Tokaj zostáva na Slovensku! Maďarsko pred súdnym dvorom EÚ nepochodilo

tokaj
Víno Tokaj. PHOTO: Flickr.

Vinohradnícky región Tokaj sa nachádza v Maďarsku i na Slovensku. Súdny dvor tak rozhodol, že zápis slovenského názvu nepredstavuje napadnuteľný akt.

Na žiadosť Slovenska Komisia zapísala chránené označenie pôvodu „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ do zoznamov akostných vín vyrobených vo vymedzených regiónoch. Tento zoznam, ktorý sa vyhotovuje na základe vnútroštátnych právnych úprav týkajúcich sa podmienok používania registrovaných označení pôvodu, bol uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie 17. februára 2006 a 10. mája 2007.

Dňa 31. júla 2009, t. j. deň pred nadobudnutím účinnosti nového režimu vinárskych výrobkov a zavedením „elektronického registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení vín“ (databázy „E‑Bacchus“), bol uverejnený nový zoznam akostných vín psr. V rámci toho bolo na žiadosť Slovenska zmenené chránené označenie pôvodu, ktoré bolo uverejnené v predchádzajúcich zoznamoch, na „Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť“.

Databáza E‑Bacchus bola zavedená namiesto uverejňovania zoznamov akostných vín psr. V súlade s novým zoznamom bolo chránené označenie pôvodu „Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť“ prevzaté do databázy E‑Bacchus, v ktorej označovalo víno pochádzajúce z vinohradníckeho regiónu Tokaj nachádzajúceho sa na Slovensku.

Slovensko zaslalo Komisii list 30. novembra 2009, v ktorom ju žiadalo, aby sa v databáze E‑Bacchus nahradilo chránené označenie pôvodu „Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť“ chráneným označením pôvodu „Vinohradnícka oblasť Tokaj“. V tejto súvislosti Slovensko uviedlo, že označenie pôvodu „Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť“ bolo zapísané do zoznamu akostných vín psr omylom a že vo vnútroštátnej právnej úprave sa v skutočnosti nachádza označenie „Vinohradnícka oblasť Tokaj“.

Po tom, ako sa Komisia ubezpečila, že ku dňu zavedenia databázy E‑Bacchus sa v predmetnej slovenskej právnej úprave skutočne uvádzalo označenie „Vinohradnícka oblasť Tokaj“, vyhovela žiadosti Slovenska tak, že zmenila informácie uvedené v tejto databáze.

Maďarsko však túto zmenu napadlo, pričom poukazovalo na novú slovenskú právnu úpravu v oblasti vinárstva prijatú 30. júna 2009, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2009 a v ktorej sa uvádzal výraz „Tokajská vinohradnícka oblasť“. Maďarsko sa teda obrátilo na Všeobecný súd s cieľom dosiahnuť zrušenie zápisu chráneného označenia pôvodu „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ v databáze E‑Bacchus.

V rozsudku z 8. novembra 2012 Všeobecný súd rozhodol, že tým, že označenie „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ bolo chránené podľa nariadenia Únie už pred jeho zápisom do databázy E‑Bacchus, nemôže tento zápis sám osebe vyvolávať právne účinky. Keďže v súlade so Zmluvou je Všeobecný súd príslušný preskúmavať zákonnosť len tých aktov orgánov Únie, ktoré vyvolávajú právne účinky, rozhodol, že žaloba podaná Maďarskom je neprípustná.

Viac..  Martin Hojsík: Ak zrazíte semafor a zoberú vám vodičák, zákaz bude po novom platiť vo všetkých členských krajinách

Maďarsko sa proti rozsudku Všeobecného súdu odvolalo

Súdny dvor vo svojom rozsudku v prvom rade prihliadol na obsah a právne súvislosti napadnutého zápisu a uviedol, že z dôvodov právnej istoty nový režim vinárskych výrobkov upravil prechodný režim, aby sa zachovala ochrana, ktorú podľa vnútroštátneho práva, a teda práva Únie, požívali chránené názvy vín už pred 1. augustom 2009.

Súdny dvor ďalej uviedol, že zápis týchto názvov vín do databázy E‑Bacchus vykonaný Komisiou nemá nijaký vplyv na ochranu, ktorú požívali tieto názvy vín na úrovni Únie podľa prechodného režimu. Komisia totiž nemala právomoc priznávať ochranu ani rozhodovať o tom, aký názov vína má byť do databázy E‑Bacchus zapísaný.

Súdny dvor teda dospel k záveru, že Všeobecný súd nevychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že tieto názvy vín od 1. augusta 2009 podľa prechodného režimu automaticky chránené.

Za týchto okolností Súdny dvor po tom, čo pripomenul, že len tie opatrenia prijaté inštitúciami Únie, ktoré majú vyvolávať záväzné právne účinky, možno napadnúť pred súdmi Únie, rozhodol, že sporný zápis nepredstavuje napadnuteľný akt.

Napokon, pokiaľ ide o tvrdenie Maďarska, že podľa novej právnej úpravy by tento štát mohol proti zápisom vykonaným Komisiou do databázy E‑Bacchus podať žalobu, Súdny dvor rozhodol, že prechodný režim a nový režim ochrany nie sú porovnateľné, čiže sa v rámci týchto režimov môže postupovať odlišne.

Za týchto okolností Súdny dvor zamietol odvolanie Maďarska v celom rozsahu.

O red

Odporúčame pozrieť

potraviny

Ostrá kritika zo strany slovenských mlynárov: ohrozenie potravinárstva pre „bruselských byrokratov“

Mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov podporujú požiadavky slovenských poľnohospodárov. Vedenie Európskej únie a najmä tamojší byrokrati …

Consent choices