emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Akt o emisne neutrálnom priemysle robí z EÚ centrum čistých technológií a ekologických pracovných miest

Komisia víta dnešné konečné prijatie aktu o emisne neutrálnom priemysle, ktorým sa EÚ nasmeruje na cestu k posilneniu svojich domácich výrobných kapacít kľúčových čistých technológií. Vytvorením jednotného a predvídateľného podnikateľského prostredia pre odvetvie výroby čistých technológií sa aktom o emisne neutrálnom priemysle zvýši konkurencieschopnosť a odolnosť priemyselnej základne EÚ a podporí tvorba kvalitných pracovných miest a kvalifikovaná pracovná sila.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Aktom o emisne neutrálnom priemysle má EÚ teraz regulačné prostredie, ktoré nám umožňuje rýchlo rozšíriť výrobu čistých technológií. Týmto aktom sa vytvárajú najlepšie podmienky pre tie odvetvia, ktoré sú pre nás kľúčové na dosiahnutie nulovej bilancie emisií do roku 2050. Dopyt v Európe a na celom svete rastie a v súčasnosti sme pripravení uspokojiť viac tohto dopytu európskou ponukou.“

Posilnením domácej výroby emisne neutrálnych technológií v EÚ sa aktom o emisne neutrálnom priemysle zníži riziko, že nahradíme závislosť od fosílnych palív technologickou závislosťou od vonkajších aktérov. Prispeje to k tomu, aby bol náš energetický systém čistejší a bezpečnejší, pričom cenovo dostupné a domáce čisté zdroje energie nahradia nestály dovoz fosílnych palív.

Hlavné opatrenia zákona

Aby sa EÚ stala lídrom v odvetví čistých technológií, akt o emisne neutrálnom priemysle stanovuje referenčnú hodnotu pre výrobnú kapacitu strategických emisne neutrálnych technológií s cieľom pokryť do roku 2030 aspoň 40 % ročných potrieb EÚ v oblasti zavádzania. Referenčná hodnota poskytuje tvorcom a investorom predvídateľnosť, istotu a dlhodobé signály a umožňuje sledovať pokrok. S cieľom podporiť projekty zachytávania a ukladania oxidu uhličitého a zvýšiť dostupnosť úložísk CO2 v Európe sa v akte o emisne neutrálnom priemysle stanovuje aj cieľ 50 miliónov ton ročnej vtláčacej kapacity v geologických úložiskách CO2 EÚ do roku 2030.

Okrem stanovenia cieľov sa novým nariadením zlepšujú podmienky pre investície do emisne neutrálnych technológií, a to zjednodušením a urýchlením povoľovacích postupov, znížením administratívnej záťaže a uľahčením prístupu na trhy. Verejné orgány budú musieť zvážiť udržateľnosť, odolnosť, kybernetickú bezpečnosť a iné kvalitatívne kritériá v postupoch verejného obstarávania čistých technológií a aukcií na zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov. Členské štáty budú môcť podporiť súbor emisne neutrálnych technológií, ako sú solárna fotovoltika, veterná energia, tepelné čerpadlá, jadrové technológie, vodíkové technológie, batérie a sieťové technológie, a to vytvorením „strategických projektov“, ktoré by mali prospech z prioritného postavenia na vnútroštátnej úrovni, kratších lehôt na udeľovanie povolení a zjednodušených postupov.

Viac..  Michal Wiezik: Príde mi zvrátené považovať tohtoročné mláďatá medveďa za ohrozenie života a zdravia obyvateľstva

Energeticky náročné priemyselné odvetvia, ako je oceliarsky, chemický alebo cementový priemysel, ktorý vyrába komponenty, ktoré sa používajú v týchto emisne neutrálnych technológiách a ktoré investujú do dekarbonizácie, možno podporiť aj prostredníctvom opatrení uvedených v akte. Vytvorenie údolí zrýchlenia emisnej neutrálnosti ešte viac uľahčí vytváranie klastrov emisne neutrálnej priemyselnej činnosti v EÚ.

Akt o emisne neutrálnom priemysle zahŕňa opatrenia na investície do vzdelávania, odbornej prípravy a inovácií so zriadením akadémií emisne neutrálneho priemyslu s cieľom vyškoliť 100,000 pracovníkov do troch rokov a podporiť vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií. Vytvoria sa experimentálne regulačné prostredia na testovanie inovačných emisne neutrálnych technológií za flexibilných regulačných podmienok. Platforma Emisne neutrálna Európa bude slúžiť ako centrálny koordinačný uzol, v ktorom si Komisia a krajiny EÚ budú môcť diskutovať a vymieňať si informácie, ako aj získavať podnety od zainteresovaných strán.

Súvislosti

Akt o emisne neutrálnom priemysle oznámila predsedníčka von der Leyenová ako súčasť Priemyselného plánu Zelenej dohody predloženého 1. februára 2023. V pláne sa stanovuje, ako EÚ posilní svoju konkurenčnú výhodu zvýšením výrobnej kapacity EÚ v oblasti emisne neutrálnych technológií a výrobkov potrebných na splnenie ambicióznych cieľov EÚ v oblasti klímy. Komisia 16. marca 2023 predložila návrh aktu o emisne neutrálnom priemysle spolu s aktom o kritických surovinách a reformou koncepcie trhu s elektrinou. Európsky parlament a Rada dosiahli predbežnú dohodu 6. februára 2024 a Parlament hlasoval o právnych predpisoch 25. apríla 2024. Dnešné hlasovanie Rady je posledným krokom v legislatívnom procese. Akt nadobudne účinnosť jeden deň po uverejnení v úradnom vestníku, ktoré sa očakáva koncom júna.

O mam

Odporúčame pozrieť

kamion

Krajiny EÚ schválili nariadenie na zníženie emisií CO2 z ťažkých vozidiel

Krajiny Európskej únie v pondelok definitívne schválili nariadenie o znížení emisií oxidu uhličitého z motorov …

Consent choices