiť konkurencieschopné a spravodlivé trhy v digitálnom sektore. Aktom sa regulujú tzv. strážcovia prístupu. Ide o veľké digitálne platformy, ktoré poskytujú dôležitú bránu medzi komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi a ktoré na základe svojej pozície majú moc nepriaznivo ovplyvňovať digitálne hospodárstvo.

Spoločnosti Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta a Microsoft, ktoré Komisia 6. septembra 2023 označila za strážcov prístupu, boli povinné začať najneskôr do 7. marca 2024 úplne dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z aktu o digitálnych trhoch. Komisia vyhodnotila správy o dodržiavaní opatrení, ktoré títo strážcovia musia prijať, a oboznámila sa aj so spätnou väzbou od zainteresovaných strán, a to aj s informáciami získanými na workshopoch.

Komisia začala 25. marca 2024 vyšetrovania nesúladu týkajúce sa spoločnosti Alphabet vo veci programovania na platforme Google Play a vo veci uprednostňovania vlastných ponúk na vyhľadávači Google Search; spoločnosti Apple vo veci programovania na platforme Apple Store a vo veci výberu obrazovky pre prehliadač Safari, ako aj spoločnosti Meta v súvislosti s jej modelom „pay or consent“ (zaplať alebo súhlas). Komisia oznámila dodatočné kroky vo vyšetrovaní, ktorých cieľom je získať fakty a informácie v súvislosti s uprednostňovaním vlastných produktov v prípade spoločnosti Amazon, ako aj v súvislosti s alternatívnou distribúciou aplikácií a novým obchodným modelom spoločnosti Apple.

Komisia 29. apríla 2024 označila iPadOS, operačný systém spoločnosti Apple pre tablety, za strážcu prístupu podľa aktu o digitálnych trhoch. Spoločnosť Apple má teraz šesť mesiacov na to, aby zosúladila fungovanie svojho operačného systému iPadOS s povinnosťami, ktoré sa vyžadujú podľa aktu o digitálnych trhoch.

O mam

Odporúčame pozrieť

Muskova platforma X odmieta tvrdenia EÚ o šírení dezinformácií po útoku Hamasu

Sociálna platforma X multimiliardára Elona Muska v stredu dementovala tvrdenia Európskej únie, podľa ktorých zlyháva …

Consent choices