Brusel začal konanie voči Slovensku. Nepáči sa mu pomoc poisťovniam

europska komisia
PHOTO: Flickr.

Európska komisia otvorila konanie voči Slovensku pre podozrenie z poskytnutia neoprávnenej štátnej pomoci. Spoločnej zdravotnej poisťovni (SZP) a VšZP. Konanie sa začalo na základe podnetu zdravotnej poisťovne Dôvera. Podľa Andreja Králika zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku mala namietaná štátna pomoc mať formu zvýšenia základného imania SZP vo výške 450 mil. SK (15 mil. eur), splatenia dlhu SZP štátnou spoločnosťou Veriteľ, a.s., dotácie zo strany ministerstva zdravotníctva SR a štátom zvýšeného základného imania v roku 2010 (65,1 mil. eur).

Komisia sa tiež v priebehu predbežného posudzovania zaujímala aj o systém vyrovnávania rizík a prevod poistných kmeňov iných zdravotných poisťovní na SZP a VšZP,  ku ktorému malo dôjsť s intervenciou štátu.  Tieto okruhy bude Komisia skúmať aj v rámci ďalšieho konania.

Rozhodnutie o začatí konania voči SR bude v najbližších dňoch uverejnené v Úradnom vestníku EÚ a budú sa môcť k nemu vyjadriť tak SR a ostatné členské štáty EÚ ako aj všetky dotknuté subjekty. Komisia po obdržaní všetkých stanovísk prijme rozhodnutie o ďalšom postupe. Pri posudzovaní štátnej pomoci bude Komisia skúmať splnenie troch podmienok: 1. či opatrenia boli financované zo štátnych zdrojov 2. či opatrenia predstavovali selektívnu hospodársku výhodu pre podniky a 3. či opatrenie narušilo alebo ohrozilo hospodársku súťaž ba malo vplyv na obchod v rámci Únie.

Viac..  Európska priemyselná dohoda: Výzva k podpore investovania v Európe

Pre posúdenie bude kľúčové ustáliť, či príjemcov pomoci možno považovať za podnik v zmysle pravidiel EÚ o hospodárskej súťaži a teda či povinné zdravotné poistenie v SR možno považovať za hospodársku činnosť.  V prípadoch kedy EK zistí, že došlo k poskytnutiu neoprávnené štátnej pomoci, ktorá nie je zlučiteľná s vnútorným trhom, prijímateľ musí pomoc vrátiť. Komisia prijme rozhodnutie až po dokončení formálneho zisťovania, po zhromaždení a hĺbkovom posúdení všetkých dostupných informácií, vrátane pripomienok členských štátov a tretích strán.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices