beňová
Monika Flašíková - Beňová. PHOTO: © European Union, 2015.

Peniaze na rómsku otázku sa z eurofondov vykrádajú, tvrdí Flašíková – Beňová

beňová
PHOTO: © European Union, 2013

Európsky parlament schválil nelegislatívne uznesenie, v ktorom vyzval členské štáty na zastavenie protiprávneho vyhosťovania Rómov a ukončenie vytvárania etnických profilov, zneužívania policajnej moci a porušovania ľudských práv. Uznesenie, ktoré hodnotí implementáciu národných stratégií na podporu integrovania Rómov, zároveň žiada vyčleniť viac prostriedkov na boj proti diskriminácii pre malé komunitné projekty.

Parlament v uznesení odsúdil akékoľvek pokusy členských štátov o nezákonné obmedzovanie práva Rómov na voľný pohyb v EÚ. Rómovia, ktorých počet v Európe sa odhaduje na 10 až 12 miliónov (v EÚ približne 6 miliónov), sú najväčšou európskou menšinou.

Viac lepšie využitých prostriedkov

Európska komisia a členské štáty by mali zabezpečiť dostatočné financovanie projektov na podporu integrácie Rómov z vnútroštátnych rozpočtov a programov EÚ, najmä z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Poslanci tiež navrhujú vytvorenie zvláštnych grantových programov v podobe malých a pružných fondov pre komunitné projekty.

Komisia by mala naďalej sledovať a hodnotiť, ako členské štáty nakladajú s fondmi EÚ, ktoré sú určené na integráciu Rómov, a o svojich zisteniach by mala každoročne informovať Parlament a Radu.

Monitoring na úrovni EÚ

Parlament vyzval Komisiu, aby monitorovala dodržiavanie základných práv Rómov, protirómske incidenty a zločiny z nenávisti spáchané na Rómoch v celej Únii. V prípade porušenia práv, a to najmä v súvislosti so slobodou pohybu a pobytu, právom na prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu, právom na nediskrimináciu, právom na ochranu osobných údajov a nerešpektovaním zákazu vytvárania registrov na základe etnickej príslušnosti a rasy, by Komisia mala podniknúť rozhodné právne kroky vrátane možnosti iniciovať konanie vo veci porušenia právnych predpisov, uvádza sa v uznesení.

Prístup k vzdelaniu a na trh práce

Členské štáty musia odstrániť segregáciu v oblasti vzdelávania a zastaviť svojvoľné umiestňovanie rómskych detí do osobitných škôl, uvádza sa v uznesení. Prioritná pozornosť by sa podľa poslancov mala venovať zabezpečeniu prístupu všetkých rómskych detí ku kvalitnému vzdelávaniu, vrátane programu Erasmus, a prijatiu opatrení, ktoré by zabránili predčasnému ukončeniu školskej dochádzky u rómskych žiakov.

Viac..  Miriam Lexmann: Slovensko má obrovskú príležitosť zatepliť budovy za európske peniaze

Parlament tiež vyzval členské štáty na odstránenie diskriminácie a všetkých prekážok v prístupe Rómov k zamestnaniu a vytvorenie osobitných programov odbornej prípravy. Rómov by mali vo väčšej miere zamestnávať a ponúkať im stáž aj európske inštitúcie, uvádza sa v uznesení.

Rodové aspekty rómskej integrácie

V samostatnom uznesení, ktoré poslanci schválili v utorok, Parlament vyzval členské štáty, aby vynaložili viac úsilia v boji proti diskriminácii rómskych žien. Napomôcť by tomu mohli opatrenia ako pružná pracovná doba, daňové úľavy, primerané opatrenia sociálnej starostlivosti a rozšírenie zariadení starostlivosti o deti, konštatuje uznesenie.

Reakcie slovenských europoslancov

„Za 10 rokov sme sa nikam nepohli. Peniaze z fondov sa vykrádajú. Vymýšľajú sa projekty, na ktoré tie peniaze nikdy nejdú a Rómom to nepomáha. Ak chceme naozaj riešiť tento problém, začnime si hovoriť pravdu, prestaňme diskutovať v inštitúciách Únie a poďme do tých osád, kde boli realizované úspešné projekty,“ uviedla poslankyňa Monika Flašíková Beňová (S&D, SK).

„Správa hodnotiaca pokrok EÚ v začleňovaní rómskeho obyvateľstva je ukážkou úplnej bezradnosti Únie pri riešení tohto problému. Jej jediným výsledkom je množstvo nezmyselných odporúčaní členským štátom, ako by sa mali o túto komunitu starať,  len aby sa Únia pred okolitým svetom nemusela, za spôsob života Rómov, príliš hanbiť,“ uviedol poslanec Jaroslav Paška (EFD, SK).

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices