Miguel Arias Cañete
Európsky komisár zodpovedný za zmenu klímy a energetiku Miguel Arias Cañete. PHOTO: © European Union 2015 - Source EP.

Údaje za rok 2014 potvrdzujú zníženie emisií

V rámci systému EU ETS sa od zariadení vyžaduje, aby do registrov členských štátov každoročne zasielali svoje overené údaje o emisiách. Za rok 2014 sa tieto údaje uverejnili 1. apríla 2015 v protokole transakcií Európskej únie (EUTL). V EUTL sa zobrazujú aj údaje o dodržiavaní záväzkov od 4. mája 2015, pričom sa uvádzajú informácie o tom, či zariadenia splnili svoju povinnosť odovzdať množstvo kvót zodpovedajúce minuloročným overeným emisiám.

Tretie obdobie obchodovania v rámci systému EU ETS sa začalo 1. januára 2013 a potrvá osem rokov do 31. decembra 2020. Právne predpisy, ktorými sa vykonáva reforma systému EU ETS a ktorými sa stanovujú revidované pravidlá do roku 2020 a po roku 2020, sa prijali 23. apríla 2009 ako súčasť klimaticko-energetického balíka EÚ.

V máji 2015 dosiahli Európsky parlament a Rada politickú dohodu o tom, že v roku 2018 zriadia rezervu stability trhu na riešenie prebytku nahromadených emisných kvót a zvýšenie odolnosti systému EU ETS voči výkyvom tým, že upraviamnožstvo kvót, s ktorými sa má obchodovať na aukciách.

Odhaduje sa, že objem emisií skleníkových plynov zo zariadení zúčastňujúcich sa na systéme EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS) sa v minulom roku znížil približne o 4,5 %, na základe informácií zaznamenaných v registri Únie.

Európsky komisár zodpovedný za zmenu klímy a energetiku Miguel Arias Cañete k tomu povedal: „Emisie sa naďalej znižujú, dokonca aj v období, keď naše hospodárstva začínajú opäť rásť. To len znovu dokazuje, že hospodársky rast a ochrana klímy môžu ísť ruka v ruke. Vysiela to jasný signál pred novou celosvetovou dohodou o klíme, ktorá sa má uzavrieť v decembri tohto roku v Paríži: trhy s emisiami CO2 prinášajú nákladovo efektívne znižovanie. Recesia má však zároveň ešte stále trvalý vplyv na náš trh s emisiami. Preto s potešením vítam ambicióznu politickú dohodu o rezerve stability trhu, ktorú len nedávno schválili Parlament a Rada.“

Zníženie emisií za rok 2014

Systém ETS zahŕňa viac ako 11 000 elektrární a výrobných zariadení v 28 členských štátoch EÚ, na Islande, v Nórsku a Lichtenštajnsku, ako aj emisie leteckých spoločností, ktoré uskutočňujú lety medzi európskymi letiskami.

V roku 2014 predstavovali overené emisie skleníkových plynov zo stacionárnych zariadení 1 812 miliónov ton ekvivalentu CO2. Tieto emisie boli asi o 4,5 % nižšie než v roku 2013.

Odloženie emisných kvót stabilizuje prebytok

Kumulatívny prebytok emisných kvót sa mierne znížil z približne 2,1 mld. EUR na približne 2,07 mld. EUR na rok 2014. Po zavedení spomínaného opatrenia, ktorým sa aukcie s týmito kvótami odkladajú, sa aukčné objemy v roku 2014 znížili o 400 miliónov kvót. Údaje o kumulatívnom prebytku z roku 2014 zohľadňujú výmenu medzinárodných kreditov za kvóty, predaj kvót v rámci 3. fázy, ktorými sa vytvorili finančné prostriedky pre program NER300 na podporu inovačných nízkoemisných technológií, kvóty pridelené na rok 2014 a aukcie kvót z 3. fázy v roku 2014 (vrátane kvót pre leteckú dopravu).

Viac..  Robert Hajšel: Pod tlakom enviromentálnych organizácií Komisia predstavila nový klimatický cieľ

Vysoká miera dodržiavania pravidiel

Podniky opäť vykázali vysokú mieru dodržiavania pravidiel systému EU ETS. Podiel zariadení, ktoré oznámili svoje emisie za rok 2014, no neodovzdali kvóty zodpovedajúce všetkým svojim emisiám v lehote do 30. apríla 2015, bol nižší než 1 %. Vo všeobecnosti ide o malé zariadenia, ktoré v rámci systému ETS predstavujú spolu menej než 0,5 % emisií. Malý počet zariadení − na ktoré pripadá menej ako 0,2 % emisií za predchádzajúci rok − podľa údajov registra neoznámil do 30. apríla 2015 svoje emisie za rok 2014.

Emisie leteckých spoločností za roky 2013 a 2014

Podľa smernice o EÚ ETS sú v období rokov 2013 – 2016 všetci komerční a nekomerční prevádzkovatelia lietadiel s významným objemom emisií zodpovední za emisie z letov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Letecké spoločnosti, ktoré v rokoch 2013 a 2014 prevádzkovali činnosti v rámci vnútroeurópskeho trhu, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, boli povinné vykazovať emisie za obidva roky a odovzdať zodpovedajúce kvóty do 30. apríla 2015. Overené emisie CO2 z činností leteckej dopravy medzi letiskami, ktoré sa nachádzajú v EHP, dosiahli v roku 2014 úroveň 54,9 milióna ton CO2, čo je v porovnaní s objemom 53,4 milióna ton CO2 za rok 2013 nárast o 2,8 %.

Miera dodržiavania pravidiel systému EU ETS je vysoká – dodržiavajú ich prevádzkovatelia lietadiel zodpovední za 99 % emisií z leteckej dopravy, na ktoré sa tento systém vzťahuje. Platí to aj pre vyše 100 prevádzkovateľov so sídlom mimo EÚ, ktorí prevádzkujú lety v rámci EHP.

Výmeny medzinárodných kreditov

Celkový počet medzinárodných kreditov vymenených za kvóty, odkedy začala v marci 2014 táto výmena fungovať, predstavuje 388,44 milióna.

Z toho 195,91 milióna tvorili certifikované zníženia emisií (CER) a 192,53 milióna tvorili jednotky zníženia emisií (ERU). Vymenené CER a ERU pochádzali z projektov, ktoré sa uskutočnili v obmedzenom počte krajín – takmer 77 % všetkých CER pochádzalo z Číny a takmer 77 % vymenených ERU pochádzalo z projektov na Ukrajine.

Od 31. marca 2015 sa už v systéme EU ETS nemôžu vymieňať kredity vydané v súvislosti so zníženiami emisií, ku ktorým došlo počas prvého záväzného obdobia Kjótskeho protokolu (tzv. „kredity KP1“). Celkovo sa do 31. marca 2015 vymenilo 386,06 milióna „kreditov KP1“.

 

 

O ram

Odporúčame pozrieť

emisie

EK: prísnejšie zníženie emisií do roku 2040 a oznámenie o hospodárení s oxidom uhličitým v priemysle

Komisia uverejnila podrobné posúdenie vplyvu týkajúce sa možných spôsobov dosiahnutia dohodnutého cieľa klimatickej neutrality Európskej únie …

Consent choices