štrasburg
PHOTO: redakcia/dub.

Poslušné Slovensko. V EÚ sa takmer nesťažovalo.

štrasburg
PHOTO: redakcia/dub.

Slovensko s počtom 33 otvorených právnych konaní je šieste najlepšie pri uplatňovaní európskej legislatívy. Uvádza sa to v poradí už 30. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva EÚ. Na konci roka 2012 bolo začatých menej konaní o porušení ako v predchádzajúcich rokoch. Ich počet klesol až o 25% v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Súvisí to čiastočne s častejším využívaním projektu EU Pilot a iných mechanizmov na riešenie problémov, ako je SOLVIT), ktoré slúžia na riešenie problémov a sú podporou pri dodržiavanie predpisov: Životné prostredie, doprava, dane, vnútorný trh a služby sú štyrmi oblasťami, v ktorých sa najviac porušujú predpisy: spolu predstavujú viac ako 60 % všetkých prípadov.

Čo je to Eu pilot a SOLVIT?

EU Pilot je databázou a komunikačným nástrojom. Tento mechanizmus bol navrhnutý s cieľom zlepšiť komunikáciu a riešenie problémov medzi útvarmi Komisie a orgánmi členských štátov, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa uplatňovania práva EÚ alebo súladu zákonov v jednotlivých členských štátoch s právom EÚ, a to ešte v ranom štádiu, teda než sa začne konanie o porušení podľa článku 258 ZFEÚ.

SOLVIT je internetová sieť na riešenie problémov, v ktorej členské štáty EÚ v rámci mimosúdneho konania spoločne pracujú na riešení praktických problémov, ktoré vznikajú pri nesprávnom uplatňovaní pravidiel vnútorného trhu orgánmi verejnej správy.

Najviac konaní o porušení povinnosti sa začalo proti Taliansku (99), Belgicku (92) a Španielsku (91). Podobne ako v roku 2011 dosiahlo najlepšie výsledky Lotyšsko (iba 20 prípadov), len o niečo horšie na tom bola Litva (22 konaní) a Estónsko (24 konaní). Poradie EÚ-27:

otvorené prípady k 31.decembru 2012
ZDROJ: Európska komisia

V predchádzajúcich výročných správach sa poukazovalo na oneskorené transponovanie smerníc členskými štátmi. Minuloročná slabá výkonnosť sa výrazne zlepšila. Do konca roku 2012 sa začalo o 45  % menej konaní o porušení z dôvodu oneskorenej transpozície ako na konci roku 2011. V priebehu posledného roku sa väčšina konaní o porušení z dôvodu oneskorenej transpozície začala proti Taliansku (36), Portugalsku (34) a Maďarsku (26), zatiaľ čo Estónsko (5), Holandsko a Švédsko (po 6) mali v tomto ohľade najlepšie výsledky.

Viac..  Miriam Lexmann: V EÚ narastá antisemitizmus, hlavne po útoku Hamasu na Izrael

Komisia naďalej plne využíva systém sankcií zavedený podľa Lisabonskej zmluvy, aby odradila členské štáty od oneskorenej transpozície. Súdnemu dvoru Európskej únie postúpila 35 prípadov so žiadosťou o peňažné sankcie: proti Poľsku (10), Slovinsku (5), Holandsku, Fínsku (po 4), Cypru, Belgicku (po 3), Nemecku, Bulharsku, Slovensku, Luxembursku, Portugalsku a Maďarsku (po 1 v každej z krajín). V roku 2011 schválila Komisia iba 9 takýchto rozhodnutí o postúpení.

Sťažnosti: dôležitá spätná väzba od verejnosti

Komisia v roku 2012 zaregistrovala 3 141 sťažností od občanov, podnikov a zainteresovaných strán, ktorí poskytli Komisii dôležité vstupné údaje na jej monitorovanie správneho uplatňovania pravidiel EÚ. Sťažnosti občanov sa najčastejšie týkali oblasti životného prostredia (588 sťažností), spravodlivosti (491), vnútorného trhu a služieb (462) a boli namierené proti Taliansku (438), Španielsku (306) a Francúzsku (242).

Porušenie povinnosti podľa jednotlivých členských štátov a politík EÚ

V prílohách k správe sa uvádzajú výsledky každého členského štátu a výsledky v konkrétnych oblastiach politiky. Sú v nich poskytnuté názorné príklady a zdôraznené hlavné problémy pri uplatňovaní práva.

Na základe žiadosti Európskeho parlamentu Komisia každoročne od roku 1984 predkladá výročnú správu o monitorovaní uplatňovania práva Spoločenstva v predchádzajúcom roku.

Európsky parlament prijíma každý rok správu o výročnej správe Komisie, v ktorej vysvetľuje svoj postoj k hlavným záležitostiam.

O red

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Tvrdšie sankcie voči Rusku a posilnenie našej vlastnej obrany

Od začiatku vpádu ruských vojsk na celé územie Ukrajiny uplynuli dva roky. Ruská vojenská agresia …

Consent choices