online
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia určila Temu za veľmi veľkú online platformu podľa aktu o digitálnych službách

Komisia formálne označila Temu za veľmi veľkú online platformu (VLOP) podľa aktu o digitálnych službách. Temu je online trh s priemerným počtom viac ako 45 miliónov používateľov mesačne v Európskej únii. Toto číslo používateľa, ktoré Temu oznámila Komisii, je nad prahovou hodnotou aktu o digitálnych službách na označenie za VLOP.

Po dnešnom označení za VLOP bude musieť Temu splniť najprísnejšie pravidlá podľa aktu o digitálnych službách do štyroch mesiacov od jeho oznámenia (t. j. do konca septembra 2024), ako je povinnosť riadne posúdiť a zmierniť akékoľvek systémové riziká vyplývajúce z jej služieb vrátane zaradenia falšovaného tovaru, nebezpečných alebo nezákonných výrobkov a položiek, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva, a ich predaja.

Konkrétnejšie, tieto dodatočné povinnosti zahŕňajú:

Dôslednejší dohľad nad nezákonnými výrobkami

 • Temu musí dôsledne analyzovať špecifické systémové riziká, pokiaľ ide o šírenie nezákonného obsahu a produktov a z návrhu alebo fungovania svojej služby a súvisiacich systémov. Správy o posúdení rizika sa budú musieť predložiť Komisii štyri mesiace po oznámení formálneho určenia a potom jeden rok.
 • Temu musí zaviesť zmierňujúce opatrenia na riešenie rizík, ako je kótovanie a predaj falšovaného tovaru, nebezpečných výrobkov a položiek, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva. Tieto opatrenia môžu zahŕňať prispôsobenie podmienok poskytovania služieb, zlepšenie dizajnu používateľského rozhrania v záujme lepšieho nahlasovania a odhaľovania podozrivých zoznamov, zlepšenie postupov moderovania s cieľom rýchlo odstrániť nelegálne položky a zdokonalenie jeho algoritmov s cieľom zabrániť propagácii a predaju zakázaného tovaru.
 • Temu musí posilniť svoje vnútorné procesy, zdroje, testovanie, dokumentáciu a dohľad nad akýmikoľvek činnosťami spojenými s odhaľovaním systémových rizík.

Posilnené opatrenia na ochranu spotrebiteľa

 • V ročných správach Temu o posúdení rizika sa musia osobitne vyhodnotiť všetky potenciálne nepriaznivé účinky na zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov s dôrazom na telesnú a duševnú pohodu neplnoletých používateľov.
 • Temu je povinný štruktúrovať svoju platformu vrátane používateľských rozhraní, odporúčacích algoritmov a podmienok poskytovania služieb s cieľom zmierniť riziká pre bezpečnosť a blaho spotrebiteľov a predchádzať im. Musia sa zaviesť opatrenia na ochranu spotrebiteľov pred nákupom nebezpečného alebo nelegálneho tovaru s osobitným zameraním na predchádzanie predaju a distribúcii výrobkov, ktoré by mohli byť škodlivé pre maloleté osoby. To zahŕňa začlenenie spoľahlivých systémov zabezpečenia veku s cieľom obmedziť nákup predmetov s obmedzeným vekom.

Väčšia transparentnosť a zodpovednosť

 • Temu musí zabezpečiť, aby jej posúdenia rizík a dodržiavanie všetkých povinností vyplývajúcich z aktu o digitálnych službách boli každý rok externe a nezávisle kontrolované.
 • Temu musí uverejniť archívy všetkých reklám doručených na svojom rozhraní.
 • Temu bude musieť poskytnúť prístup k verejne dostupným údajom výskumným pracovníkom vrátane preverených výskumných pracovníkov určených koordinátormi digitálnych služieb.
 • Temu musí okrem správ o systémových rizikách a výsledkoch auditu raz ročne dodržiavať požiadavky na transparentnosť vrátane uverejňovania správ o transparentnosti rozhodnutí o moderovaní obsahu a riadení rizík každých šesť mesiacov.
 • Temu musí vymenovať funkciu dodržiavania súladu a každý rok podliehať externému nezávislému auditu.

