Carlos Moedas
Carlos Moedas, európsky komisár pre výskum, vedu a inováciu. PHOTO: © European Union 2014 - source:EP.

Nové granty pomôžu pri zmenšovaní rozdielov v oblasti excelentnosti výskumu v rámci Európy

Carlos Moedas
Carlos Moedas, európsky komisár pre výskum, vedu a inováciu. PHOTO: © European Union 2014 – source:EP.

Spájanie do tímov zohráva dôležitú úlohu v snahe EÚ využiť potenciál Európy v oblasti výskumu a inovácií. Medzi oprávnené členské štáty v rámci tejto iniciatívy patria všetky štáty, ktoré pristúpili k EÚ po roku 2004 plus Portugalsko a Luxembursko, ako aj osem krajín pridružených k programu Horizont 2020, ktoré nie sú členmi EÚ. Spájanie do tímov im pomôže rozvinúť novú spoluprácu, vybudovať nové vedecké siete a využiť nové trhové príležitosti.

Všetky projekty vyberajú na základe štandardných postupov programu Horizont 2020 nezávislí odborníci. Opatrenie pozostáva z dvoch etáp. Financie sa v prvej etape poskytujú na vypracovanie „plánu činnosti“ budúceho centra. V druhej etape sa po procese konkurenčného preskúmania môže z týchto projektov vybrať maximálne 10, ktoré získajú ďalšie prostriedky na realizáciu centra. Objem finančných prostriedkov pre návrhy v rámci prvej etapy (zo 169 predložených projektov bolo vybraných 31) predstavuje/dosiahol 14,5 milióna EUR a pre druhú etapu je v súčasnosti určených okolo 87 miliónov EUR. Súčinnosť medzi spájaním do tímov a kohéznou politikou môže tiež umožniť projektom v druhej etape využívať prostriedky zo štrukturálnych fondov, ktoré sú dostupné na realizáciu centier excelentnosti a na financovanie infraštruktúry a veľkých zariadení, pre ktoré nie sú granty na spájanie do tímov určené.

V rámci programu EÚ na financovanie výskumu Horizont 2020 budú k dispozícii finančné prostriedky až vo výške 800 miliónov EUR, z ktorých budú financované opatrenia na zvýšenie účasti členských štátov, ktoré majú v oblasti výskumu slabšie výsledky. Takéto opatrenia zahŕňajú spájanie do tímov, partnerstvá (vytváranie inštitucionálnych sietí, ktorých súčasťou je podpora výmeny zamestnancov, odborné poradenstvo a pomoc), ako aj osobitné financovanie, napr. v rámci nového nástroja pre vedúcich výskumných pracovníkov.

EÚ dnes oznamuje nové granty, ktoré pomôžu zmenšiť rozdiely v oblasti excelentnosti výskumu medzi členskými štátmi a posilniť konkurencieschopnosť a rast v Európe. Nový nástroj na spájanie do tímov, v rámci ktorého sa tieto granty udeľujú, pomôže zlepšiť výsledky výskumu a zvýšiť investície v krajinách, ktoré majú nižšie hodnotenie v oblasti excelentnosti výskumu. Vďaka finančným prostriedkom z programu Horizont 2020 bolo teraz z takýchto krajín vybraných 31 projektov, v rámci ktorých sa majú pripraviť operačné plány pre nové centrá excelentnosti, ktoré sa realizujú prostredníctvom spájania sa do tímov so špičkovými inštitúciami z celej Európy.

Viac..  Vyšetrovanie Komisie a orgánov na ochranu spotrebiteľov: online influenceri zriedka priznávajú komerčný obsah

Carlos Moedas, európsky komisár pre výskum, vedu a inováciu, povedal: „Stručne povedané chceme, aby z finančných prostriedkov programu Horizont 2020 malo prospech čo najviac európskych univerzít a výskumných ústavov. Naším cieľom je, aby v oblasti výskumu a inovácie nezaostávala žiadna časť Európy.Spájanie do tímov nám pomáha tento cieľ dosiahnuť vytváraním partnerstiev medzi najkvalitnejšími inštitúciami a inštitúciami s najväčším potenciálom. Program Horizont 2020 podporuje excelentnosť a predovšetkým snahu o jej dosiahnutie.“

Prvé projekty v rámci spájania do tímov, ktoré boli vybrané na financovanie, povedú výskumné inštitúcie alebo agentúry, prípadne celoštátne alebo regionálne orgány. V prvej etape tohto opatrenia bude pre projekty vyčlenených celkovo 14,5 milióna EUR (maximálne 500 000 EUR na projekt), ktoré sú určené na vypracovanie operačných plánov pre nové centrá excelentnosti alebo aktualizáciu existujúcich plánov.

Medzi financované projekty patria partnerstvá z celej Európy. Napríklad Slovinský inštitút sa spojí do tímu s Karolínskym inštitútom vo Švédsku s cieľom vytvoriť centrum excelentnosti v oblasti lekárskych inovácií. Ďalší úspešný návrh predstavuje úsilie Bulharského inštitútu zriadiť centrum excelentnosti v oblasti udržateľných technológií na biologickej báze v partnerstve so Spoločnosťou Maxa Plancka v Nemecku.

 

O ram

Odporúčame pozrieť

V. Remišová: Vďaka Grantom EHP a Nórska chránime pamiatky, pomáhame kultúre a rozvíjame občiansku spoločnosť

Riešenia pre lepší život ľudí v regiónoch. Jedným a dlhoročne osvedčeným nástrojom sú granty Európskeho …

Consent choices