Do 6 mesiacov majú členské štáty zaviesť nové pravidlá ťažby bridlicového plynu, vyzýva Komisia

ťažba bridlicového plynu
Ťažba bridlicového plynu. PHOTO: Flickr.

Európska komisia prijala odporúčanie s cieľom zabezpečiť prijatie náležitých ochranných opatrení v oblasti životného prostredia a klímy v súvislosti s „frakovaním“ – technológiou vysokoobjemového hydraulického štiepenia používanou najmä pri ťažbe bridlicového plynu. Odporúčanie by malo pomôcť všetkým členským štátom, ktoré plánujú použiť túto metódu, riešiť zdravotné a environmentálne riziká a zlepšiť transparentnosť pre občanov. Takisto sa ním vytvoria rovnaké podmienky pre priemysel a stanoví jasnejší rámec pre investorov.

Spolu s týmto odporúčaním sa vypracovalo aj oznámenie, ktoré zohľadňuje príležitosti a výzvy spojené s používaním „frakovania“ na ťažbu uhľovodíkov. Obidva dokumenty sú súčasťou širšej iniciatívy Komisie s cieľom zaviesť integrovaný rámec politiky v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik k tomu uviedol: „Bridlicový plyn vzbudzuje v niektorých častiach Európy nádeje, no je zároveň aj zdrojom obáv verejnosti. Na výzvy na prijatie opatrení reaguje Komisia vypracovaním minimálnych zásad, ktoré členským štátom odporúča dodržiavať v záujme riešenia environmentálnych a zdravotných problémov a poskytnutia istoty, ktorú potrebujú prevádzkovatelia a investori.“

Toto odporúčanie, ktoré je založené na existujúcich právnych predpisoch EÚ a ktoré ich dopĺňa tam, kde je to potrebné, vyzýva členské štáty najmä na:

včasné plánovanie rozvoja a vyhodnotenia možných kumulatívnych účinkov ešte pred udelením licencie,

dôkladné posúdenie environmentálnych vplyvov a rizík,

zabezpečenie toho, aby integrita vrtu vyhovovala štandardom najlepších postupov,

kontrolu kvality miestnej vody, ovzdušia a pôdy ešte pred začatím prevádzky, s cieľom monitorovať prípadné zmeny a riešiť vznikajúce riziká,

kontrolu emisií do ovzdušia, vrátane emisií skleníkových plynov, zachytávaním týchto plynov,

informovanie verejnosti o chemických látkach, ktoré sa používajú v jednotlivých vrtoch, a

zabezpečenie toho, aby prevádzkovatelia počas celého projektu uplatňovali najlepšie postupy.

Komisia bude aj naďalej sprostredkovávať výmenu informácií s členskými štátmi, priemyselnými združeniami a organizáciami občianskej spoločnosti o vplyvoch projektov ťažby bridlicového plynu na životné prostredie.

Členské štáty sa vyzývajú, aby tieto zásady zaviedli do šiestich mesiacov a od decembra 2014 Komisiu každoročne informovali o opatreniach, ktoré prijali. Komisia bude zavedenie tohto odporúčania monitorovať prostredníctvom verejne dostupnej hodnotiacej tabuľky, ktorá bude porovnávať situáciu v rôznych členských štátoch. Účinnosť tohto postupu preskúma Komisia o 18 mesiacov.

Viac..  Europoslanci prijali prísnejšie ciele emisií CO2 pre nákladné autá a autobusy

Konvenčný zemný plyn sa nachádza v uzavretých podzemných ložiskách. Bridlicový plyn je iný prípad – je to síce tiež zemný plyn, ale je zachytený vo vnútri hornín, ktoré treba na uvoľnenie plynu narušiť a otvoriť („štiepiť“ alebo „frakovať“). EÚ má zatiaľ len málo skúseností s vysokoobjemovým hydraulickým štiepením vo veľkom meradle a pri vysokej intenzite. Postup zahŕňa vstrekovanie veľkého množstva vody, piesku a chemikálií do vrtu s cieľom narušiť skalnú formáciu a uľahčiť ťažbu plynu. Skúsenosť s týmto postupom sa v Európe doteraz obmedzovala len na nízkoobjemové hydraulické štiepenie v niektorých ložiskách konvenčného plynu a ložiskách plynu z nízkopriepustných hornín, najmä vo zvislých vrtoch, ktoré tvoria iba malú časť doterajších prevádzkových aktivít EÚ týkajúcich sa ťažby ropy a zemného plynu. Na základe skúseností zo Severnej Ameriky, kde sa vysokoobjemové hydraulické štiepenie používa vo veľkom meradle, prevádzkovatelia teraz skúšajú tento postup aj v EÚ.

Environmentálne vplyvy a riziká je potrebné riadiť zodpovedajúcim spôsobom. Keďže na získanie rovnakého množstva plynu ako pri konvenčných vrtoch bude potrebné vykonať vrty v širšom priestore, kumulatívne vplyvy sa budú musieť náležite posúdiť a zmierniť.

Väčšina právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia bola prijatá ešte pred začatím vysokoobjemového hydraulického štiepenia. Niektoré aspekty súvisiace so životným prostredím preto nie sú v súčasných právnych predpisoch EÚ úplne vyriešené. To viedlo k verejným obavám a výzvam na prijatie opatrení na úrovni EÚ.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices