Katastrofálna nezamestnanosť mladých. Rozdiely v krajinách sú obrovské

nezamestnani
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Zo štvrťročného prehľadu Európskej komisie o zamestnanosti a sociálnej situácii vyplýva, že v Európskej únii by mohlo dôjsť ku krehkej hospodárskej obnove. Existujú však pretrvávajúce odlišnosti medzi krajinami, najmä v rámci eurozóny. V prehľade sa zároveň zdôrazňuje, že trh práce a sociálne podmienky zostávajú kritické a inkluzívny rast si bude vyžadovať ďalšie strategické investície a štrukturálne reformy.

Komisia na tieto odlišnosti reagovala balíkom opatrení v oblasti zamestnanosti z apríla 2012. Takisto vydala odporúčania pre jednotlivé krajiny, v ktorých navrhla riešenia segmentácie trhov práce, vyzýva, aby boli prijaté daňové reformy podporujúce zamestnávanie, zabezpečilo sa zlepšenie účinnosti verejných služieb zamestnanosti a prispôsobilo vzdelávanie a odborná príprava tak, aby odrážali potreby zamestnávateľov. Komisia rovnako prijala systém záruky pre mladých ľudí, vytvorila akčné tímy, ktoré pomáhajú členským štátom presmerovať prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí, a prijala opatrenia na podporu voľného pohybu pracovníkov (napr. reformu portálu EURES, celoeurópskej siete na hľadanie zamestnania). Komisia tieto opatrenia doplní oznámením, ktorého prijatie je naplánované na 2. októbra. Navrhuje v ňom lepšie monitorovanie a posudzovanie potenciálnych nerovnováh v oblasti zamestnanosti a sociálnych rozdielov s cieľom poýsilniť sociálny rozmer v hospodárskej a menovej únii (HMÚ).

Európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor uviedol: „Neexistuje dôvod na spokojnosť: príliš veľa ľudí trpí na katastrofálne sociálne dôsledky krízy. Musíme zrýchliť tempo sociálnych investícií a podpôr na tvorbu pracovných miest. Udržateľné oživenie si vyžaduje ďalší pokrok v reforme hospodárskej a menovej únie. Zároveň je potrebné venovať viac pozornosti problémom v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácii a užšie koordinovať politiky v týchto oblastiach. Musíme byť schopní včas odhaliť a riešiť hlavné výzvy v oblasti zamestnanosti a sociálne výzvy a predísť tak prehĺbeniu rozdielov v Európe.“

Napriek príznakom pomalého oživenia sa v štvrťročnom prehľade poukazuje na to, že podmienky na trhu práce a sociálne podmienky  zostávajú náročné:

  • Miera nezamestnanosti mladých ľudí dosiahla nevídané úrovne – v priemere 23 % v rámci celej EÚ a až 63 % v Grécku.
  • Dlhodobá nezamestnanosť vzrástla vo väčšine členských štátov a dosiahla rekordnú výšku v EÚ ako celku. Štrukturálna nezamestnanosť a nesúlad medzi ponukou a dopytom po kvalite a množstve pracovnej sily narastajú.
  • Nielenže došlo k čistému úbytku pracovných miest, ale súčasne narástol podiel neistých pracovných miest – pracovných miest na čiastočný úväzok (hlavne nedobrovoľného charakteru), a to napriek tomu, že podiel pracovných zmlúv na určitý čas v EÚ klesol, pretože tieto zmluvy niesli hlavné bremeno recesie.
  • Chudoba v EÚ rastie od roku 2007. Príjmy domácností klesajú a 24,2 % obyvateľstva EÚ je teraz na hranici chudoby, príp. sociálneho vylúčenia. Obzvlášť postihnuté sú deti, pretože došlo k súčasnému nárastu nezamestnanosti, počtu domácností nezamestnaných osôb a podielu chudobných pracujúcich.
Viac..  Lagardová: ECB nemôže prisľúbiť, koľkokrát zníži sadzby

Odlišnosti v eurozóne oslabujú HMÚ

V poslednej štvrťročnej správe sa poukazuje na pretrvávajúce odlišnosti medzi krajinami, a to najmä v rámci eurozóny:

  • V roku 2012 dosiahla miera nezamestnanosti na juhu a v okrajových častiach eurozóny v priemere 17,3 % v porovnaní so 7,1 % na severe a v hlavných krajinách eurozóny.
  • Priemerná percentuálna miera mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani sa nezúčastňujú na vzdelávaní alebo odbornej príprave (tzv. NEET), dosiahla úroveň 22,4 % na juhu a v okrajových častiach oproti 11,4 % na severe a v jadre eurozóny.
  • Chudoba sa zvýšila v dvoch tretinách členských štátov, nie však v zostávajúcej tretine.

Sociálne a hospodárske rozdiely sú jedny z hlavných výziev pre HMÚ. Slabý trh práce a sociálna výkonnosť nielen priamo zasahujú členské štáty, ktorých sa to priamo týka, ale takisto sa rozširujú na výkonnejšie krajiny prostredníctvom nižšieho celkového dopytu, nižšej produktivity a vyšších úrokových sadzieb súvisiacich s politickou nestabilitou a poklesom dôvery v euro a EÚ.

Robustná HMÚ so sociálnym rozmerom potrebuje lepšie monitorovanie a hodnotenie kľúčových potenciálnych nerovnováh týkajúcich sa zamestnanosti a sociálnej situácie v členských štátoch. K tomu by sa v záujme HMÚ ako celku mohla pridať posilnená koordinácia politík zamestnanosti a sociálnych politík na zabezpečenie včasnej a účinnej reakcie na takéto výzvy. Príkladmi takýchto kolektívnych opatrení zameraných na prekonanie závažnej výzvy pre zamestnanosť a sociálnu oblasť, ktorá nerovnomerne postihuje niektoré časti HMÚ, sú odporúčanie Rady o zavedení záruky pre mladých ľudí a dohoda o začatí Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí s rozpočtom vo výške 6 miliárd EUR.

 Ako chce Európska únia riešiť katastrofálnu nezamestnanosť sa dozviete v priloženom videu: (slovenské titulky)

 

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices