Nová éra politík EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí

EÚ
EÚ. PHOTO: Flickr.

Ukončenie „tretieho piliera“ v dôsledku zavedenia Lisabonskej zmluvy znamená, že ustanovenia o policajnej a justičnej spolupráci boli začlenené do hlavy V Zmluvy o fungovaní Európskej únie a že sa teraz uplatňujú pravidlá uvedené v tejto hlave. Pokiaľ ide o akty Únie v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach, v rámci prechodného obdobia do 1. decembra 2014 sa neuplatňovali právomoci Komisie podľa článku 258 ZFEÚ (konanie vo veci porušenia), a právomoci Súdneho dvora zostali rovnaké ako pred nadobudnutím platnosti ustanovení Zmluvy týkajúcich sa týchto aktov.

Po uplynutí prechodného obdobia bude mať teraz Súdny dvor úplnú právomoc nad vykonávaním justičnej spolupráce v trestných veciach a policajnej spolupráce, a Komisia bude môcť začať konanie o porušení proti akémukoľvek členskému štátu, ktorý poruší právne predpisy EÚ.

Dnešok je na území Európskej únie historickým dňom v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach. Od dnešného dňa, 1. decembra 2014, teda 5 rokov po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, sa začnú na akty v tejto oblasti uplatňovať bežné právomoci Komisie a Súdneho dvora rovnakým spôsobom ako v ktorejkoľvek inej oblasti upravenej právnymi predpismi EÚ.

Ide o začiatok novej éry pre celú oblasť spravodlivosti a vnútorných vecí, pretože sa zrušia obmedzenia, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú na súdne preskúmanie zo strany Súdneho dvora a na úlohu Komisie ako „strážkyne Zmluvy“ v oblasti justičnej spolupráce, pokiaľ ide o trestné veci. To znamená, že Komisia bude mať právomoc začať konanie vo veci porušenia v prípade, že sa právne predpisy EÚ, na ktorých sa jednomyseľne dohodli členské štáty, nesprávne vykonávali.

Prvý podpredseda Frans Timmermans objasnil, aký vplyv bude mať táto zmena na európskych občanov a na policajné orgány a systémy trestného súdnictva v Európe: „Európa nie je len jednotný trh alebo hospodárska a menová únia, ale svojim občanom ponúka aj európsky priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Dnes sa politiky v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí konečne dostávajú na rovnakú pozíciu ako ostatné politiky EÚ. To je krok vpred, aby sa stali ešte transparentnejšie a demokratickejšie. Odteraz sa súdne preskúmanie zo strany Súdneho dvora a vynucovacie právomoci Komisie budú uplatňovať aj na opatrenia policajnej spolupráce a na akty v oblasti trestného práva, čím sa posilnia práva občanov a zvýši právna istota.“

Doposiaľ bola policajná a justičná spolupráca v trestných veciach poslednou zostávajúcou súčasťou takzvaného tretieho piliera únijnej legislatívy, ktorý kedysi pokrýval celú oblasť spravodlivosti a vnútorných vecí. Jeho zmena sa začala nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009. Počas päťročného prechodného obdobia sa mohli členské štáty a Komisia dôkladne pripraviť na túto zmenu a zabezpečiť hladký prechod na nový spôsob zákonodarstva a súdnej kontroly v tejto oblasti.

Dňa 28. novembra Komisia prijala aj návrhy na zrušenie 24 zastaraných aktov v tejto oblasti, keďže už nemajú žiadne opodstatnenie alebo ich nahradili iné opatrenia. Z dôvodu právnej istoty Komisia navrhuje, aby Európsky parlament a Rada zrušili opatrenia, ktoré sú uvedené v tomto návrhu.

Otvorená a bezpečná Európa

Zabezpečenie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je kľúčovým cieľom Európskej únie. Od roku 1999, keď nadobudla platnosť Amsterdamská zmluva, sa urobilo veľa pre zaručenie otvorenej a bezpečnej Európy s pevnými základmi v dodržiavaní základných práv, založenej na odhodlaní slúžiť európskym občanom: vznikla dohoda o spoločnom európskom azylovom systéme, ktorým sa zlepšili podmienky pre ľudí, ktorí potrebujú ochranu. Posilnil sa schengenský priestor – jeden z najdôležitejších úspechov európskeho projektu. Právne predpisy a mechanizmy reálnej spolupráce poskytujú v súčasnosti spoločné nástroje na lepšiu ochranu európskych spoločností a ekonomík pred závažnou a organizovanou trestnou činnosťou.

Viac..  Obavy v europarlamente sú. Vo vláde SR máme aj extrémistov, hovorí Martin Hojsík

Európsky komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: „1. december predstavuje koniec prechodného obdobia pre politiky spravodlivosti a vnútorných vecí a v tento deň sa začína nová kapitola s novými právomocami v oblastiach migrácie a vnútorných záležitostí. Úsilie, ktoré sa v EÚ vynakladá v oblasti migrácie, azylovej politiky a bezpečnosti, je rozhodujúcim faktorom toho, aby Európa bola otvoreným, prosperujúcim a bezpečným miestom na život a prácu pre všetkých jej občanov. Pred nami je ešte veľa výziev a vieme, že neexistujú jednoduché riešenia. Existuje však silná politická vôľa. Som presvedčený, že spoločne to dokážeme.“

Európsky priestor spravodlivosti a základné práva

Komisia položila za posledné roky základy skutočného európskeho priestoru spravodlivosti a základných práv založeného na vzájomnej dôvere, ktorý slúži európskym občanom. Dosiaľ sa prijalo už niekoľko dôležitých opatrení: nové práva EÚ pre obete trestných činov, posilnenie práv podozrivých osôb na spravodlivý proces v trestnom konaní a ľahšie uznávanie rozsudkov zlepšili prístup k spravodlivosti, pričom návrhy Komisie o ochrane osobných údajov majú za cieľ posilniť základné práva a jednotný digitálny trh.

Vĕra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, vyhlásila: „Občania od svojich vlád očakávajú zabezpečenie spravodlivosti, ochrany a rovnosti. To si vyžaduje spoločné kroky na európskej úrovni na základe našich spoločných hodnôt. A vzhľadom na to, že čoraz viac občanov študuje, pracuje, podniká, uzatvára manželstvo a má deti v celej Únii, justičná spolupráca medzi členskými štátmi EÚ sa musí naďalej zlepšovať, a to postupne tak, aby občania v každej oblasti pocítili konkrétne výsledky.“

Spojené kráľovstvo aj naďalej prispieva k boju proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu na úrovni EÚ.

V nadväznosti na úradné oznámenie zoznamu opatrení, ku ktorým by Spojené kráľovstvo chcelo opätovne pristúpiť, Komisia dnes prijala rozhodnutie, ktoré Spojenému kráľovstvu umožňuje podieľať sa na kľúčových opatreniach EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach.

Využijúc osobitné ustanovenia článku 10 protokolu č. 36 pripojeného k Zmluve sa Spojené kráľovstvo v júli 2013 rozhodlo využiť od 1. decembra 2014 svoje právo na blokovú výnimku z uplatňovania všetkých pravidiel EÚ prijatých v rámci bývalého tretieho piliera, ktoré neboli zmenené od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy. Spojené kráľovstvo oznámilo 20. novembra svoj úmysel opäť pristúpiť k 35 takýmto nástrojom. Na základe dnešného rozhodnutia Komisie môže Spojené kráľovstvo okamžite opätovne pristúpiť k uplatňovaniu 29 mimoschengenských opatrení vrátane Europolu. Za prijatie rozhodnutia o opätovnom pristúpení Spojeného kráľovstva k 6 schengenským opatreniam je zodpovedná Rada EÚ.

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol: Európska komisia s veľkým potešením víta tento krok zo strany Spojeného kráľovstva, ktorý znamená, že Spojené kráľovstvo bude naďalej spolupracovať so svojimi susedmi v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti v rámci celej EÚ.Historicky patrilo Británii vždy popredné miesto pri vytváraní európskych politík vzájomného uznávania v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a teší ma, že jej hlas nebude pri rozhodovaní chýbať.“

O ram

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Komisia by mala najskôr vedieť šetriť, až potom si pýtať ďalšie peniaze

Začiatok tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu bude zameraný aj na diskusiu o ďalšej generácii vlastných …

Consent choices