Brusel ženie Rumunsko pred súd kvôli znečisťovaniu: Nezaviedlo Smernicu o vozidlách

Európska komisia posiela Rumunsko pred Súdny dvor Európskej únie kvôli tomu, že do svojho vnútroštátneho práva nezaviedli právne predpisy Únie o vozidlách. V smernici sa hovorí o postupoch pri demontáži a recyklácii vyradených vozidiel, ktoré by mali byť voči životnému prostrediu šetrnejšie.

Smernica tiež zakazuje používať určité nebezpečné látky vo vozidlách, ktoré boli na trh uvedené po 1.júli 2003. Revidovaná legislatíva je rozšírená o výnimku z tohto zákazu, ktorá povoľuje používanie olova v niektorých konštrukčných komponentoch vozidiel.

Členské štáty mali túto smernicu aplikovať vo svojich právnych predpisoch najneskôr do 22.augusta 2013. Po tom ako Rumunsko túto lehotu nedodržalo, dostalo v septembri 2013 formálny list, niečo ako výzvu, na ktorú zaslalo odôvodnené stanovisko. Napriek snahám sa ale Rumunsku ani po viac ako roku a pol nepodarilo zaviesť opatrenia, ktoré by zosúladili Smernicu  o vozidlách s právnymi predpismi.

Viac..  Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Smernica o vozidlách je jednou zo súčastí komplexných snáh o recyklačnú ekonomiku, kde by sa mal odpad systematicky obnovovať a recyklovať. Legislatíva si kladie za cieľ znížiť objem odpadu z vyradených vozidiel, predovšetkým niektoré nebezpečné látky ako je ortuť či kadmium.

O vik

Odporúčame pozrieť

Schengen

R. Metsola: Schengenský priestor nebude úplný, kým nebude zahŕňať aj Rumunsko

Schengenský priestor nebude úplný, kým nebude zahŕňať aj Rumunsko. Vyhlásila to v stredu predsedníčka Európskeho …

Consent choices