Viac než 80 % učiteľov v EÚ sa cíti nedocenených! Komisia vyzýva na opatrenia

učiteľ
PHOTO: Flickr.

Viac ako tretina učiteľov v Európskej únii pracuje v školách s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov a takmer polovica vedúcich školských pracovníkov uvádza nedostatok učiteľov pre žiakov so špeciálnymi potrebami. Zatiaľ čo takmer 90 % učiteľov v EÚ tvrdí, že sú so svojím pracovným miestom spokojní, 81 % má pocit, že učiteľské povolanie nie je v spoločnosti docenené.

Hoci majú učitelia pocit, že sú na svoje povolanie dostatočne vybavení, podpora na začiatku ich kariéry nie je všeobecne dostupná. To sú hlavné zistenia nového medzinárodného prieskumu vyučovania a vzdelávania (TALIS), ktorý uskutočnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Prieskum zameraný na to, ako učitelia vnímajú svoje pracovné podmienky, zahŕňa názory 55 000 učiteľov nižších stredných škôl a vedúcich školských pracovníkov v celej EÚ. Európska komisia vykonala analýzu zistení prieskumu TALIS a ich dôsledkov na politiku EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v správe, ktorú takisto vydala dnes.

Prieskum TALIS odráža názory učiteľov nižších stredných škôl v 19 krajinách a regiónoch EÚ (Belgicku – flámske regióny, Bulharsku, Španielsku, Českej republike, na Cypre, Dánsku, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Chorvátsku, Taliansku, Lotyšsku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Švédsku, na Slovensku a v Spojenom kráľovstve – Anglicku), ako aj v ďalších 15 krajinách: Spojených štátoch, Austrálii, Brazílii, Čile, Srbsku, Singapure, Islande, Izraeli, Japonsku, Malajzii, Južnej Kórei, Mexiku, Nórsku, Abu Dhabí a v kanadskej provincii Alberta.

„Niektoré výstupy, ktoré vyšli z prieskumu TALIS, sú znepokojujúce z hľadiska budúcnosti učiteľského povolania. Ak členské štáty neprijmú opatrenia na prilákanie a udržanie tých najlepších učiteľov, ohrozíme pokrok v zlepšovaní kvality vzdelávania v Európe. Komisia je pripravená pomáhať členským štátom pri navrhovaní politík a opatrení zameraných na to, aby sa povolanie učiteľa stalo atraktívnejším,“ uviedla Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Zistenia prieskumu TALIS v EÚ a odporúčania Európskej komisie

36 % učiteľov pôsobí na školách, kde je podľa názoru vedúcich školských pracovníkov (nadriadených) nedostatok kvalifikovaných a/alebo dobrých učiteľov (týka sa to najmä Holandska, Rumunska, Estónska a Anglicka, pričom Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Španielsko a Estónsko uvádzajú nedostatok učiteľov pre žiakov so špeciálnymi potrebami).

Odporúčanie Komisie

Členské štáty by mali zaviesť dlhodobé stratégie na prilákanie a udržanie tých najlepších učiteľov. Opatrenia by mohli zahŕňať aj posilnenie programov vzdelávania učiteľov, skúmanie možností pružného prechodu do tejto profesie (aj uprostred kariéry), príležitosti na profesionálny rozvoj a kariérny postup na základe transparentných kritérií.

Učitelia sa budú pravdepodobne cítiť na svoju prácu pripravenejší, ak bude ich formálne vzdelávanie zahŕňať kombináciu obsahu, metód vyučovania a učenia sa a pedagogickej praxe v predmetoch, ktoré vyučujú.

Viac..  Ťažkosti pri uznávaní odbornej kvalifikácie v iných štátoch EÚ pretrvávajú

Odporúčanie: Vzdelávanie učiteľov by malo pokrývať všetky tieto oblasti s cieľom lepšie pripraviť učiteľov na ich povolanie. Z hľadiska ich profesionálneho rozvoja by sa mala pozornosť zameriavať viac na využívanie IKT v triede a na zručnosti potrebné na vyučovanie žiakov so špecifickými potrebami.

 

Takmer 40 % vedúcich školských pracovníkov uvádza že na ich školách sa neposkytuje nijaké formálne úvodné zaškolenie alebo podporný program na začiatku kariéry. Dostupnosť takýchto programov je mimoriadne nízka v Portugalsku, Poľsku a Španielsku.

Odporúčanie: Členské štáty by mali zabezpečiť, aby po počiatočnom vzdelávaní učiteľov nasledovala systematická podpora na začiatku kariéry. Ministri školstva EÚ sa nedávno dohodli na posilnení vzdelávania učiteľov a vypracovaní kompetenčných rámcov, ktoré jasne stanovia zručnosti a schopnosti požadované od učiteľov v rozličných etapách ich kariéry.

15 % učiteľov uvádza, že sa v predošlom roku nezúčastnili na aktivitách profesijného rozvoja, približne 50 % učiteľov nebolo nikdy na hospitácii v triede svojho kolegu, takmer 20 % sa nikdy nezúčastnilo na kolaboratívnom vzdelávaní.

Odporúčanie: Členské štáty by mali klásť väčší dôraz na účinný profesionálny rozvoj a kolaboratívne vzdelávanie, pretože tie podporujú učiteľov, aby používali inovatívne metódy výučby a vzdelávania (napr. vyučovanie v malých skupinách, využívanie IKT) a zároveň zvyšujú spokojnosť učiteľov v práci. Variabilné metódy vzdelávania pripravia žiakov lepšie na ďalšie štúdium a na trh práce, čo dokazujú aj politické iniciatívy Európskej komisie s názvom „Prehodnotenie vzdelávania“ a „Otváranie systémov vzdelávania“.

Briefing o výsledkoch prieskumu TALIS

Výsledky prieskumu TALIS budú oficiálne zverejnené v Tokiu, kde sa 25. júna koná 17. seminár OECD/Japonsko a neformálne stretnutie ministrov školstva. Jan Truszczynski, generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva Komisie pre vzdelávanie a kultúru, prednesie aj analýzu politiky Komisie.

Ďalší technický briefing pre zainteresované strany v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (otvorený pre médiá) o zisteniach prieskumu TALIS a odporúčaniach Komisie sa bude konať 25. júna o 14:30 v Bruseli v posluchárni priestorov Komisie v budove Madou (na adrese: Place Madou 1). Správy prednesú Michael Davidson, vedúci tímu TALIS v OECD, a Jan Pakulski, vedúci oddelenia pre štatistiku, štúdie a prieskumy v oblasti vzdelávania a kultúry v Komisii.

O ram

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices