Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK: Jedna miliarda eur na prvý dôležitý projekt spoločného záujmu v sektore zdravotníctva

V zmysle pravidiel EÚ o štátnej pomoci Európska komisia schválila prvý dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (projekt IPCEI) na podporu výskumu, inovácií a prvého priemyselného zavádzania zdravotníckych výrobkov, ako aj inovačných procesov výroby liekov. Tento projekt IPCEI prispeje najmä k cieľom európskej zdravotnej únie, a to tým, že prinesie inovácie zamerané na choroby, v prípade ktorých neexistujú uspokojivé prostriedky prevencie alebo liečby, a zvýši pripravenosť EÚ na vznikajúce ohrozenia zdravia.

Projekt s názvom IPCEI Med4Cure spoločne oznámilo šesť členských štátov: Belgicko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Slovensko a Španielsko. Členské štáty poskytnú z verejných zdrojov až 1 miliardu eur, ktorá by mala priniesť ďalších 5,9 mld. eur v podobe súkromných investícií. V rámci tohto projektu IPCEI 13 spoločností pôsobiacich v jednom či viacerých členských štátoch vrátane deviatich malých a stredných podnikov zrealizuje 14 vysoko inovačných projektov.

Projekt IPCEI Med4Cure sa týka projektov v oblasti výskumu a vývoja, ktoré zahŕňajú všetky kľúčové kroky farmaceutického hodnotového reťazca od odberu a štúdia buniek, tkanív a iných vzoriek až po udržateľné výrobné technológie prelomových liečebných postupov vrátane personalizovanej liečby a po využívanie pokročilých digitálnych technológií.

Cieľom projektu je urýchliť medicínsky pokrok a podporiť odolnosť zdravotníckeho sektora EÚ zlepšením objavovania liekov, najmä v prípade nenaplnených liečebných potrieb súvisiacich napríklad so zriedkavými chorobami, a vývojom inovačných a udržateľnejších procesov výroby liekov. Týmito krokmi sa zvýši kvalita zdravotnej starostlivosti a zlepší sa pripravenosť EÚ na vznikajúce ohrozenia zdravia a zároveň sa prispeje k zelenej transformácii.

Dokončenie celého projektu IPCEI sa plánuje na rok 2036, pričom harmonogramy sa líšia v závislosti od jednotlivých projektov a zúčastnených spoločností. Podľa zúčastnených členských štátov sa očakáva, že vznikne približne 6 000 priamych a nepriamych pracovných miest.

Posúdenie Komisiou

Komisia posúdila navrhovaný projekt podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci, konkrétne podľa svojho oznámenia o dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu (oznámenie o IPCEI) z roku 2021. Ak sa súkromné iniciatívy podporujúce prelomové inovácie nezrealizujú pre závažné riziká, ktoré takéto projekty prinášajú, pravidlá projektov IPCEI umožňujú členským štátom spoločne vyplniť medzeru na prekonanie týchto vážnych zlyhaní trhu. Pravidlá projektov IPCEI zároveň zaručujú, že hospodárstvo EÚ bude z podporovaných investícií vo všeobecnosti profitovať, a obmedzujú možné narušenia hospodárskej súťaže.

Komisia zistila, že projekt IPCEI Med4Cure spĺňa povinné podmienky stanovené v jej oznámení. Komisia predovšetkým dospela k záveru, že:

  • projekt IPCEI Med4Cure priamo prispieva k dosahovaniu viacerých cieľov EÚ súvisiacich so zelenším, bezpečnejším a odolnejším hospodárstvom, ako aj s dostupnejšou zdravotnou starostlivosťou, ktoré sa stanovujú v kľúčových politických iniciatívach EÚ, ako sú aktualizovaná priemyselná stratégiaeurópska zdravotná únia vrátane farmaceutickej stratégie pre Európu a európskeho plánu na boj proti rakovine, ako aj nový európsky výskumný priestor a Zelená dohoda,
  • všetkých 14 projektov, ktoré sú súčasťou projektu IPCEI, je veľmi ambicióznych, keďže ich cieľom je rozvoj technológií, ktoré presahujú rámec toho, čo trh v súčasnosti ponúka, a umožnia podstatné zlepšenie, najmä v oblasti diagnostických riešení a manažmentu zriedkavých chorôb, antimikrobiálnej rezistencie a onkologických ochorení,
  • projekt IPCEI so sebou prináša aj značné technologické a finančné riziká. Preto je potrebná verejná podpora, ktorá motivuje spoločnosti k realizovaniu investícií,
  • pomoc jednotlivým spoločnostiam sa obmedzuje na to, čo je potrebné, proporcionálne a neprimerane nenarúša hospodársku súťaž. Komisia overila najmä to, či sú celkové plánované maximálne výšky pomoci v súlade s oprávnenými nákladmi projektov a ich likvidnými medzerami. Navyše, ak sa rozsiahle projekty IPCEI ukážu ako veľmi úspešné a vygenerujú dodatočné čisté príjmy, podniky vrátia časť získanej pomoci príslušným členským štátom (mechanizmus spätného vrátenia pomoci),
  • zúčastnené spoločnosti poskytnú výsledky projektu európskej vedeckej obci a priemyslu, ako aj podnikom a krajinám, ktoré nie sú súčasťou projektu IPCEI, okrem iného prostredníctvom konferencií, publikácií, prístupu k pilotným a výrobným zariadeniam či udeľovania licencií na práva duševného vlastníctva. Výsledkom toho bude, že tieto pozitívne účinky sa prejavia v celej Európe.

