Charta základných práv EÚ: Dokument, ktorý má poznať každý Európan

charta1
Martin Schulz /vľavo/ a Jean Claude Juncker. PHOTO: Flickr.

Nová Komisia sa zaviazala zabezpečiť účinnú ochranu a podporu základných práv v EÚ. Komisia bude okrem toho každý rok organizovať kolokvium o základných právach s cieľom podporiť širšiu diskusiu. Prvé kolokvium sa uskutoční 1. – 2. októbra 2015 a bude zamerané na podporu tolerancie a rešpektu, s osobitným dôrazom na prevenciu a boj proti antisemitskej a antimoslimskej nenávisti.

Správa za rok 2014 po prvýkrát obsahuje časť o dôležitej novovznikajúcej otázke základných práv v oblasti digitálnych technológií. Digitálna revolúcia vytvorila príležitosti pre všetkých: podniky, občanov a spoločnosť ako takú. Spolu s ňou sa však vynorili obavy, pokiaľ ide o účinnú ochranu základných práv v tomto prostredí. Občania majú právo na primeranú ochranu ich základných práv online, tak ako aj offline. Súčasťou tejto ochrany je osobitne ochrana osobných údajov, ktorá je garantovaná článkom 8 charty.

Prvý podpredseda Frans Timmermans: Charta základných práv je prioritou Únie. Komisia je odhodlaná zabezpečiť jej účinné uplatňovanie v plnom rozsahu. Základné práva odzrkadľujú hodnoty slobodnej, otvorenej a inkluzívnej spoločnosti a my všetci nesieme zodpovednosť v záujme ich ochrany a podpory pri každej našej činnosti, každý deň. Naše prvé výročné kolokvium o základných právach v októbri bude zamerané na zvyšovanie informovanosti s osobitným zreteľom na podporu tolerancie a rešpektu.“

Súdy Európskej únie sa vo svojich rozhodnutiach v roku 2014 čoraz viac odvolávali na chartu. V roku 2014 sa v 210 rozhodnutiach súdov EÚ uvádzal odkaz na chartu (na porovnanie v roku 2013 bolo týchto odkazov 114, v roku 2012 len 97 a v roku 2011 iba 43). Ide o dôležitý krok na ceste k ucelenejšiemu systému ochrany základných práv, ktorý zaručuje rovnakú úroveň ochrany vo všetkých členských štátoch vždy, keď sa uplatňuje právo EÚ.

Vĕra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť: Je našou povinnosťou zabezpečiť, aby základné práva zakotvené v zmluvách a v Charte základných práv EÚ neboli len prázdnymi frázami. Budeme spolupracovať s členskými štátmi s cieľom skvalitniť spoluprácu a zvýšiť politickú angažovanosť v záujme podpory a ochrany základných práv.“

Viac..  Európske športové hviezdy povzbudzujú občanov, aby hlasovali v eurovoľbách

Vnútroštátni sudcovia zohrávajú tiež kľúčovú úlohu pri dodržiavaní základných práv a právnych noriem. V roku 2014 vnútroštátne súdy členských štátov v čoraz vyššom počte prípadov použili odkaz na chartu.

Charta základných práv Európskej únie

S nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa Charta základných práv Európskej únie stala právne záväznou. V charte sa stanovujú základné práva, napríklad právo na slobodu prejavu a ochranu osobných údajov, ktoré odrážajú spoločné hodnoty Európy a jej ústavné dedičstvo.

V októbri 2010 Komisia prijala stratégiu na zabezpečenie účinného uplatňovania charty. Popri iných opatreniach na zabezpečenie správneho uplatňovania charty sa Komisia zaviazala uverejniť výročnú správu o uplatňovaní charty s cieľom monitorovať dosiahnutý pokrok.

Komisia spolupracuje s príslušnými orgánmi na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ s cieľom lepšie informovať občanov o ich základných právach a o tom, kde získať pomoc, ak sa domnievajú, že ich práva boli porušené. Komisia teraz poskytuje praktické informácie o uplatňovaní práv jednotlivca prostredníctvom európskeho portálu elektronickej justície (e-Justice) a s ombudsmanmi, orgánmi pre rovnosť príležitostí a inštitúciami pre ľudské práva začala dialóg zameraný na riešenie sťažností týkajúcich sa základných práv.

O red

Odporúčame pozrieť

Jourova

Jourová bude v eurokomisii dočasne zodpovedať aj za politiku spravodlivosti

Podpredsedníčka Európskej komisie (EK) a eurokomisárka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v pondelok oznámila, …

Consent choices