beňová
Monika Flašíková Beňová, europslankyňa. PHOTO: © European Union, 2014

M. Flašíková Beňová: EÚ potrebuje komplexnú stratégiu na boj proti domácemu násiliu

beňová
Monika Flašíková Beňová, europslankyňa.
PHOTO: © European Union, 2014

Na násilie páchané na ženách a porušovanie ich práv sa v rámci Európskej únie (EÚ) upozorňuje už niekoľko desiatok rokov. Napriek mnohým snahám sa však túto odsúdeniahodnú formu kriminality nedarí zastaviť. Neubližuje pritom iba im samým, ale aj ich rodinám. Deti konfrontované s takýmto druhom násilia sú ním vo veľkej miere ovplyvňované a stávajú sa tak rovnako jeho obeťami. Podľa dostupných štatistík je istej miere domáceho násilia vystavená približne každá siedma žena v EÚ. Boj a snaha o prísnejšie postihovanie takejto kriminality je tak jednoznačne jednou z hlavných tém rokovania tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu.

Európsky parlament prichádza s odporúčaniami, ktoré sa v prvom rade zameriavajú na predchádzanie takýchto foriem násilia. „Náklady na preventívne opatrenia sú totiž často účinnejšie a zároveň výrazne nižšie, ako náklady súvisiace s riešením dôsledkov tohto násilia,“ vysvetľuje poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Špecifická situácia nastáva v prípade starších, prípadne telesne či duševne chorých žien. „Problém ich ochrany je ešte oveľa zložitejší,“ uviedla poslankyňa.

Navrhované opatrenia sa týkajú predovšetkým zhromažďovania, efektívnejšej výmeny informácií a osvedčených postupov v rámci členských štátov, lepšej prípravy pracovníkov, ktorí by mali obetiam násilia pomáhať, či zvyšovania povedomia a nevyhnutného zlepšenia financovania takejto prevencie. „Zarážajúce pre mňa je, že v EÚ stále neexistuje komplexná stratégia na boj proti domácemu násiliu a jeho predchádzaniu. Jej vytvorenie považujem z hľadiska riešenia tohto problému za kľúčové,“ zdôraznila Monika Flašíková Beňová.

Viac..  Vyšetrovanie Komisie a orgánov na ochranu spotrebiteľov: online influenceri zriedka priznávajú komerčný obsah

Takáto stratégia by podľa nej jednoznačne pomohla pri zlepšovaní a harmonizácii ochrany žien a dievčat pred existujúcimi hrozbami. „Vnútroštátne pravidlá a úroveň prevencie sa v jednotlivých 28 členských štátoch v mnohom odlišujú. Problematika má však cezhraničný rozmer a preto sa musí riešiť spoločne aj na úrovni EÚ,“ upozornila europoslankyňa, podľa ktorej sa tak Únia môže stať medzinárodným lídrom v oblasti predchádzania rodovo motivovaného násilia a byť príkladom pre iných.

Pomôcť pri dosahovaní týchto cieľov by malo európske nariadenie, ktoré by sa po schválení stalo automaticky platné rovnako vo všetkých členských štátoch Spoločenstva. Okrem toho sa odporúča napríklad organizácia Európskeho roka proti násiliu voči ženám, ktorý by mal viesť k zvyšovaniu informovanosti a osvety u občanov. „Členské štáty, ktoré tak doposiaľ neurobili sú tiež vyzývané k pristúpeniu k Istanbulskému dohovoru, ktorý je v súčasnosti najrozsiahlejším právnym nástrojom zameraným na boj proti tejto forme násilia. Odporúča sa tiež isté zvýhodňovanie takto ohrozovaných žien napríklad pri ich žiadostiach o azyl,“ priblížila niekoľko ďalších navrhovaných opatrení Monika Flašíková Beňová.

O red

Odporúčame pozrieť

zemny plyn

EK odporúča členským štátom pokračovať v úspore plynu s cieľom zabezpečiť dodávky a stabilizovať trhy

Úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej …

Consent choices