V EÚ sa stratilo už pol milióna strelných zbraní!

zbraň
PHOTO: Flickr.

Za posledné roky sme boli opakovane svedkami tragických prípadov násilnej streľby, ku ktorým došlo okrem iného najmä v Nórsku, Belgicku, Fínsku, Francúzsku či Taliansku. Žiadna krajina nie je pred nimi uchránená. V celej EÚ je každý rok zastrelených viac ako tisíc obetí, a k tomu treba pripočítať jeden a pol milióna strelných zbraní, ktoré sa v EÚ evidujú ako stratené alebo odcudzené.

Komisia dnes predkladá návrhy, ktoré by mali viesť k obmedzeniu ozbrojeného násilia páchaného v Európe s použitím strelných zbraní. Obsahujú opatrenia na úrovni EÚ s cieľom riešiť hrozby, ktoré vyplývajú z nezákonného používania strelných zbraní, a to prostredníctvom legislatívnych, operačných činností, odbornej prípravy a financovania EÚ.

Európska komisia pri tejto príležitosti zároveň uverejňuje výsledky prieskumu Eurobarometer, z ktorých vyplýva, že šesť z desiatich Európanov sa v súčasnosti domnieva, že v budúcich piatich rokov pravdepodobne dôjde k nárastu trestnej činnosti v súvislosti so strelnými zbraňami. Takisto sa dá z neho vyvodiť, že 55 % Európanov si želá prísnejšiu úpravu, pokiaľ ide o to, kto môže vlastniť, kupovať alebo predávať strelné zbrane.

„Každý týždeň počúvame o nových prípadoch násilia spáchaných strelnými zbraňami. Napodiv sa však o nedovolenom používaní strelných zbraní a obchodovaní s nimi v Európe príliš nediskutuje. Často je omnoho viditeľnejšia diskusia o všeobecnej rozšírenosti strelných zbraní, ktorá prebieha v USA, hoci by sme skôr mali venovať pozornosť tomu, čo sa deje u nás. V Európe je potrebné podniknúť veľa opatrení na zabezpečenie toho, aby ručné strelné zbrane, pušky a útočné zbrane neskončili v rukách zločincov“, uviedla Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti.

Komisia preto predkladá návrhy na odstránenie nedostatkov zaznamenaných v celom životnom cykle zbraní v EÚ vrátane ich výroby, predaja, držby, obchodovania s nimi, ich uskladnenia a deaktivácie, pričom zároveň rešpektuje silné tradície v oblasti ich zákonného používania, akým je napríklad športová streľba a poľovníctvo.

Prísnejšími spoločnými celoeurópskymi pravidlami pre deaktiváciu strelných zbraní by sa dalo zabezpečiť, aby strelné zbrane, ktoré sa prestanú používať, zostali nefunkčné.

S cieľom napomôcť ľahšie vysledovať zbrane používané pri páchaní trestnej činnosti sa Komisia bude usilovať o spoločný postup v oblasti označovania strelných zbraní sériovými číslami pri výrobe.

Viac..  Zastavme epidémiu: Deň boja proti násiliu páchanému na ženách

Je nutné zvážiť prijatie právnych prepisov EÚ, ktoré by obsahovali minimálne spoločné pravidlá týkajúce satrestných sankcií, aby sa zaistil odrádzajúci účinok vo všetkých členských štátoch a aby neexistovali právne medzery pre nezákonných obchodníkov. Takéto pravidlá by mohli predpisovať, na ktoré trestné činy súvisiace so strelnými zbraňami by sa mali vzťahovať trestné sankcie (nezákonná výroba, obchodovanie, manipulácia s označeniami, nezákonná držba strelnej zbrane a úmysel dodať strelnú zbraň), a súčasne stanovovať výšku sankcií, ktoré by mali členské štáty ukladať.

K obmedzeniu ozbrojeného násilia by mohlo prispieť aj sprísnenie smernice o vnútornom trhu EÚ, pokiaľ ide o držbu zbraní v členských štátoch, napríklad obmedzením prístupu k obzvlášť nebezpečným modelom zbraní na civilné použitie. Pri hľadaní konkrétnych riešení sa bude venovať pozornosť aj postupomvydávania licencií na zbrane.

Mali by sa riadne presadzovať kontroly predaja a nezákonnej výroby strelných zbraní. Komisia bude takisto zhromažďovať viac informácií o nových technologických výzvach, ku ktorým patrí predaj zbraní cez internet alebo 3D tlač jednotlivých súčastí zbraní, ako aj o spôsoboch, ako znížiť riziko nezákonných dodávokstrelných zbraní poštou.

Komisia sa zameria aj na to, ako obmedziť hrozbu odklonu z tretích krajín, a to prostredníctvom technickej pomoci a takisto posilnením systémov na kontrolu vývozu zbraní v týchto krajinách, likvidáciou pašeráckych trás a zodpovednejším spravovaním zásob vojenských zbraní.

O uvedených návrhoch sa budú teraz viesť diskusie s Európskym parlamentom, členskými štátmi a zúčastnenými stranami, aby sa posúdili jednotlivé možnosti vrátane legislatívnych opatrení.

Tieto priority vychádzajú z diskusií s orgánmi presadzovania práva, názorov obetí ozbrojeného násilia, mimovládnych organizácií a oprávnených výrobcov, maloobchodníkov a užívateľov, ako aj z výsledkov prieskumu Eurobarometer a odpovedí poskytnutých v rámci verejnej konzultácie.

O red

Odporúčame pozrieť

ludia

Komisia predkladá súbor opatrení na posilnenie práv občanov EÚ

Európske občianstvo je jedným z najvýznamnejších úspechov EÚ. Pri príležitosti 30. výročia európskeho občianstva dnes Európska …

Consent choices