Marianne Thyssenová
Marianne Thyssenová, komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu. PHOTO: © European Union 2015 - EP.

Thyssenová: Vytváranie pracovných príležitostí je našou najnaliehavejšou úlohou

Marianne Thyssenová
Marianne Thyssenová, komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu. PHOTO: © European Union 2015 – EP.

Krajiny s vysokokvalitnými pracovnými miestami, efektívnou sociálnou ochranou a investíciami do ľudského kapitálu ukázali, že sú odolnejšie proti ekonomickej kríze. To je jedno z hlavných zistení prieskumu Vývoj v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe v roku 2014, ktorý sa zaoberal následkami recesie. Prieskum zároveň zdôrazňuje potrebu investovať do vytvárania a udržiavania vhodných pracovných zručností na podporu produktivity a poukazuje na výzvu, ktorou je obnovenie zbližovania členských štátov.

Zameral sa aj na ponaučenia z recesie, pričom dospel k záveru, že jej negatívny dosah na zamestnanosť a príjmy bol menší v krajinách s otvorenejšími a menej segmentovanými pracovnými trhmi a vyššími investíciami do celoživotného vzdelávania. V týchto krajinách sú dávky v nezamestnanosti zvyčajne vyplácané veľkej časti nezamestnaných, sú naviazané na aktiváciu a reagujú na ekonomický cyklus.

Marianne Thyssenová, komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu, k tomu uviedla: „Vytváranie pracovných príležitostí je našou najnaliehavejšou úlohou a následky krízy robia túto úlohu ešte náročnejšou. Z uvedeného prieskumu vyplýva, že je nevyhnutné realizovať štrukturálne reformy a rovnako tak aj opatrenia na podporu spotreby a dopytu. Potrebujeme ďalšie investície do ľudí, na to, aby boli Európania ešte vzdelanejší, odborne pripravenejší a aktivovanejší pre potreby pracovného trhu. Investičná ofenzíva, ktorú spustila Junckerova Komisia, pomôže v týchto kľúčových oblastiach priniesť skutočnú a výraznú zmenu.“

V správe sa konštatuje, že viaceré členské krajiny postupne prechádzajú k modelu sociálnych investícií, ktorý využíva ľudský potenciál v priebehu celého života a podporuje širšiu účasť na pracovnom trhu. Pri udržiavaní miery aktivácie v Európe pomohli aj predošlé reformy zamerané na širšiu zamestnanosť žien a starších ľudí. Aj to je potvrdením potreby pokračovať v reformách pracovného trhu a v modernizácii sociálnej ochrany.

Lepšie zručnosti potrebujú lepšie pracovné miesta

V situácii, keď EÚ rieši otázku starnúceho a ubúdajúceho obyvateľstva, sú investície do ľudského kapitálu kľúčovo dôležité na podporu produktivity a na zabezpečenie budúceho rastu, ktorý bude inkluzívny a prinesie množstvo pracovných príležitostí. V prieskume sa zdôrazňuje, že efektívne investície do ľudského kapitálu si vyžadujú nielen vzdelávanie a odbornú prípravu v tých správnych zručnostiach, ale aj primeraný rámec, ktorý pomôže ľuďom tieto zručnosti udržiavať, zdokonaľovať a využívať počas celého pracovného života. V tomto zmysle sú preto potrebné primerané stratégie zamerané na to, aby nedochádzalo k plytvaniu ľudským kapitálom vo forme neaktivity alebo nedostatočného využívania zamestnaneckého potenciálu ľudí.

Viac..  Slovensko spolnilo všetky podmienky, môže žiadať tretiu platbu z Plánu obnovy a obnovy

Na druhej strane si však nárast ponuky kvalifikovaného ľudského kapitálu vyžaduje aj nárast ponuky kvalitných pracovných miest, vďaka čomu bude možné profitovať z produktívnejšej pracovnej sily. Pri pohľade na budúce výzvy a príležitosti uvedený prieskum konštatuje, že súčasné zmeny spojené s technologickým pokrokom, globalizáciou, demografickými zmenami a ekologizáciou hospodárstva by mali ponúknuť príležitosti na vytvorenie kvalitnejších pracovných miest, no zároveň môžu prispieť aj k tomu, že niektoré iné zručnosti a profesie sa stanú zastaralými a príjmy sa ešte viac polarizujú. Preto sú potrebné proaktívne stratégie na podporu celoživotného vzdelávania, na zlepšenie pomoci pri hľadaní zamestnania a na podporu sociálneho dialógu, aby bolo možné predvídať a realizovať inovácie.

Obnovenie zbližovania

V prieskume sa napokon zdôrazňuje, že ďalšou dôležitou úlohou po krízových rokoch je obnovenie sociálno-ekonomického zbližovania, najmä v prípade južných členských štátov a periférnych štátov pôvodnej EÚ 15. Rozdiely vyplývajúce z krízy spôsobila nielen veľkosť tohto ekonomického šoku ale aj štrukturálna nerovnováha, ktorá v najpostihnutejších krajinách existovala aj pred krízou, napríklad nízka produktivita, nedostatočné investície do ľudského kapitálu, nedostatky v tamojšom bankovom sektore a systémoch sociálnej starostlivosti a realitné bubliny. Prieskum je príspevkom aj do súčasnej diskusie o najvhodnejších spôsoboch obnovy zbližovania, prehlbovania hospodárskej a menovej únie a posilnenia jej sociálneho rozmeru.

Prieskum Vývoj v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe

Ide o štvrté vydanie ročného prieskumu vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe (ESDE), v ktorom Komisia zaznamenáva aktuálne trendy v oblasti zamestnanosti a v sociálnej oblasti a zamýšľa sa nad najbližšími výzvami a ich možnými riešeniami vo forme stratégií a politík. Týmto prieskumom Komisia zároveň plní svoj záväzok, ktorý jej vyplýva zo zmluvy, a to informovať o sociálnej situácii v EÚ.

Prieskum ESDE je solídnou analytickou prácou vypracovanou útvarmi Komisie vychádzajúcou z najnovších údajov a dostupnej literatúry a jeho hlavné zistenia sú základom iniciatív Komisie v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky.

O ram

Odporúčame pozrieť

Európe hrozí zimná plynová kríza, ak Rusko zastaví dodávky plynu

Európe hrozí zimná plynová kríza, ak Rusko zastaví dodávky plynu, varovala Medzinárodná energetická agentúra (IEA). …

Consent choices