Vlajky únie. PHOTO: © European Union 2011 - Source : EP

EDA: EÚ neznížila výrazne chyby vo výdavkoch v politike súdržnosti

EÚ sa nepodarilo výrazne znížiť chyby vo výdavkoch v politike súdržnosti, ktorej cieľom je znížiť sociálne a hospodárske rozdiely medzi regiónmi. Vyplýva to z pondelňajšej správy Európskeho dvora audítorov (EDA).

Audítori upozornili, že chýbajú kontroly Európskej komisie a členských štátov na všetkých úrovniach. Zatiaľ čo orgány členských štátov mohli odhaliť viac chýb a predchádzať im, eurokomisia podcenila celkovú úroveň neoprávnených výdavkov a slabo využívala nástroje na povzbudenie členských štátov, aby zlepšili svoje riadenie a systémy.

Politika súdržnosti je významnou oblasťou výdavkov EÚ. V priebehu rokov sa v nej vyskytoval najvyšší počet chýb vo výdavkoch. Odhad chybovosti nevyjadruje mieru podvodov, neefektívnosti či plytvania, ide o odhad sumy peňazí, ktoré neboli použité v súlade s pravidlami EÚ a vnútroštátnymi pravidlami.

Pokiaľ ide o viacročné rozpočtové cykly 2007 – 2013 a 2014 – 2020, celková chybovosť vo výdavkoch na súdržnosť klesla zo 6 % na 4,8 %. Každý rok však zostala nad prahovou hodnotou 2 % stanovenou v pravidlách, pričom v roku 2022 dosiahla vrchol 6,7 %. „Komisia a členské štáty musia vyvinúť väčšie úsilie, aby sa výdavky riadili pravidlami. V oblasti kontrol je mnoho aktérov, ale výsledky nevidieť,“ vysvetlila Helga Bergerová, členka EDA zodpovedná za audit.

Prvou „obrannou líniou“ pri zabezpečovaní správnych výdavkov sú kontroly vykonávané riadiacimi orgánmi členských štátov. Tie majú nedostatky a mohli zabrániť viac než tretine chýb v rokoch 2017 až 2022. Druhou obrannou líniou sú kontroly vykonávané vlastnými orgánmi auditu členských štátov. Tam EDA zistil nedostatky rôznej povahy a závažnosti – bolo to tak v prípade práce 40 zo 43 preskúmaných orgánov auditu. Komisia ako tretia obranná línia zakladá svoje posúdenia len na obmedzených spoľahlivých kontrolách vykonávaných na vnútroštátnej úrovni. Vlastné nástroje eurokomisie na odhaľovanie, prevenciu alebo nápravu chýb tiež vykazujú niekoľko nedostatkov.

Viac..  Brusel kritizuje "nezmyselnú odvetu" Ruska voči médiám z EÚ

Podľa EDA exekutíva EÚ by mohla dosiahnuť väčší vplyv vykonávaním vyššieho počtu auditov a môže použiť aj finančné opravy pri závažných nedostatkoch kontrol s cieľom napraviť negatívny vplyv chybných výdavkov na rozpočet EÚ. Tie však doteraz neviedli k strate finančných prostriedkov pre príslušný členský štát. Namiesto toho sa členským štátom umožnilo opätovne použiť tieto opravy na ďalšie projekty. To podľa EDA nemotivuje členské štáty, aby zlepšili svoje systémy kontroly a predchádzali chybám od začiatku. Väčšina chýb vo výdavkoch v oblasti súdržnosti bola výsledkom neoprávnených výdavkov a projektov, po ktorých nasledovalo nedodržanie pravidiel štátnej pomoci a verejného obstarávania zo strany príjemcov finančných prostriedkov.

Audítori zistili tri hlavné príčiny chýb, ktorými sú nedostatočná správa členských štátov vrátane nevhodného rozhodovania a neefektívneho overovania zo strany riadiacich orgánov, nedbanlivosť alebo podozrenie z úmyselného nedodržiavania predpisov zo strany prijímateľov a problémy týkajúce sa výkladu pravidiel. Audítori dospeli k záveru, že riziko neoprávnených výdavkov zostáva vysoké.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

Správa skupiny odborníkov na vysokej úrovni pre budúcnosť politiky súdržnosti EÚ

Nezávislá skupina odborníkov na vysokej úrovni pre budúcnosť politiky súdržnosti predložila svoju správu, v ktorej sa …

Consent choices