Hmyz len v EÚ narobí ročne škody za 12 miliárd EUR! Brusel ho chce regulovať

hmyz
PHOTO: Flickr.

V Európe žije v súčasnosti viac ako 12 000 druhov cudzokrajného hmyzu. Na starý kontinent sa dostali zo všetkých kútov sveta. Približne 15 % z nich sú invázne druhy, ktorých počet rýchlo rastie. Európska únia sa preto púšťa do protiopatrení a chce ich regulovať. Plánuje sa takisto zaviesť zoznam hmyzu, ktorý sa nebude môcť do EÚ dovážať a ani s ním obchodovať.

Zámerom nového vypracovaného návrhu je riešiť rastúce problémy spôsobené týmito inváznymi cudzími druhmi, medzi ktoré patrí:
· ekonomický problém: invázne cudzie druhy každoročne spôsobujú v Európe škodu v hodnote najmenej 12 miliárd EUR, a to tým, že ohrozujú ľudské zdravie (napr. ázijský sršeň a komár tigrovaný, ktorých účinky môžu byť tragické), ničia infraštruktúru (napr. krídlatka japonská poškodzuje budovy) a zapríčiňujú straty na výnosoch v poľnohospodárstve (napr. nutria riečna, ktorá poškodzuje úrodu);

· ekologický problém: invázne cudzie druhy môžu vážne poškodiť ekosystémy a zapríčiniť vyhynutie druhov, ktoré sú potrebné na zachovanie rovnováhy v našom prírodnom prostredí. Čremcha neskorá napríklad vážne narúša lesné ekosystémy a veverice popolavé vytláčajú veverice obyčajné. Invázne cudzie druhy sú po strate biotopu druhou najväčšou príčinou úbytku biodiverzity na svete;

· politický problém: mnohé členské štáty sú už teraz nútené vynakladať značné prostriedky na riešenie tohto problému, ich úsilie však nie je účinné, ak sa problémy riešia výlučne na vnútroštátnej úrovni. Kampaň eradikácie boľševníka obrovského v Belgicku by napríklad zmarilo opätovné rozšírenie tohto druhu z Francúzska.

Viac..  Martin Hojsík: Obnova budov je súčasťou riešenia zníženia účtov za energie

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Boj proti inváznym cudzím druhom je výstižným príkladom oblasti, kde Európa dosahuje lepšie výsledky, ak postupuje spoločne. Právne predpisy, ktoré navrhujeme, nám pomôžu chrániť biodiverzitu a umožnia sústrediť sa na najvážnejšie hrozby. Pomôžu tak zlepšiť účinnosť vnútroštátnych opatrení a dosiahnuť výsledky nákladovo najefektívnejším spôsobom. Teším sa na spoluprácu s členskými štátmi a Európskym parlamentom pri zavádzaní týchto právnych predpisov a posilňovaní nášho úsilia vynaloženého na riešenie tohto
vážneho problému v celej Európe.“

Jadrom návrhu je zoznam v Únii obávaných inváznych cudzích druhov, ktorý sa vypracuje v spolupráci s členskými štátmi na základe posúdenia rizika a vedeckých dôkazov. Vybrané druhy budú v EÚ zakázané, čo znamená, že nebude možné ich dovážať, kupovať, používať, vypúšťať alebo predávať. Ak v prechodnom období vzniknú obchodníkom, chovateľom alebo majiteľom spoločenských zvierat problémy, prijmú sa osobitné opatrenia na ich riešenie.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices