Stáž v Súdnom dvore Európskej únie

V súčasnosti je možné poslať prihlášku na stáž do Súdneho dvora Európskej únie. Deadline pre podanie prihlášky je 30. apríl 2014 pre stáž v trvaní 5 mesiacov v období od 1. októbra 2014 do 28. februára 2015. Rozhodujúcim je v tomto prípade dátum podania prihlášky na pošte.

Každá európska inštitúcia si stanovuje svoje vlastné podmienky pre uchádzačov. Súdny dvor Európskej únie si stanovil nasledovné podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť ak sa chce uchádzať o stáž:

– univerzitný diplom v odbore práva, politických vied alebo pokiaľ ide o stáže na Riaditeľstve tlmočenia, tu sa vyžaduje diplom konferenčného tlmočníka

– organizačných dôvodov je potrebná aj dobrá znalosť francúzštiny.

Ak spĺňate dve vyššie uvedené podmienky a máte záujem o stáž, následne je potrebné vyplniť formulár, ktorý si môžete stiahnuť TU. Formulár je však cely vo francúzštine. Vyplnený formulár spolu s podrobným životopisom a kópiami diplomov a/alebo potvrdení zašlete na na adresu Súdny dvor Európskej únie, sekcia ľudských zdrojov, Bureau des stages, GEOS 3032, L 2925 Luxemburg.

Stáže na Riaditeľstve tlmočenia v trvaní desať až dvanásť týždňov sú určené predovšetkým mladým absolventom odboru konferenčného tlmočenia. Cieľom je umožniť mladým tlmočníkom zdokonaľovať sa v tlmočení osobitne v oblasti práva, čo súčasne vyžaduje prípravu spisov, prieskum terminológie a praktické skúsenosti v „tlmočníckej kabíne”. Vyžaduje sa pasívna znalosť francúzštiny. Počas súdnych prázdnin sa nepojednáva.

Vedeli ste že…

Súdny dvor Európskej únie sídli v Luxemburgu. Základná úloha súdu spočíva v zabezpečovaní dodržiavania práva pri výklade a uplatňovaní zmlúv, a pri tejto činnosti najmä preskúmava zákonnosť aktov inštitúcií Európskej únie, dohliada, aby členské štáty dodržiavali povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmlúv a vykladá právo Únie na návrh vnútroštátnych súdov.

Skladá sa z troch súdov: Súdneho dvora, Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu. Tieto súdne orgány Európskej únie vydali od začiatku svojej činnosti približne 15 000 rozsudkov.

Všetky informácie a oficiálny web nájdete TU.

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

Ukrajina: kvalifikovaným utečencom otvára Komisia cestu k práci v EÚ

Komisia uverejnila odporúčanie o uznávaní akademických a odborných kvalifikácií osôb utekajúcich pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Orgánom …

Consent choices