Všeobecná uplatniteľnosť aktu o digitálnych službách na online platformy a trhy

Od 17. februára 2024 musia všetky online platformy vrátane Temu spĺňať všeobecné povinnosti podľa aktu o digitálnych službách. Tieto všeobecné ustanovenia zahŕňajú povinnosti online trhov:

 • Zabezpečiť vysledovateľnosť obchodníkov na ich platformách;
 • Navrhnúť svoje rozhranie spôsobom, ktorý obchodníkom uľahčí plnenie ich právnych povinností podľa práva EÚ;
 • Informovať spotrebiteľov o nákupe nezákonného výrobku od okamihu, keď sa dozvedia o nezákonnosti výrobku.
Viac..  Komisia bude financovať projekty na posilnenie boja proti korupcii v EÚ a v zahraničí

Od 17. februára 2024 sa v akte o digitálnych službách takisto vyžaduje, aby všetky online platformy vrátane trhov:

 • Poskytovať používateľsky ústretové mechanizmy, ktoré používateľom alebo subjektom umožnia oznamovať nezákonný obsah;
 • Uprednostniť zaobchádzanie s oznámeniami, ktoré predložili tzv. dôveryhodní nahlasovatelia;
 • Poskytovať odôvodnenia používateľom, keď je ich obsah obmedzený alebo odstránený;
 • Poskytnúť používateľom vnútorný systém vybavovania sťažností na odvolanie sa proti rozhodnutiam o moderovaní obsahu;
 • Prepracovať svoje systémy s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň súkromia, bezpečnosti a ochrany maloletých;
 • Zabezpečiť, aby ich rozhrania neboli navrhnuté tak, aby zavádzali používateľov alebo s nimi manipulovali;
 • Jasne označovali reklamu na svojich rozhraniach;
 • Prestať prezentovať cielenú reklamu založenú na profilovaní citlivých údajov (ako je etnický pôvod, politické názory alebo sexuálna orientácia) alebo zameraná na maloleté osoby;
 • Majú jasné obchodné podmienky a pri ich uplatňovaní konajú dôsledne, objektívne a primerane;
 • Raz ročne uverejňovať správy o transparentnosti svojich procesov moderovania obsahu.

Ďalšie kroky

Po svojom označení za VLOP bude mať Komisia právomoc dohliadať na dodržiavanie aktu o digitálnych službách spoločnosťou Temu v spolupráci s írskym koordinátorom digitálnych služieb.

Útvary Komisie budú pozorne monitorovať uplatňovanie pravidiel a povinností platformy týkajúcich sa aktu o digitálnych službách, najmä pokiaľ ide o opatrenia na zaručenie ochrany spotrebiteľa a riešenie šírenia nezákonných produktov. Útvary Komisie sú pripravené úzko spolupracovať s Temuom s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto otázky náležite riešili.

Súvislosti

Toto označenie ilustruje, ako Komisia naďalej pozorne sleduje vývoj na trhu. Komisia teraz v rámci aktu o digitálnych službách určila 24 veľmi veľkých online platforiem a vyhľadávačov.

Komisia 25. apríla 2023 určila prvých 19 veľmi veľkých operačných platforiem a veľmi veľkých online vyhľadávačov (VLOSE). Od konca augusta museli tieto veľmi online platformy a veľmi veľké internetové vyhľadávače spĺňať dodatočné povinnosti podľa oddielu 5 aktu o digitálnych službách. Dňa 20. decembra 2023 boli označené tri ďalšie veľmi online platformy. Komisia 26. apríla 2024 označila spoločnosť Shein za VLOP, pre ktorú sa dodatočná povinnosť stane záväznou v auguste 2024.

Dohľad nad aktom o digitálnych službách a jeho presadzovanie zdieľa Komisia a koordinátori digitálnych služieb, ktorých členské štáty museli určiť do 17. februára 2024.

O mam

Odporúčame pozrieť

internet

Organizácie európskej siete BEUC podávajú sťažnosť na platformu Temu

Spotrebiteľské organizácie z európskej siete BEUC (The European Consumer Organisation) vrátane slovenskej Spoločnosti ochrany spotrebiteľov …

Consent choices