Dacian Ciolos,

EK objasňuje podporu pre poľnohospodárov v prípade mimoriadnych poveternostných udalostí

Komisia dnes prijala oznámenie, v ktorom objasňuje využívanie vyššej moci a mimoriadnych okolností v odvetví poľnohospodárstva EÚ v prípade nepredvídateľných a extrémnych poveternostných javov. Objasnením právneho výkladu tohto pojmu sa Komisia snaží poskytnúť dotknutým poľnohospodárom istotu, pokiaľ ide o ich platby v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), a zároveň zabezpečiť jednotné uplatňovanie zo strany vnútroštátnych správnych orgánov v celej Únii. Toto oznámenie je súčasťou balíka opatrení na zníženie administratívnej záťaže poľnohospodárov v EÚ.

Koncepcia vyššej moci umožňuje poľnohospodárom, ktorí neboli schopní splniť všetky svoje požiadavky SPP v dôsledku výnimočných a nepredvídateľných udalostí mimo ich kontroly (ako sú veľké suchá alebo záplavy), nestratiť podporu v rámci SPP. O uplatňovaní tejto koncepcie rozhodujú členské štáty na základe relevantných dôkazov a s ohľadom na poľnohospodárske právo Únie.

Keďže toto rozhodnutie predstavuje výnimku z prísneho dodržiavania povinností spojených s platbami v rámci SPP (ako sú kondicionality alebo opatrenia v ekoschémach), zvyčajne sa uplatňuje reštriktívne, všeobecne od prípadu k prípadu alebo podľa jednotlivých poľnohospodárskych podnikov. V dnešnom oznámení sa objasňuje, že vyššia moc sa môže vzťahovať na všetkých poľnohospodárov pracujúcich vo vymedzenej oblasti, ktorá je postihnutá vážnymi a nepredvídateľnými prírodnými katastrofami alebo meteorologickými udalosťami. To znamená, že poľnohospodári, ktorí sa nachádzajú v postihnutej oblasti, nebudú musieť vyplniť jednotlivé žiadosti ani poskytnúť dôkazy o splnení podmienok vyššej moci. Týmto rozšíreným rozsahom uplatňovania sa zníži administratívna záťaž pre poľnohospodárov a vnútroštátne orgány, čím sa uľahčí rýchla reakcia členských štátov.

V oznámení sú stanovené podmienky umožňujúce predpokladať, že na všetkých poľnohospodárov nachádzajúcich sa v určitej oblasti sa vzťahuje vyššia moc. Členské štáty budú musieť potvrdiť výskyt závažnej prírodnej katastrofy alebo závažnej meteorologickej udalosti a vymedziť zemepisnú oblasť, ktorá bola udalosťou vážne zasiahnutá a ktorej dôsledkom nebolo možné s náležitou starostlivosťou zabrániť. Pri tomto vymedzení sa členské štáty môžu opierať napríklad o satelitné údaje príslušnej oblasti bez toho, aby boli potrebné osobitné satelitné údaje na úrovni jednotlivých podnikov. Pri určitých typoch udalostí vnútroštátne správne orgány zvážia aj ďalšie faktory, ako je sklon svahov, typ pôdy alebo typ pestovaných plodín, s cieľom vymedziť dotknutú populáciu bez potreby individuálneho overenia. Mohlo by to byť napríklad v prípade mrazu, ktorý nemusí ovplyvniť všetky plodiny rovnakým spôsobom, alebo nepretržitých zrážok, ktoré môžu mať rôzne účinky na oblasti so svahom, alebo pôdy s rôznymi schopnosťami zadržiavania vody.

Viac..  Ceny plynu v Európe vzrástli pre neplánované výpadky dodávok z Nórska

Keďže sú splnené všetky podmienky, dnešné objasnenie oslobodzuje orgány od potreby individuálneho posúdenia. Komisia je naďalej v kontakte s členskými štátmi s cieľom poskytnúť právne usmernenia vždy, keď je to potrebné.

Súvislosti

Európska komisia si pozorne vypočula obavy, ktoré vyjadrili poľnohospodári a členské štáty začiatkom tohto roka, a urýchlene pracovala na prijatí konkrétnych opatrení na riešenie nastolených problémov.

Komisia 22. februára predstavila svoje prvé opatrenia na zjednodušenie s cieľom trvalo znížiť administratívne zaťaženie poľnohospodárov v EÚ. Dňa 15. marca predložila svoj návrh na cielené preskúmanie spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorý nadobudol účinnosť 25. mája po úspešnom schválení Radou a Európskym parlamentom.

Členské štáty zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržaní obmedzenej a primeranej administratívnej záťaže poľnohospodárov. Akékoľvek úspešné zjednodušenie sa musí uskutočniť v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi správnymi orgánmi a samotnými poľnohospodármi.

O mam

Odporúčame pozrieť

Farmári sú sklamaní, že SR na Rade EÚ odsúhlasila zákon o obnove prírody

Poľnohospodári sú sklamaní z toho, že SR na Rade EÚ odsúhlasila zákon o obnove prírody. …

Consent choices