Európske občianstvo je na predaj. Obyvatelia tretích krajín si ho vedia kúpiť!

cestovný pas
PHOTO: Flickr.

K občianstvu EÚ nesmie byť pripojená cenovka, uvádza sa v uznesení, ktoré schválil Európsky parlament. Poslanci v ňom vyjadrili znepokojenie zo systémov zavedených vo viacerých členských štátoch, napríklad na Malte, ktoré umožňujú predaj štátneho občianstva, a teda aj občianstva EÚ. Parlament vyzval Komisiu, aby jasne uviedla, či sú tieto postupy v súlade so znením a duchom zakladajúcich zmlúv EÚ a predpismi Únie o zákaze diskriminácie.

Niektoré členské štáty zaviedli systémy, ktoré priamo či nepriamo vedú k predaju občianstva EÚ štátnym príslušníkom tretích krajín. Od každého členského štátu sa pritom očakáva, že bude konať zodpovedne a chrániť spoločné hodnoty a výdobytky Únie. Tieto sú neoceniteľné a nemožno k nim pripojiť cenovku, uvádza sa v uznesení, ktoré Parlament schválil pomerom hlasov 560 (za): 22 (proti): 44 (zdržalo sa).

Priamy predaj občianstva EÚ podľa poslancov oslabuje vzájomnú dôveru, na ktorej stojí Únia.

„Každá krajina sa môže rozhodnúť, aké podmienky na prijatie občianstva si určí. Avšak nesúhlasím s možnosťou občianstvo si kúpiť. Nejedná sa totiž iba o občianstvo danej krajiny, ale aj o občianstvo EÚ spojené s voľným pohybom a bezpečnosťou. Potrebujeme si dohodnúť jasné spoločné podmienky, pretože ide o cele spoločenstvo,“ uviedla poslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, SK).

Parlament zdôraznil, že práva plynúce z občianstva EÚ, napríklad právo na slobodu pohybu a pobytu v rámci Únie, by sa nikdy nemali stať obchodovateľným tovarom. Občianstvo EÚ znamená určitý vzťah k Únii a závisí od väzieb určitej osoby s Európou a jej členskými štátmi alebo od osobných pút s občanmi EÚ, uvádza sa v uznesení.

Navyše, programy, ktoré ponúkajú občianstvo výmenou za investície, umožňujú získanie občianstva EÚ len najbohatším príslušníkom tretích krajín bez zohľadnenia iných kritérií, čo vedie k diskriminácii, uvádza sa v uznesení.

Viac..  EÚ sa dohodla na prísnejších obmedzeniach dovozu ukrajinských výrobkov

Výzva na rešpektovanie hodnôt EÚ

Maltská vláda nedávno prijala kroky na zavedenie systému priameho predaja maltského občianstva, z čoho automaticky vyplýva priamy predaj občianstva EÚ, a to bez požiadavky pobytu, uvádza sa v uznesení.

Podľa poslancov nie je jasné ani to, či z táto nová politika prinesie skutočný úžitok maltským občanom, napríklad prostredníctvom výberu daní, pretože zahraniční investori nebudú mať povinnosť platiť dane. Občianstvo neprináša iba práva, plynú z neho aj povinnosti, zdôraznili poslanci.

Parlament vyzval Maltu, aby svoj súčasný systém udeľovania občianstva uviedla do súladu s hodnotami EÚ. Táto výzva sa vzťahuje aj na ďalšie členské štáty, ktoré prijali vnútroštátne systémy umožňujúce priamy alebo nepriamy predaj občianstva EÚ štátnym príslušníkom tretích krajín.

Kompatibilita systémov udeľovania občianstva s pravidlami EÚ

Parlament vyzval Komisiu ako strážkyňu zmlúv, aby jasne uviedla, či sú obdobné systémy udeľovania občianstva v súlade so znením a duchom zmlúv a Kódexom schengenských hraníc, ako aj s predpismi EÚ týkajúcimi sa zákazu diskriminácie. Komisia by podľa poslancov mala vydať odporúčania zabraňujúce tomu, aby takéto systémy oslabili dôveru, na ktorej stojí EÚ, ako aj usmernenia týkajúce sa prístupu k občianstvu EÚ prostredníctvom vnútroštátnych systémov.

O red

Odporúčame pozrieť

Európska únia možno uvalí na Irán nové sankcie

Európska únia možno uvalí na Irán nové sankcie v súvislosti s jeho víkendovým útokom na …

Consent choices