Komisia otvorila konzultáciu o predaji olivového oleja, hovädziny, teľaciny a plodín

olivovy olej
PHOTO: Ilustračné Flickr.

V posúdení vplyvu súvisiacom s reformou SPP Komisia poukázala na potrebu zlepšiť fungovanie potravinového dodávateľského reťazca a vytvoriť vhodné podmienky na zvýšenie konkurencieschopnosti a inovatívnosti odvetvia poľnohospodárstva. To zahŕňa najmä podporu spolupráce medzi poľnohospodármi pri súčasnom zabezpečení hospodárskej súťaže v tomto odvetví.

Reformou SPP z roku 2013 sa zmenili antitrustové pravidlá v odvetví poľnohospodárstva, najmä v sektoroch olivového oleja, hovädzieho a teľacieho mäsa a plodín pestovaných na ornej pôde. Nové pravidlá sú stanovené v nariadení (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami („nariadenie o spoločnej organizácii trhov“). Komisia v júni 2014oznámila, že vypracuje usmernenia týkajúce sa prípadných otázok súvisiacich s právnymi predpismi o hospodárskej súťaži, ktoré by mohli vyplynúť z implementácie tohto nového režimu. Okrem toho Parlament požiadal o zabezpečenie jednotného uplatňovania reformy SPP z roku 2013 vo všetkých členských štátoch EÚ a v článku 206 nariadenia o spoločnej organizácii trhov sa požaduje, aby Komisia v prípade potreby prijala usmernenia na tento účel.

Európska komisia vyzýva verejnosť, aby predložila pripomienky k návrhu nových usmernení o uplatňovaní antitrustových pravidiel EÚ v odvetví poľnohospodárstva. Po reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ sa na predaj olivového oleja, hovädzieho dobytka a teliat, ako aj plodín pestovaných na ornej pôde vzťahujú nové špecifické pravidlá. Tieto nové pravidlá umožňujú výrobcom najmä spoločný predaj týchto výrobkov za predpokladu splnenia určitých podmienok, medzi ktoré patrí napríklad výrazné zvýšenie efektívnosti prostredníctvom spolupráce výrobcov. Usmernenia Komisie prispejú k tomu, aby sa implementáciou reformy SPP zlepšilo fungovanie potravinového dodávateľského reťazca a zabezpečila sa účinná hospodárska súťaž a inovácia na trhoch s poľnohospodárskymi výrobkami. Odpovede na verejnú konzultáciu možno zasielať do 5. mája 2015. Komisia potom preskúma svoj návrh so zreteľom na predložené pripomienky a koncom roka 2015 plánuje prijať konečné znenie usmernení.

Nová SPP EÚ, ktorej súčasťou je aj osobitný režim hospodárskej súťaže pre určité poľnohospodárske výrobky, nadobudla platnosť 1. januára 2014. Táto reforma umožňuje výrobcom najmä spoločne predávať prostredníctvom organizácií výrobcov alebo združení organizácií výrobcov olivový olej, hovädzí dobytok a teľatá, ako aj plodiny pestované na ornej pôde, za predpokladu, že:

Viac..  M. Šimečka: Stretnutie s prezidentom Macronom je dôkazom, že v Európe máme spoľahlivých partnerov

   i.     takéto organizácie výrobcov by mali výrazne prispieť k zvýšeniu efektívnosti poľnohospodárov tým, že im poskytnú podporné služby, napríklad v oblasti skladovania, distribúcie alebo prepravy a

ii.     množstvá uvádzané na trh týmito organizáciami neprekročia určité limity.

Komisia teraz poskytuje usmernenia o tom, ako je možné tieto nové pravidlá čo najlepšie využiť na podporu investícií a rastu pri súčasnom zachovaní rovnakých podmienok pre všetky subjekty na jednotnom trhu. V návrhu usmernení sa uvádzajú najmä:

  • príklady, ako môžu organizácie výrobcov prostredníctvom určitých služieb výrazne zvýšiť efektívnosť poľnohospodárov,
  • pokyny, ako kontrolovať, či objemy uvádzané na trh organizáciami výrobcov neprekračujú určité stanovené limity objemu výroby a
  • situácie, v ktorých môžu orgány na ochranu hospodárskej súťaže uplatniť ochrannú doložku a znovu otvoriť alebo zrušiť zmluvy o spoločnom predaji prostredníctvom organizácií výrobcov.

Tento návrh už bol konzultovaný s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže a s ministerstvami poľnohospodárstva. Komisia teraz vyzýva zainteresované strany, aby vyjadrili svoje názory na tento návrh usmernení. Príspevky možno zasielať do 5. mája 2015. Komisia predstaví svoje návrhy zainteresovaným stranám, vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže a ministerstvám poľnohospodárstva na konferencii, ktorá sa bude konať 4. marca 2015.

Do konzultácie sa môžete zapojiť tu.

O ram

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices