Brusel bojuje proti vyhadzovaniu nechcených ulovených rýb naspäť do mora

ryby
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európsky parlament prevažnou väčšinou hlasov schválil Európsky námorný a rybársky fond (EMFF). S rozpočtom 6,5 miliardy EUR na roky 2014 – 2020 bude fond financovať projekty na realizáciu novej reformovanej spoločnej rybárskej politiky (SRP) a rybárom a pobrežným komunitám poskytne financie na to, aby sa prispôsobili zmeneným pravidlám. Fond bude financovať aj projekty na podporu tzv. „modrého“ rastu a zamestnanosti v rámci integrovanej námornej politiky Európskej únie (INP). Schválenie nového fondu uvítala európska komisárka pre námorné záležitosti a rybárstvo Maria Damanakiová týmito slovami: „Európsky rybolov sa vďaka našej reformovanej rybárskej politike dostáva raz a navždy na udržateľnú úroveň. Dosiahnutie tohto cieľa znamená radikálne zmeny pre našich rybárov a celé toto odvetvie, čo si z našej strany vyžaduje finančnú podporu. V členských štátoch budeme spolufinancovať konkrétne projekty, ktorými pomôžeme rybárom a pobrežným komunitám rozvíjať udržateľnú produkciu morských živočíchov – zo siete až na tanier.“ Financovanie udržateľného rybolovu Reformou spoločnej rybárskej politiky podniká EÚ kroky proti nadmernému lovu a vyhadzovaniu nechcených ulovených rýb naspäť do mora. Nový Európsky námorný a rybársky fond poskytne rybárom, chovateľom rýb a pobrežným komunitám investičné a finančné príležitosti na zníženie vplyvu rybolovu na morské prostredie a na obnovu populácií rýb. Čo je však najdôležitejšie, financovaním napríklad selektívnejšieho rybárskeho výstroja pomôže fond odstrániť nehospodárne odhadzovanie úlovkov, čo je kľúčovým aspektom novej politiky. Európske peniaze sa určite nepoužijú na výstavbu nových rybárskych plavidiel ani na iné iniciatívy, ktoré by mohli viesť k zvyšovaniu rybolovných kapacít. Prioritou bude namiesto toho pomoc drobným rybárom, ako aj mladým rybárom a rodinám rybárov, pre ktorých bude vyššia intenzita pomoci prínosom. Fond pomôže aj chovateľom rýb pri zvyšovaní ich konkurencieschopnosti tým, že podporí ich úsilie dostať sa na nové trhy. Európsky námorný a rybársky fond takto spotrebiteľom zabezpečí stabilné dodávky udržateľných produktov z morských živočíchov, podporí inovácie, komunitám pomôže diverzifikovať ich hospodárstvo, financovať projekty, vďaka ktorým sa vytvoria nové pracovné miesta, a v konečnom dôsledku zlepší kvalitu života v európskych pobrežných oblastiach. Okrem toho bude financovať aj zber údajov týkajúcich sa rybolovu, aby boli rozhodnutia založené na pevných dôkazoch, a posilní programy na kontrolu rybolovu, aby pravidlá týkajúce sa zodpovedného a trvalo udržateľného rybolovu dodržiavali naozaj všetci. Fond bude takisto podporovať tvorbu novej spoločnej rybárskej politiky na regionálnej úrovni a umožní, aby sa do tohto procesu plné zapojili všetky zainteresované strany. Podpora modrého rastu Fond prvýkrát posilní aj integrovanú námornú politiku, a to podporou koordinácie naprieč hranicami a odvetviami. Financovanie sa sústredí hlavne na tie iniciatívy, ktoré prinesú prospech viacerým odvetviam, avšak ktoré nie je možné realizovať na úrovni politiky jednotlivých odvetví alebo jedným členským štátom, napríklad námorné priestorové plánovanie, integrovaný námorný dozor či poznatky o mori. Európsky námorný a rybársky fond sa bude popri vnútroštátnych zdrojoch financovania podieľať na spolufinancovaní projektov, pričom každý členský štát dostane určitý podiel z celkového rozpočtu. Členské štáty vypracujú národné operačné programy, v ktorých uvedú, ako plánujú takto pridelené finančné prostriedky použiť, a po schválení Komisiou rozhodnú národné orgány o tom, ktoré projekty podporia.

Viac..  Europarlament prijal pravidlá na zníženie, opätovné použitie a recykláciu obalov

O red

Odporúčame pozrieť

Rybolov a akvakultúra: prechod na čistú energiu v záujme väčšej udržateľnosti

Komisia predložila balík opatrení s cieľom zlepšiť udržateľnosť a odolnosť odvetvia rybolovu a akvakultúry EÚ. …

Consent choices