Ďalších 18 programov rozvoja vidieka dostáva zelenú

vidiek
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Podpora rozvoja vidieka predstavuje tzv. druhý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky, pričom členským štátom poskytuje finančné krytie z prostriedkov EÚ na celoštátne či regionálne riadenie viacročných spolufinancovaných programov. Celkovo sa vo všetkých 28 členských štátoch počíta so 118 programami, na ktoré sa prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v období rokov 2014 až 2020 vynaloží 99,6 miliardy EUR z finančných prostriedkov EÚ.

Tieto opatrenia sa budú spolufinancovať aj dodatočnými prostriedkami na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, ako aj prostriedkami zo súkromných zdrojov. Nové nariadenie o rozvoji vidieka na obdobie rokov 2014 až 2020 sa vzťahuje na šesť hospodárskych, environmentálnych a sociálnych priorít, pričom sa v jednotlivých programoch vytyčujú jasné zámery s plánovanými cieľmi. V snahe o lepšiu koordináciu opatrení a maximalizovanie synergických účinkov s inými európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF) sa navyše s každým členským štátom uzavrela partnerská dohoda, v ktorej sa kladie dôraz na širokú stratégiu daného štátu v oblasti štrukturálnych investícií financovaných z prostriedkov EÚ.

Európska komisia schválila ďalších 18 programov rozvoja vidieka (PRV) zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho odvetvia EÚ, starostlivosť o vidiecke oblasti a klímu, ako aj na posilňovanie hospodárskych a sociálnych štruktúr vidieckych spoločenstiev do roku 2020. Na týchto 18 programov sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 14,3 miliardy EUR z rozpočtu EÚ. Tieto prostriedky budú doplnené ďalším verejným financovaním na vnútroštátnej/regionálnej úrovni a/alebo zo súkromných zdrojov. Vďaka prijatiu uvedených programov, ktoré nasledujú po 9 programoch schválených v decembri, sa počet schválených programov rozvoja vidieka zvýšil na 27 (zo 118 programov). Znamená to, že v súčasnosti sú schválené programy v hodnote viac ako 35 miliárd EUR (približne 36 % rozpočtu).

Viac..  Európska komisia schválila prvú modifikáciu pre slovenských poľnohospodárov

Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan uvítal rozhodnutie a uviedol: „Jednou z najväčších predností našej koncepcie rozvoja vidieka je skutočnosť, že vychádza z kľúčových priorít. Každý členský štát či región je však zodpovedný za navrhnutie programu, ktorý bude zodpovedať jeho potrebám a situácii – či už ide o Azory, Alandy, Flámsko alebo Slovensko. Súčasné programy ponúkajú financovanie širokej škály dynamických projektov – patria sem projekty modernizácie poľnohospodárstva v pobaltských republikách, motivačný projekt zameraný na zvýšenie počtu mladých poľnohospodárov v Slovinsku, špecifický program týkajúci sa zlepšenia kvality vody v Holandsku alebo projekt ochrany 2,5 milióna hektárov poľnohospodárskej pôdy v Anglicku prostredníctvom environmentálnych systémov obhospodarovania pôdy. Významným aspektom programov rozvoja vidieka je posilnenie vedomostnej základne v rámci sektora poľnohospodárstva. S potešením konštatujem, že v rámci 18 prijatých programov sa uskutočnia kurzy odbornej prípravy pre viac ako milión uchádzačov.“

 

 

O ram

Odporúčame pozrieť

Hogan

EÚ čiastočne zrušila Kambodži bezcolný a bezkvótový prístup na svoj trh

Od 12. augusta, sa na niektoré z typických vývozných výrobkov Kambodže, ako sú odevy, obuv …

Consent choices