Poslanci vyzývajú k väčšiemu úsiliu o dosiahnutie rovnosti žien a mužov

ruky
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európsky parlament vyzval na zmenu politík s cieľom dosiahnuť rovnosť medzi ženami a mužmi. Schválené nelegislatívne uznesenie si všíma dosiahnutý pokrok, zároveň však poukazuje na potrebu ďalšieho úsilia pri odstraňovaní rozdielov v platovom ohodnotení žien a mužov či možnostiach ich kariérneho rastu, posilnení ekonomickej nezávislosti žien, lepšom zosúladení pracovného a súkromného života a ochrane práva žien na prístup k antikoncepcii a umelému prerušeniu tehotenstva.

„Výsledok nie je slávny: zmeny prebiehajú príliš pomaly a práva žien tým trpia. Hlasovanie väčšiny poslancov za túto správu však ukazuje, že Európsky parlament podporuje boj za mzdovú rovnosť, úsilie v boji proti násiliu páchanému na ženách, súhlasí s návrhmi v oblasti materskej dovolenky a chráni prístup k umelému prerušeniu tehotenstva,“ uviedol spravodajca uznesenia, poslanec Marc Tarabella (S&D, BE).

Uznesenie, ktoré Parlament schválil pomerom hlasov 441 (za): 205 (proti): 52 (zdržalo sa hlasovania) hodnotí situáciu v roku 2013 a poukazuje na nasledujúce problémy:

  • rozdiely v platovom ohodnotení a vo výške dôchodkov, zastúpenie žien pri prijímaní politických a ekonomických rozhodnutí a dopad hospodárskej krízy na ženy (chudoba),
  • potrebu lepšieho zosúladenia pracovného a súkromného života, rozvoja zariadení starostlivosti o deti, otázky súvisiace s materskou a otcovskou dovolenkou,
  • práva v súvislosti so sexuálnym a reprodukčným zdravím, vrátane prístupu k antikoncepcii a umelému prerušeniu tehotenstva,
  • boj proti násiliu páchanému na ženách.

Začlenenie rovnosti žien a mužov a práv žien do tvorby politík a rozpočtových postupov

Poslanci vyzývajú členské štáty, aby:

  • zabezpečili plné uplatňovanie práv vyplývajúcich zo smernice o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania,
  • odblokovali prerokúvanie návrhu smernice o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a uskutočňovali aktívnu politiku s cieľom povzbudzovať ženy ku kariére v oblasti vedy, nových technológií a sektora informačných a komunikačných technológií,
  • riešili pretrvávajúci problém koncentrácie žien na pracovných miestach na čiastočný úväzok, na neistých miestach a miestach s nízkym mzdovým ohodnotením, a zabezpečili dostatok kvalitných zariadení starostlivosti o deti a iné osoby odkázané na pomoc druhých.

Zdieľanie rodinných povinností a platená otcovská dovolenka

Uznesenie zdôrazňuje, že väčšia pružnosť pracovných podmienok môže zlepšiť možnosti žien aktívne sa podieľať na trhu práce, zároveň však môže mať negatívny dopad na ich mzdy. Poslanci preto nabádajú mužov a ženy, aby si vyváženejšie delili rodinné povinnosti. Členské štáty by podľa poslancov mali zaviesť otcovskú dovolenku v trvaní najmenej 10 pracovných dní. Parlament tiež vyzval Radu (ministrov) EÚ, aby pokračovala v rokovaní o návrhu smernice o materskej dovolenke, ktorá je zablokovaná od roku 2010.

V snahe o lepšie zosúladenie pracovného a súkromného života poslanci vyzvali Komisiu, aby členským štátom naďalej poskytovala finančnú podporu s cieľom ponúknuť rodičom finančne dostupné systémy starostlivosti o deti. Práve náklady súvisiace so zariadeniami starostlivosti o deti sú podľa údajov Komisie matkami často uvádzanou prekážkou, kvôli ktorej sa nevrátia do práce alebo volia prácu na čiastočný úväzok.

Sexuálne a reprodukčné práva

Parlament zdôraznil, že ženy musia mať možnosť rozhodovať o svojom zdraví a svojich sexuálnych a reprodukčných právach, a to aj prostredníctvom ľahkého prístupu k antikoncepcii a k umelému prerušeniu tehotenstva.

Viac..  Maďarsko obmedzí zamestnávanie cudzincov iba na nevyhnutné prípady

„Ženy a muži nie sú a nikdy nebudú rovnakí, je však v záujme všetkých, aby mali rovnaké práva,“ uviedol poslanec Tarabella.

Reakcie slovenských poslancov

„Rovnoprávnosť žien a mužov v pracovných príležitostiach a platových podmienkach by mala byť v EÚ samozrejmosťou. Bohužiaľ nie je, čísla to potvrdzujú: pri tomto trende budú ženy a muži zarábať rovnako až v roku 2084, okrem toho ženy poberajú nižšie dôchodky. Tieto rozdiely treba stierať, napríklad uľahčovaním podnikania pre ženy,“ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

„Správa hrubo zasahuje do oblastí, v ktorých nemá Únia, a teda ani Európsky parlament kompetencie na základe ustanovujúcich zmlúv. Patrí sem napr. právna úprava prerušenia tehotenstva, ktorá prináleží členským štátom. Takéto úmyselné prekračovanie legislatívnych hraníc je neprípustné,“ uviedol poslanec Miroslav Mikolášik (EPP, SK).

„Prijatie tejto správy ma neteší. Poukazuje síce na nerovnaké ohodnotenie práce mužov a žien, chudobu žien, na problematiku týraných žien, zároveň však zasahuje do oblastí, ktoré sú výlučne v kompetencii členských štátov. V tejto súvislosti nemôžem súhlasiť so snahou spraviť z potratu základné právo ženy na úkor nenarodených detí,“ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

„V ostatnom období na pôde EP sme prijali celý rad legislatívnych opatrení, aby sa postupne odstraňovala diskriminácia pohlaví. Aj napriek tomu, sú členské štáty a Slovensko patrí medzi nich, ktoré ešte musia urobiť veľký kus práce v dosiahnutí rovností príležitosti, odmeňovania aj zamestnávania bez ohľadu na pohlavie,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

„Je našou povinnosťou vytvárať rovnaké podmienky pre mužov i ženy. Ženy si zaslúžia viac pozornosti, nie ale kvótami, ale zlepšovaním predškolských zariadení, pružnejším pracovným právom a podporou rodinnej politiky. Je tiež dôležité, aby sme etické otázky ponechali na rozhodovanie národných štátov,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Ľavicoví a liberálni poslanci robili zo žien rukojemníčky ich ideológie, keď do správy o zlepšení postavenia žien prepašovali požiadavku na uľahčenie a zjednodušenie potratov. Táto téma však nepatrí medzi právomoci EÚ a preto som musela hlasovať proti. Vždy budem podporovať právo na život a ľudskú dôstojnosť od počatia,“ uviedla poslankyňa Anna Záborská (EPP, SK).

„Pre mňa je téma rovnosti medzi mužmi a ženami kľúčová. Je dôležité, aby sa ženy mohli aj popri rodine profesionálne realizovať. A aby ženy, ktoré sa zostávajú venovať deťom alebo zdravotne postihnutému členovi domácnosti, neboli vystavené chudobe,“ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices