Vodík. PHOTO: © European Union 2023

EK pracuje na novom pilotnom mechanizme na podporu trhu s vodíkom

Komisia podniká ďalšie kroky na podporu rozvoja európskeho trhu s vodíkom tým, že začala pracovať na pilotnom mechanizme. Nový mechanizmus bol vytvorený v rámci nedávno prijatého balíka opatrení v oblasti dekarbonizovaných plynov a vodíka a jeho cieľom je urýchliť investície tým, že poskytne jasnejší obraz o situácii odberateľov aj dodávateľov na trhu a uľahčí kontakty medzi nimi. Bude fungovať päť rokov a bude súčasťou Európskej vodíkovej banky.

Pilotný mechanizmus pre vodík bude zhromažďovať, spracúvať a poskytovať prístup k informáciám o dopyte a ponuke obnoviteľného, nízkouhlíkového vodíka a derivátov, čo umožní európskym odberateľom spojiť sa s európskymi aj zahraničnými dodávateľmi. Bude zhromažďovať a spracúvať trhové údaje o vývoji tokov a cien vodíka. Dnes sa začal proces verejného obstarávania s cieľom nájsť poskytovateľa služieb na vytvorenie IT platformy na prevádzku pilotného mechanizmu. Komisia plánuje podpísať zmluvu do konca tohto roka, aby mohla začať svoju činnosť do polovice roka 2025.

V Európe sa už pripravujú prvé veľké elektrolyzéry a podpísali sa prvé dohody o odbere. Zlepšenie viditeľnosti dopytu medzi dodávateľmi a spotrebiteľmi pomôže urýchliť konečné investičné rozhodnutia v Európe a prispeje k zabezpečeniu dohôd o odbere. Vodík bude zohrávať dôležitú úlohu pri dosahovaní našich cieľov zelenej dohody, postupnom vyraďovaní ruských fosílnych palív a podpore dekarbonizácie a konkurencieschopnosti európskeho priemyslu.

Pilotný vodíkový mechanizmus je súčasťou prebiehajúcej práce Komisie na vytvorení európskej multiproduktovej platformy pre spoločný nákup strategických komodít, ktorá by sa v budúcnosti mohla vzťahovať na komodity, ako sú strategické suroviny.

Súvislosti

EÚ zaviedla komplexný a integrovaný regulačný rámec na podporu rozvoja plne funkčného trhu s vodíkom do roku 2030. V balíku o dekarbonizovaných plynoch a vodíku sa stanovujú jasné trhové pravidlá, ktorými sa investorom poskytuje právna istota a dlhodobá viditeľnosť v celom hodnotovom reťazci vodíka. Na strane dopytu sa v revidovanej smernici o energii z obnoviteľných zdrojov zaviedli ciele pre obnoviteľný vodík v odvetviach priemyslu a dopravy. EÚ takisto stanovila pravidlá na vymedzenie toho, čo je vodík z obnoviteľných zdrojov a ako sa môže započítať do týchto cieľov, a Komisia plánuje navrhnúť právne vymedzenie nízkouhlíkového vodíka do konca roka. Okrem toho sa projekty dodávateľského reťazca vodíka v súčasnosti považujú za projekty strategického záujmu, a teda sú oprávnené na rýchlejšie povoľovanie a iné podporné opatrenia podľa aktu o emisne neutrálnom priemysle.

Okrem podporného regulačného rámca Komisia podporuje rozvoj vodíkovej infraštruktúry a súvisiace investície. Prvý zoznam projektov spoločného a vzájomného záujmu Únie podľa revidovaného nariadenia o TEN-E obsahuje niekoľko vodíkových koridorov, od ktorých sa očakáva, že prepoja spotrebiteľov s výrobcami z celej EÚ, ako aj na medzinárodnej úrovni. Konkrétnejšie sa v zozname uvádza štatút projektov spoločného záujmu súboru nových potrubí so zmeneným účelom, 16 veľkých elektrolyzérov s výkonom viac ako 50 MW, ako aj zásobníkom a terminálom vodíka.

Viac..  Akt o emisne neutrálnom priemysle robí z EÚ centrum čistých technológií a ekologických pracovných miest

Komisia zriadila aj Európsku vodíkovú banku s cieľom podporiť investície do projektov v oblasti vodíka a uľahčiť vytvorenie úplného vodíkového hodnotového reťazca v Európe. Prvá domáca aukcia bola úspešná a dostala 132 návrhov, z ktorých sedem bolo vybraných na získanie finančnej podpory z inovačného fondu vo výške takmer 720 miliónov EUR. Komisia plánuje začať druhú domácu aukciu do konca tohto roka a pracuje na vývoji možných medzinárodných aukcií v spolupráci s členskými štátmi.

Európsky vodíkový priemysel výrazne investuje do nových projektov. V súčasnosti je v EÚ 254 projektov v oblasti vodíka z obnoviteľných zdrojov, z ktorých 170 je v prevádzke a 84 je vo výstavbe. Zodpovedajú takmer 3 GW inštalovaného výkonu. Očakáva sa, že ďalších 8 GW kapacity bude online po realizácii projektov elektrolyzérov vybraných v prvej pilotnej aukcii vodíka z obnoviteľných zdrojov v rámci Európskej vodíkovej banky. Na celom svete však len 4 % ohlásených projektov v oblasti vodíka z obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkového vodíka dosiahli konečné investičné rozhodnutie a len 12 % potenciálnych dodávok čistého vodíka vyrobeného do roku 2030 má identifikovaný odberateľ.

Celkovo sa v Európe investovalo približne 18 miliárd EUR z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, systémov členských štátov a niekoľkých regionálnych a inovačných programov na podporu prvých projektov výroby vodíka, podporu prechodu na iné palivo a rozvoj infraštruktúry. Komisia okrem toho schválila štátnu pomoc na štyri dôležité projekty spoločného európskeho záujmu v hodnotovom reťazci vodíka vo výške 18,9 miliardy EUR. Očakáva sa, že vďaka nim sa uvoľnia súkromné investície vo výške približne 27 miliárd EUR. Podporované projekty sa budú vzťahovať na celý hodnotový reťazec čistého vodíka – od výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkového vodíka až po uskladňovanie, prenos a distribúciu vodíka a jeho uplatňovanie, najmä v priemyselných odvetviach.

Komisia podporuje aj vznik a realizáciu hodnotových reťazcov integrujúcich vodíkové projekty prostredníctvom svojej inovačnej misie pre vodíkové údolia, pričom približne 100 údolí na celom svete je už súčasťou platformy vodíkových údolí vrátane viac ako 50 v Európe. Od prijatia plánu REPowerEU v máji 2022 sa tento počet zdvojnásobil.

O mam

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál: Podporujem dohodu dosiahnutú v trialógoch vo veci reformy trhov EÚ s plynom a vodíkom

Poslanci schválili reformy pre udržateľnejší a odolnejší trh EÚ s plynom • Nová smernica prispeje …

Consent choices