komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Podpora projektov Platformy strategických technológií: EK zmenila usmernenia o regionálnej štátnej pomoci

Európska komisia prijala zmenu usmernení o regionálnej štátnej pomoci (ďalej len „usmernenia regionálnej pomoci“), aby členským štátom umožnila poskytovať vyššie sumy regionálnej pomoci na investičné projekty, na ktoré sa vzťahuje  Platforma strategických technológií pre Európu (ďalej len „platforma STEP“). Cieľom platformy STEP je podporovať vývoj a výrobu kritických technológií relevantných pre zelenú a digitálnu transformáciu EÚ, ako aj pre strategickú suverenitu EÚ.

Zmena usmernení regionálnej pomoci

Regionálna pomoc je dôležitý nástroj, ktorý členské štáty používajú na posilnenie regionálneho rozvoja. V usmerneniach regionálnej pomoci sa stanovujú pravidlá, na základe ktorých môžu členské štáty poskytovať štátnu pomoc spoločnostiam na podporu investícií v znevýhodnených regiónoch Európy. Členské štáty oznamujú regionálne mapy, ktoré posudzuje a schvaľuje Komisia a v ktorých sa vymedzujú regióny, kde je regionálna investičná pomoc povolená, a stanovuje sa maximálna výška štátnej pomoci, ktorú možno poskytnúť, vyjadrená ako percentuálny podiel oprávnených investičných nákladov.

Dnešná zmena umožňuje členským štátom pozmeniť svoje mapy regionálnej pomoci, aby sa umožnilo zvýšenie miery regionálnej pomoci pre investičné projekty, na ktoré sa vzťahuje platforma STEP, a to až do výšky:

  • 10 percentuálnych bodov v prípade regiónov oprávnených na pomoc podľa článku 107 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (tzv. oblasti „a“) a
  • 5 percentuálnych bodov v prípade regiónov oprávnených na pomoc podľa článku 107 ods. 3 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (tzv. oblasti „c“).

Kontext

Európa sa vyznačuje výraznými regionálnymi rozdielmi v hospodárskom blahobyte, príjmoch a nezamestnanosti. Cieľom regionálnej pomoci je podporovať hospodársky rozvoj v znevýhodnených oblastiach Európy a zároveň zabezpečiť rovnaké podmienky medzi členskými štátmi.

Viac..  Von der Leyenová hovorí o víťazstve, EPP chce mať predsedu eurokomisie

Komisia prijala 19. apríla 2021 revidované usmernenia EÚ o regionálnej štátnej pomoci, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2022. V usmerneniach regionálnej pomoci Komisia stanovuje podmienky, na základe ktorých možno regionálnu pomoc považovať za zlučiteľnú s vnútorným trhom, a stanovuje kritériá na identifikáciu oblastí, ktoré spĺňajú podmienky článku 107 ods. 3 písm. a) a c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (oblasti „a“ a „c“). Na uvedenom základe Komisia schválila oznámené mapy regionálnej pomoci, v ktorých členské štáty určili zemepisné oblasti, kde môžu spoločnosti získať regionálnu štátnu pomoc (podporované oblasti) a na akej úrovni (intenzita pomoci).

Komisia 20. júna 2023 navrhla Platformu strategických technológií pre Európu s cieľom posilniť priemyselnú konkurencieschopnosť EÚ zameraním sa na projekty vo fáze vývoja a výroby kritických technológií, v oblasti digitálnych technológií a špičkových technologických inovácií, čistých technológií a biotechnológií v záujme udržateľnej a konkurencieschopnej budúcnosti. Nariadenie, ktorým sa zriaďuje platforma STEP, nadobudlo účinnosť 1. marca 2024.

O mam

Odporúčame pozrieť

Nové iniciatívy na posilnenie vedúceho postavenia európskeho priemyslu v oblasti progresívnych materiálov

Komisia navrhla komplexnú stratégiu, vďaka ktorej sa má EÚ priblížiť k vedúcemu postaveniu v oblasti …

Consent choices