Klonovanie zvierat v EÚ: Európska komisia chce zakázať predávať potraviny z ich klonov

kravy
PHOTO: Flickr.

Európska komisia prijala tri návrhy predpisov o klonovaní zvierat a nových potravinách, vďaka ktorým sa v tejto oblasti zaručí právna istota. Dvoma z návrhov sa v EÚ zakáže technika klonovania hospodárskych zvierat, ako aj dovoz ich klonov. Navyše sa nebudú smieť predávať potraviny z klonov zvierat. Cieľom týchto návrhov je reagovať na otázku dobrých životných podmienok zvierat a etické problémy súvisiace s používaním spomínanej techniky. Návrhom predpisu o nových potravinách sa prepracúva súčasné nariadenie o nových potravinách tak, aby sa novým a inovatívnym potravinám uľahčil prístup na trh EÚ, pričom sa však nepoľaví z vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov.

Komisár EÚ zodpovedný za zdravie Tonio Borg uviedol: „Iniciatívy o klonovaní zvierat, ktoré dnes predkladáme, sú realistickou a praktickou reakciou na obavy o dobré životné podmienky zvierat, ako aj na to, ako spotrebitelia vnímajú potraviny z klonov zvierat. Zmeny v oblasti nových potravín povedú k efektívnejšiemu systému. Spotrebitelia v EÚ vďaka nim budú mať väčší výber potravín a európsky potravinársky priemysel čaká priaznivejšie prostredie.“

NAJDÔLEŽITEJŠIE BODY V OBLASTI KLONOVANIA

Kým budú pretrvávať obavy o dobré životné podmienky zvierat, v EÚ sa nebudú smieť klonovať na hospodárske účely a na jej územie nebude možné ani dovážať ich klony.

V návrhu prvej smernice sa stanovuje dočasný zákaz používania techniky klonovania u hospodárskych zvierat, ako aj uvádzania živých klonov zvierat a embryí klonov na trh. V návrhu druhej smernice sa zavádzajú opatrenia, aby sa potraviny ako mäso alebo mlieko klonov zvierat neuvádzali na trh EÚ.

Klonovanie sa však v odôvodnených prípadoch nezakazuje napríklad na účely výskumu, zachovania vzácnych plemien a ohrozených druhov alebo pri používaní zvierat na výrobu liekov a zdravotníckych pomôcok.

KLONOVANIE ZVIERAT

Klonovanie zvierat je pomerne novou technikou reprodukcie zvierat. Nezahŕňa nijaké genetické modifikácie. Klon nie je geneticky modifikovaný organizmus. Technika klonovania nezlepšuje úžitkovosť zvierat. Chovatelia ju však môžu zvažovať, ak chcú v prípade mimoriadne cenného zvieraťa zvýšiť množstvo reprodukčného materiálu (spermy alebo embryí).

Táto technika sa momentálne nepoužíva na výrobu potravín. Podľa súčasného nariadenia o nových potravinách by potraviny z klonov museli byť pred uvedením na trh v EÚ schválené, a to na základe vedeckého hodnotenia rizík ohľadom bezpečnosti potravín, ktoré vydáva Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Nijaký európsky ani zahraničný prevádzkovateľ potravinárskeho podniku zatiaľ nepožiadal o povolenie predaja potravín vyrobených s použitím techniky klonovania.

Viac..  Ivan Štefanec: Spoločná obrana musí byť prioritou

Úrad EFSA v roku 2008 uskutočnil vedecké hodnotenie rizík klonovania a dospel k záveru, že z hľadiska bezpečnosti potravín nič nenasvedčuje akémukoľvek rozdielu medzi mäsom a mliekom klonov a ich potomstva a mäsom a mliekom konvenčne chovaných zvierat. Toto stanovisko bolo potvrdené v rokoch 2009, 2010 a 2012.

Vedci klonovanie využívajú v niektorých výskumoch. Reprodukčný materiál (sperma a embryá) a potraviny (mäso, mlieko) z takýchto klonov sa neuvádzajú na trh.

Právne predpisy, ktoré navrhuje Komisia, posúdia ďalšie inštitúcie EÚ vrátane Európskeho parlamentu a Rady a v stanovenom čase prijmú stanoviská. V tejto etape možno predpokladať, že navrhované právne predpisy nadobudnú účinnosť najskôr v roku 2016.

NOVÉ POTRAVINY

Podľa návrhu tohto nariadenia nové potraviny budú podliehať jednoduchšiemu, jasnejšiemu a efektívnejšiemu postupu povoľovania, ktorý bude centralizovaný na úrovni EÚ, čím by sa bezpečné a inovatívne potraviny mali na jej trh dostávať rýchlejšie.

Pod pojmom nové potraviny sa vo všeobecnosti rozumejú potraviny, ktoré neboli vo významnej miere konzumované v EÚ pred májom 1997, t. j. predtým, než nadobudlo účinnosť súčasné nariadenie, a najmä potraviny vyrábané s použitím nových techník a technológií – napríklad nanomateriálov.

Zavádzajú sa aj osobitné ustanovenia týkajúce sa potravín, ktoré sa síce v EÚ doteraz nepredávali, ale majú históriu bezpečného používania v tretích krajinách. Tak sa vytvára vyrovnanejší systém a pozitívne obchodné prostredie.

Jedným z prvkov návrhu je aj ochrana inovácií. V novom systéme sa v prípade inovácií podložených nedávnym vedeckým vývojom potravinárskemu podniku, ktorý podal žiadosť o obchodovanie s určitou potravinou, udelí na túto činnosť výlučné päťročné povolenie a ostatné subjekty budú môcť daný produkt vyrábať až potom.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices