Súdny dvor: Žiadať odtlačky prstov do pasov od obyvateľov EÚ je v súlade so zákonom

odtlačky prstov
PHOTO: Flickr.

Podľa nariadenia EÚ cestovné pasy obsahujú vysoko bezpečné pamäťové médium, ktoré okrem zobrazenia tváre obsahuje dva odtlačky prstov. Tieto odtlačky prstov môžu byť použité iba na účel overenia pravosti cestovného pasu a totožnosti jeho držiteľa. To sa ale nepáčilo istému obyvateľovi Nemecka, ktorý preto podal žalobu na súd v nemeckom Gelsenkirchene.

V tomto kontexte sa správny súd pýta, či je nariadenie platné v rozsahu v akom ukladá žiadateľovi o cestovný pas odovzdať svoje odtlačky prstov a stanovuje ich ukladanie do cestovného pasu, najmä vzhľadom na Chartu základných práv Európskej únie.

Rozsudkom z dnešného dňa na túto otázku Súdny dvor odpovedal kladne.

Hoci zber odtlačkov prstov a ich ukladanie do cestovných pasov predstavuje zásah do práva na rešpektovanie súkromného života a na ochranu osobných údajov, tieto opatrenia sú v každom prípade odôvodnené cieľom chrániť cestovné pasy proti akémukoľvek podvodnému používaniu.

Súdny dvor v tejto súvislosti konštatuje, že napadnuté opatrenia sledujú najmä cieľ všeobecného záujmu, zabrániť nelegálnemu vstupu osôb do Európskej únie. V súvislosti s týmto účelom sú zamerané na predchádzanie falšovaniu cestovných pasov a zabránenie ich podvodnému používaniu.

Z údajov, ktorými disponuje Súdny dvor nevyplýva a navyše sa ani neuvádzalo, že opatrenia nerešpektujú podstatu predmetných základných práv.

V nadväznosti na to Súdny dvor konštatuje, že napadnuté opatrenia sú vhodné na dosiahnutie cieľaochrany cestovných pasov proti ich podvodnému používaniu tým, že podstatne znižujú nebezpečenstvo, že neoprávneným osobám bude omylom povolené vstúpiť na územie Únie.

Nakoniec napadnuté opatrenia nejdú nad rámec toho, čo je potrebné pre dosiahnutie uvedeného cieľa.

Pokiaľ ide o odoberanie odtlačkov prstov, Súdnemu dvoru nebolo oznámené dostatočne účinné opatrenie, ktoré by bolo menej zasahujúce do práv. Súdny dvor najmä poznamenáva, že úroveň technologickej zrelosti metódy založenej na rozpoznávaní očnej dúhovky nedosahuje úroveň metódy založenej na odtlačkoch prstov a že z dôvodu jej podstatne vyšších nákladov ku dnešnému dňu je menej vhodná na všeobecné používanie.

Pokiaľ ide o zaobchádzanie s odtlačkami prstov Súdny dvor poznamenáva, že odtlačky prstov hrajú osobitnú rolu v oblasti identifikácie osôb vo všeobecnosti. Porovnanie odtlačkov prstov odobratých na určitom mieste s odtlačkami prstov uloženými v databáze umožňujú stanoviť prítomnosť určitej osoby na tomto mieste, či už v rámci kriminálneho vyšetrovania alebo s cieľom nepriameho sledovania takej osoby.

Viac..  Európska panelová diskusia občanov o boji proti nenávisti v spoločnosti

Súdny dvor však poznamenáva, že nariadenie výslovne spresňuje, že odtlačky prstov môžu byť použité iba na účel overenia pravosti cestovného pasu a totožnosti jeho držiteľa. Okrem toho nariadenie stanovuje uchovávanie odtlačkov prstov iba v samotnom cestovnom pase, ktorý zostáva vo výlučnej držbe jeho držiteľa. Keďže nariadenie nepredvída žiadnu inú formu ani žiadny iný prostriedok na uchovávanie týchto odtlačkov, nemožno ho vykladať, ako poskytujúce právny základ na prípadnú centralizáciu údajov vyzbieraných na jeho základe alebo na použitie týchto údajov na iné účely než zabránenie nelegálnemu vstupu osôb na územie Únie.

Súdny dvor okrem toho konštatuje, že nariadenie bolo prijaté na vhodnom právnom základe a že v konaní, ktoré viedlo k prijatiu opatrení uplatniteľných v prejednávanej veci nedošlo k chybám, keďže Parlament sa na tomto konaní plne zúčastňoval ako spolunormotvorca.

UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

O red

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu počas tohto mandátu

Blížia sa eurovoľby a niektorí sa ma pýtate, čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu …

Consent choices