Školy by sa mali viac zamerať na oblasť digitálnych zručností

deti
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Podľa správy, ktorú uverejnila Európska komisia a americká nezisková inštitúcia New Media Consortium, ktorá spája odborníkov z oblasti technológií vzdelávania, medzi najnaliehavejšie výzvy európskeho školstva v súčasnosti patrí nízka úroveň digitálnych zručností a znalostí žiakov a potreba začlenenia účinného využívania informačných a komunikačných technológií do odbornej prípravy učiteľov.

Vo vôbec prvej správe Horizont Európa: 2014 – Školy uvádzajú trendy a technologický vývoj, ktoré pravdepodobne ovplyvnia vzdelávanie v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Výzvy, ktorým čelia európske školy, sa rozdeľujú do troch kategórií: „riešiteľné“, „ťažké“ a „zásadné“.

Správa odráža ciele Komisie v rámci iniciatívy Otváranie systémov vzdelávania a vychádza z príspevkov viac ako 50 odborníkov z 22 európskych krajín, zo Spoločného výskumného centra Komisie, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). V správe sa konštatuje, že je naliehavo potrebné podporiť inovácie medzi žiakmi s cieľom využiť rastúci význam sociálnych médií, otvorené vzdelávacie zdroje a nárast učenia a hodnotenia založeného na dátach.

„Táto správa poskytuje cenné informácie a usmernenia pre tvorcov politík a vedúcich pracovníkov škôl o potrebe začleniť digitálne a otvorené zdroje. Európa potrebuje posilniť svoju pozíciu, ak chceme zabezpečiť, aby bola naša mladá generácia pripravená na svoju budúcu kariéru,“ uviedla Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež. „Zlepšenie digitálnych zručností a prístupu k digitálnym a otvoreným zdrojom je kľúčové nielen pre zabezpečenie lepšej výučby, ale aj pre vytvorenie flexibilných vzdelávacích modelov, ktoré uľahčia celoživotné vzdelávanie.“

V správe sa uvádza, že začlenenie IKT do vzdelávania učiteľov a riešenie nízkej digitálnej kompetencie žiakov sú riešiteľnými výzvami. Vytvorenie „autentických“ možností učenia sa založených na praktických skúsenostiach a kombinovanie formálneho a neformálneho vzdelávania sa bude v krátkodobom horizonte ťažšie realizovať. Medzi najťažšie, „zásadné“ výzvy patrí potreba zlepšiť výučbu komplexného spôsobu myslenia a zabezpečiť, aby sa študenti stali spolutvorcami učebného procesu.

Viac..  Europoslanec Peter Pollák: V čom sú európske školy lepšie než naše?

Komisia predpokladá, že cloud computing a tablety budú do roka bežné v mnohých európskych školách, zatiaľ čo vzdelávanie prostredníctvom počítačových hier a kombinácia fyzického a virtuálneho prostredia bude neoddeliteľnou súčasťou výučby v nasledujúcich dvoch až troch rokoch. Podľa odborníkov môže vytvorenie diaľkových a virtuálnych laboratórií a vypracovanie stratégií, ktoré podporia študentov, aby sa aktívne zapájali do spoluvytvárania vzdelávania, trvať až päť rokov.

O skutočnostiach, ktoré sa uvádzajú v správe Horizont, sa bude ďalej diskutovať v decembri na konferencii na vysokej úrovni o vzdelávaní v digitálnej ére, ktorú spoločne organizujú Európska komisia a talianske predsedníctvo Európskej únie.

O ram

Odporúčame pozrieť

pocitac

Až 70 % dievčat v EÚ malo predvlani základné alebo vyššie digitálne zručnosti

V roku 2021 malo 54 % všetkých ľudí vo veku od 16 do 74 rokov …

Consent choices