Komisia preto dospela k záveru, že projekt je v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.

Financovanie, účastníci a štruktúra projektu IPCEI

Projekt IPCEI zahŕňa 14 projektov, ktoré realizuje 13 spoločností. Z týchto projektov vzíde viac ako 70 plánovaných spoluprác. Nasledujúci graf znázorňuje celkovú štruktúru projektu IPCEI Med4Cure vrátane všetkých individuálnych pracovných oblastí:

Viac..  EÚ uvalí clá na čínske elektromobily vo výške 25 %

info

Týchto 14 projektov je súčasťou širšieho ekosystému projektu IPCEI Med4Cure, do ktorého je zapojených aj 11 pridružených partnerov v štyroch členských štátoch (Belgicko, Holandsko, Poľsko a Španielsko). Okrem toho sa zapája približne 175 nepriamych partnerov, ktorými sú spoločnosti alebo výskumné organizácie, ktoré budú mať prospech z rôznych činností zameraných na šírenie informácií v rámci projektu IPCEI Med4Cure. Nasledujúci graf znázorňuje celkovú štruktúru projektu IPCEI Med4Cure a jeho širší ekosystém vrátane všetkých individuálnych projektov:

info

Španielsko zahrnulo svoju účasť na projekte IPCEI Med4Cure do plánu obnovy a odolnosti a má možnosť čiastočne financovať svoje projekty z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Viac informácií o výške pomoci jednotlivým účastníkom bude k dispozícii vo verejnej verzii rozhodnutia Komisie po tom, ako sa s členskými štátmi a tretími stranami vyriešia otázky týkajúce sa dôverného charakteru informácií.

Kontext

V marci 2022 podpísalo 16 členských štátov spoločný Manifest zameraný na projekt IPCEI v oblasti zdravia, v ktorom vyjadrili podporu projektu IPCEI týkajúcemu sa inovácií vo výrobných technológiách liekov, boja proti antimikrobiálnej rezistencii, zriedkavým chorobám a vznikajúcim ohrozeniam zdravia a vývoja bunkových a génových terapií.

Komisia dnes okrem projektu IPCEI Med4Cure schválila aj projekt IPCEI Hy2Move. Rozhodnutia Komisie sa týkajú deviateho a desiateho integrovaného projektu IPCEI schváleného podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci. Schválené sú na základe oznámenia o IPCEI z roku 2021, v ktorom sa stanovujú kritériá, podľa ktorých môžu viaceré členské štáty podporovať nadnárodné projekty strategického významu pre EÚ v zmysle článku 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Cieľom oznámenia je motivovať členské štáty k podpore vysoko inovačných projektov, ktoré jasne prispievajú k hospodárskemu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti.

Oznámenie o IPCEI dopĺňa ostatné pravidlá štátnej pomoci, ako sú všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách a rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie, ktoré umožňujú podporovať inovačné a zelené projekty a zároveň obmedzujú potenciálne narušenia hospodárskej súťaže.

V rámci úsilia o podporu transparentného, inkluzívneho a rýchlejšieho navrhovania projektov IPCEI Komisia 17. mája 2023 uverejnila na webových stránkach GR pre hospodársku súťaž venovaných projektom IPCEI kódex osvedčených postupov. Komisia okrem toho zriadila Spoločné európske fórum pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (JEF-IPCEI). Cieľom tohto fóra je identifikovať oblasti strategického záujmu EÚ pre potenciálne budúce projekty IPCEI a zefektívniť procesy súvisiace s projektmi IPCEI. Fórum JEF-IPCEI spája odborníkov z členských štátov a útvary Komisie, ako aj zástupcov priemyslu, akademickej obce, prípadne ďalšie zainteresované strany.

S cieľom ešte viac zefektívniť a zjednodušiť zavádzanie projektov IPCEI Komisia 23. júna 2023 prijala zmenu všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, podľa ktorej môžu projekty v oblasti výskumu a vývoja súvisiace s viacnárodnými projektmi, ako sú projekty IPCEI, získať pomoc až do výšky 50 miliónov eur bez toho, aby bolo potrebné predložiť oznámenie Komisii. Zároveň sa tieto projekty stále považujú za súčasť ekosystému vytvoreného projektom IPCEI.

Po vyriešení prípadných otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií sa pod číslami vecí SA.105088 (Belgicko), SA.104974 (Francúzsko), SA.105126 (Maďarsko), SA.105085 (Taliansko), SA.105097 (Slovensko) a SA.105098 (Španielsko) v registri štátnej pomoci na webovej stránke venovanej hospodárskej súťaži sprístupnia verzie rozhodnutí, ktoré nemajú dôverný charakter. Nové rozhodnutia o štátnej pomoci uverejnené na internete a v úradnom vestníku sú uvedené v State Aid Weekly e-News (elektronickom týždenníku štátnej pomoci).

O mam

Odporúčame pozrieť

Grecko

Grécko plánuje splatiť eurozóne zo záchranných úverov predčasne 8 miliárd eur

Grécko plánuje krajinám eurozóny splatiť v tomto roku 8 miliárd eur zo záchranných úverov, ktoré …

Consent choices