emisie skleníkových plynov
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ investuje takmer 3 miliardy eur príjmov z obchodovania s emisiami

Európska únia dnes vyplatila prostredníctvom modernizačného fondu 2,967 miliardy EUR na podporu 39 energetických projektov v 10 členských štátoch EÚ. Tieto investície podporia modernizáciu energetických systémov, zníženie emisií skleníkových plynov v odvetviach energetiky, priemyslu a dopravy a zlepšenie energetickej efektívnosti. Ide o najväčšiu doterajšiu platbu prostredníctvom modernizačného fondu, čím sa celkové výdavky od januára 2021 zvýšili na 12,65 miliardy EUR. Tieto investície pomáhajú členským štátom splniť ich ciele v oblasti klímy a energetiky a prispievajú k dlhodobému cieľu EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

Členské štáty, ktoré využili prvú platbu v roku 2024, sú Bulharsko (65,2 milióna EUR), Chorvátsko (52 miliónov EUR), Česko (815,2 milióna EUR), Estónsko (24,1 milióna EUR), Maďarsko (76,8 milióna EUR), Lotyšsko (26,8 milióna EUR), Litva (59 miliónov EUR), Poľsko (697,5 milióna EUR), Rumunsko (1095 miliardy EUR) a Slovensko (35 miliónov EUR). Dnes podporované projekty sa zameriavajú na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, využívanie a zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, modernizáciu energetických sietí a energetickú efektívnosť.

K týmto projektom patria napríklad:

  • posilnenie elektrizačnej prenosovej sústavy na podporu integrácie obnoviteľných zdrojov energie v Bulharsku;
  • zavádzanie fotovoltaickej kapacity a kapacity na uskladňovanie energie pre poskytovateľov verejných vodohospodárskych služieb v Chorvátsku;
  • podpora domácností na nadobudnutie a inštaláciu nových fotovoltických systémov v Česku;
  • zlepšenie energetickej efektívnosti a podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov v budovách verejného sektora v Estónsku;
  • modernizácia a rozvoj systémov diaľkového vykurovania založených na energii z obnoviteľných zdrojov v Maďarsku;
  • využívanie obnoviteľných zdrojov energie v bytových domoch, verejných budovách a energetických komunitách v Lotyšsku;
  • rozvoj skladovacích kapacít na vyváženie energetických systémov v Litve;
  • modernizácia nabíjacej infraštruktúry pre nákladnú dopravu v Poľsku;
  • systémy podpory na základe zmlúv o rozdieloch na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v Rumunsku;
  • výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov a vysoko účinná kogenerácia na Slovensku.
Viac..  Európske trhy sa po prvom kole francúzskych volieb posilnili

Ďalšie lehoty pre členské štáty na predloženie investičných návrhov na potenciálnu podporu z modernizačného fondu sú 13. august 2024 v prípade neprioritných návrhov a 10. september 2024 v prípade prioritných návrhov.

Súvislosti

Cieľom modernizačného fondu, ktorý je financovaný z príjmov z obchodovania s emisnými kvótami formou aukcie v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami, je podporiť trinásť členských štátov s nižšími príjmami pri ich prechode ku klimatickej neutralite. Prijímajúcimi členskými štátmi sú Bulharsko, Česko, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko, ako aj Grécko, Portugalsko a Slovinsko, ktoré sa stali oprávnenými na podporu z modernizačného fondu od januára 2024 v rámci revidovaného systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS).

Modernizačný fond podporuje investície do výroby a využívania energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti, uskladňovania energie, modernizácie energetických sietí vrátane diaľkového vykurovania, potrubí a sústav, ako aj do spravodlivej transformácie v regiónoch závislých od uhlia. Prehľad predchádzajúcich úhrad možno nájsť tu.

Fond dopĺňa ďalšie nástroje EÚ, ako je politika súdržnosti a Fond na spravodlivú transformáciu. Mobilizuje značné zdroje, ktoré môžu oprávneným krajinám pomôcť podporiť investície v súlade s plánom REPowerEU a balíkom Fit for 55. Funguje pod vedením prijímajúcich krajín v úzkej spolupráci s Európskou komisiou Európskou investičnou bankou (EIB).

O mam

Odporúčame pozrieť

emisie

Akt o emisne neutrálnom priemysle robí z EÚ centrum čistých technológií a ekologických pracovných miest

Komisia víta dnešné konečné prijatie aktu o emisne neutrálnom priemysle, ktorým sa EÚ nasmeruje na cestu …

Consent choices