Miroslav Mikolášik
PHOTO: redakcia/dub.

Očami europoslanca: Miroslav Mikolášik a minulotýždňové hlasovanie v europarlamente

Miroslav Mikolášik
PHOTO: redakcia/dub.

Najintenzívnejšie diskutovanou témou plenárneho zasadnutia tento týždeň (21.10 – 24.10.2013, pozn.red.) bola okrem rozpočtu najmä kontroverzná správa portugalskej poslankyne Edite Estrela o sexuálnych a reprodukčných právach a zdraví. Táto iniciatívna správa vo svojich mnohých ustanoveniach zachádza ďaleko nad rámec kompetencií EÚ, okrem iného aj v práve na potrat či otázkach sexuálnej výchovy detí a mladých. Množstvo občanov apelovalo na poslancov, aby takúto správu neprijali. Som veľmi rád, že nakoniec zvíťazil zdravý rozum a túto správu sme v špeciálnom hlasovaní vrátili na prepracovanie naspäť do gestorského Výboru pre rodovú rovnosť a práva žien.

Prijali sme dve hodnotné legislatívne návrhy o diagnostických pomôckach in vitro a revíziu o zdravotníckych pomôckach. Čo sa týka prvej zmienenej správy o diagnostických pomôckach in vitro, je potrebné zdôrazniť, že bezpečná a kvalitná diagnostika je základným pilierom lekárskej starostlivosti. Potreba prísnejšej regulácie vyvstala najmä vzhľadom na nedostatočne preukázanú kvalitu viacerých testov HIV či DNA, ktorých nesprávne výsledky či interpretácia môžu mať až fatálne dôsledky.

Európsky systém dohľadu je potrebný vzhľadom na to, že na európskom trhu pre tieto výrobky neexistujú žiadne národné hranice. Zvlášť som ocenil snahu o posilnenie etických záruk najmä v otázke informovaného súhlasu, kedy DNA testy nemôžu byť používané bez náležitého zodpovedného odborného genetického poradenstva s cieľom poskytnúť dostatočné informácie už pred uskutočnením testu. Rovnako som uvítal potrebnú revíziu druhého zmieneného nariadenia s dôrazom na zlepšenie prístupu k zdravotníckym pomôckam, ale najmä ich bezpečnosť pre pacientov. Práve bezpečnosť je kľúčovým bodom v procese ich schvaľovania na základe dostatočných klinických skúšok. Z

vlášť prísnym kritériám musia podliehať tie pomôcky, ktoré sú určené na implantovanie do tela, čo sa zabezpečí vytvorením osobitných notifikovaných subjektov pre posudzovanie zhody. Takéto subjekty musia fungovať efektívne, transparentne a kvalifikovane. Taktiež som vyzdvihol význam nezávislej etickej komisie, ktorá musí vydať posudok ešte pred začatím klinického skúšania tak ako je tomu aj v prípade klinických štúdií na lieky. Všetky členské štáty musia zabezpečiť riadne fungovanie takýchto komisií.

Dôležitým bolo hlasovanie o rozpočte na rok 2014. Oživenie hospodárskeho rastu vo všetkých regiónoch EÚ si vyžaduje investične zameraný rozpočet podporujúci rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť. Rozdiely medzi regiónmi musia byť naďalej systematicky prekonávané za účelom dosiahnutia hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Som presvedčený, že rozpočet musí zohľadňovať rozpočtové očakávania regiónov a taktiež reflektovať zmeny vyplývajúce z viacročného finančného rámca na roky 2014-2020. Úspešné ukončenie programov predpokladá taktiež zabezpečenie financovania prijatých záväzkov za predošlé obdobie. Vo svojom hlasovaní o rozpočte na rok 2014 som podporil dostatočné pridelenie rozpočtových prostriedkov pre štrukturálne fondy a vyčlenenie dodatočných prostriedkov na iniciatívu na podporu nezamestnanosti mladých ľudí ako aj na Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

Viac..  Hlasovalo sa o budúcnosti našich potravín. Europoslanec Jozef Mihál je kritický

Prvýkrát sme v pléne Európskeho parlamentu diskutovali o spoločnej stratégii pre Karpatský región. Makro-región Karpaty spája 8 členských štátov a geograficky presahuje hranice Únie. Z regionálneho pohľadu však Karpaty predstavujú spoločný menovateľ až pre 41 regiónov EÚ a 7 regiónov mimo EÚ. Z geopolitického hľadiska si Karpatský región vyžaduje zvláštnu pozornosť, pretože sa tiahne pozdĺž východnej hranice Európskej únie a spája rôznorodé kultúry a národy, ktoré doposiaľ stáli na pokraji záujmu plánov strategického rozvoja. Posilňovanie európskej identity a európskych hodnôt je preto nesmierne dôležité za účelom homogénnej integrácie na celom území EÚ.

Podľa môjho názoru by malo byť prioritou vybudovanie tranzitného koridoru zo severu na juh teda od Baltického mora až Egejské a Čierne more. Posilnenie dopravy a vybudovanie chýbajúcej infraštruktúry uľahčí pohyb osôb, tovaru a služieb, čím sa jednoznačne zvýši konkurencieschopnosť celej oblasti. Na septembrovom ekonomickom fóre v  poľskej Krynici, ktorého som sa osobne zúčastnil, vyjadrili predstavitelia jednotlivých zúčastnených regiónov politickú vôľu všestranne podporovať hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj a svoje odhodlanie potvrdili prijatím memoranda. Vo svojom vystúpení som apeloval na Komisiu, aby plne podporila projekt Karpatského makro-regiónu, pretože jeho integrácia prispeje k posilneniu hospodárskej, sociálnej súdržnosti a podpore európskych hodnôt na východnej hranici EÚ.

O red

Odporúčame pozrieť

zemny plyn

EK odporúča členským štátom pokračovať v úspore plynu s cieľom zabezpečiť dodávky a stabilizovať trhy

Úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej …

Consent choices