Polovica členských krajín EÚ odignorovala nové právne predpisy pre zaobchádzanie s podozrivými z trestných činov

putá
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Desaťtisíce občanov EÚ podozrivých zo spáchania trestného činu sú každý rok stíhané alebo odsúdené v inom členskom štáte EÚ. Trestné súdy veľmi často rozhodnú o väzbe nerezidentov, kým čakajú na súdne konanie, pretože existuje obava, že utečú a nezúčastnia sa na súdnom konaní. Podozrivá osoba s pobytom v danej krajine by v podobnej situácii často mala výhodu miernejšieho donucovacieho opatrenia dohľadu, ako je napr. povinnosť hlásiť sa policajnému orgánu alebo zákaz cestovania.

Rámcové rozhodnutia boli prijaté ako balík komplexných a komplementárnych právnych predpisov zameraných na problematiku väzby občanov EÚ v iných členských štátoch, ktorý môže viesť k poklesu počtu prípadov vyšetrovacej väzby alebo uľahčiť sociálnu nápravu odsúdenej osoby v cezhraničnom kontexte. Medzi troma rámcovými rozhodnutiami existujú vzájomné operačné väzby, ktoré takisto existujú medzi týmito rámcovými rozhodnutiami a rámcovým rozhodnutím o európskom zatykači.

V júni 2011 predložila Komisia Zelenú knihu týkajúcu sa oblasti pozbavenia osobnej slobody, v ktorej sa posudzuje, ako môže pozbavenie osobnej slobody v predsúdnom konaní a podmienky pozbavenia osobnej slobody ovplyvniť vzájomnú dôveru a účinnú justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi, a všeobecnejšie, akú úlohu by mala v tejto oblasti zohrávať EÚ.

Z posúdenia mnohých odpovedí na zelenú knihu vyplynulo, že dôležité je najprv riadne a včas implementovať právne predpisy EÚ, ktoré existujú a ktorých cieľom je zlepšiť alternatívy väzby.

Spoločné pravidlá týkajúce sa záležitostí súvisiacich s väzbou, ktoré jednomyseľne prijali členské štáty, boli podľa novej správy Európskej komisie implementované len v približne polovici z 28 krajín EÚ. Nové predpisy EÚ umožňujú vykonať trest odňatia slobody, probačné rozhodnutia alebo iné alternatívne sankcie a opatrenia dohľadu pred súdnym konaním v inej krajine EÚ, ako je krajina, v ktorej je osoba odsúdená alebo v ktorej čaká na súdne konanie. Môže to byť krajina, ktorej je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, v ktorej má obvyklý pobyt, alebo iná krajina EÚ, v ktorej má takáto osoba úzke väzby.

Viac..  Komisia oznamuje humanitárnu pomoc vo výške 1,8 miliardy eur na rok 2024

Neskorá alebo neúplná implementácia zo strany niektorých členských štátov je obzvlášť poľutovaniahodná z dôvodu, že rámcové rozhodnutia majú potenciál znížiť počet rozhodnutí súdov o väzbe voči nerezidentom. Prispelo by to nielen k zníženiu preplnenosti väzníc, a teda k zlepšeniu podmienok väzby, ale takisto by to prinieslo úspory verejných prostriedkov, ktoré členské štáty vynakladajú na zariadenia na výkon väzby.

Komisia preto apeluje na všetky členské štáty, ktoré ešte k implementácii nepristúpili, aby urýchlene prijali opatrenia na úplnú implementáciu týchto právnych predpisov EÚ.

 

O red

Odporúčame pozrieť

zemny plyn

EK odporúča členským štátom pokračovať v úspore plynu s cieľom zabezpečiť dodávky a stabilizovať trhy

Úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej …

Consent choices