Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Antitrustová politika: Komisia zaslala spoločnosti MasterCard oznámenie námietok 

 Oznámenie námietok je formálnym krokom pri vyšetrovaní Komisie v súvislosti s podozreniami z porušenia protimonopolných pravidiel EÚ. Komisia písomne informuje dotknuté strany o námietkach vznesených proti nim a dotknuté strany môžu na námietky, ktoré boli proti nim vznesené, písomne odpovedať. Adresáti môžu preskúmať dokumenty vyšetrovacieho spisu Komisie, odpovedať písomne a požiadať o ústne vypočutie, počas ktorého môžu vyjadriť svoje pripomienky pred zástupcami Komisie a vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže. Komisia prijme konečné rozhodnutie až po tom, ako si dotknuté strany uplatnia svoje právo na obhajobu.

Komisia začala konanie proti spoločnosti MasterCard v tomto prípade v apríli 2013. Oznámenie námietok je takisto posledným zo série opatrení v oblasti výmenných poplatkov:

  • Komisia v decembri 2007 zistila, že výmenné poplatky spoločnosti MasterCard za cezhraničné transakcie v rámci EHP (napríklad keď belgický občan použije svoju kartu na zaplatenie nákupu v obchode vo Francúzsku) obmedzujú konkurenciu medzi bankami. V septembri 2014 zistenia Komisie v rozhodnutí potvrdil Súdny dvor.
  • Aby dosiahla súlad s rozhodnutím Komisie, spoločnosť MasterCard obmedzila v rámci EHP v roku 2009 cezhraničné výmenné poplatky uplatňované jej členskými bankami na 0,20 % pre debetné karty a 0,30 % pre kreditné karty; neznížila však iné výmenné poplatky.
  • V decembri 2010 a vo februári 2014 Komisia tiež prijala rozhodnutia, aby sa záväzky, ktoré ponúkla spoločnosť Visa Europe (združenie bánk) a ktorých cieľom bolo znížiť   výmenné poplatky stanovené v EHP na rovnakú úroveň (0,20 % a 0,30 %) pre debetné karty a kreditné karty stali právne záväznými.
  • Väčšinu transakcií v EHP predstavujú vnútroštátne transakcie (t. j. keď spotrebiteľ použije svoju kartu na nákup v krajine, kde býva); tieto neboli predmetom konania Komisie. Výmenné poplatky za tieto transakcie ukazujú veľké rozdiely medzi krajinami. Boli spochybnené vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže a napokon v niekoľkých krajinách znížené. Rada ministrov EÚ a Európsky parlament prijali v apríli 2015 nariadenie o výmenných poplatkoch, ktoré od decembra 2015 ohraničí výmenné poplatky pre karty vydané a využívané v Európe (maximálne na 0,20 % pre debetné karty a 0,30 % pre kreditné karty). Nariadenie o výmenných poplatkoch povedie k nižším nákladom pre európskych maloobchodníkov a vytvorí rovnaké podmienky na trhu pre platby kartou ako celku. Uvedené stropy (stanovené v nariadení o výmenných poplatkoch) sa však neuplatňujú na medziregionálne transakcie, ktoré sú jedným z dvoch predmetov prebiehajúceho vyšetrovania.

Vyšetrovanie spoločnosti Visa Inc.’s (ktorá je samostatným právnym subjektom spoločnosti Visa Europe) týkajúce sa medziregionálnych výmenných poplatkov spoločnosti Visa Europe) práve prebieha.

Európska komisia zaslala spoločnosti MasterCard oznámenie námietok. Načrtáva v ňom svoj predbežný názor, že pravidlá spoločnosti MasterCard zabraňujú bankám ponúkať nižšie výmenné poplatky maloobchodníkom so sídlom v inom členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“), zatiaľ čo výmenné poplatky môžu byť vyššie. Výsledkom tohto stavu je skutočnosť, že maloobchodníci nemôžu profitovať z nižších poplatkov inde a že cezhraničná hospodárska súťaž medzi bankami môže byť obmedzená, čo je v rozpore s európskymi antitrustovými predpismi. V oznámení námietok sa tiež tvrdí, že výmenné poplatky spoločnosti MasterCard za transakcie v EÚ s kartami spoločnosti MasterCard vydanými v iných regiónoch sveta sú v rozpore s európskymi antitrustovými pravidlami, lebo stanovujú neprirodzene vysokú minimálnu cenu za spracovanie týchto transakcií. Zaslanie oznámenia námietok nemá nijaký vplyv na konečný výsledok vyšetrovania.

Komisárka Margrethe Vestagerová, zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže, uviedla: „Mnohí spotrebitelia využívajú platobné karty každý deň pri nákupoch potravín oblečenia alebo pri nákupoch online. V súčasnosti máme podozrenie, že spoločnosť MasterCard umelo zvyšuje náklady kartových platieb, čo by mohlo poškodiť spotrebiteľov a maloobchodníkov. Máme obavy tak ohľadom pravidiel spoločnosti MasterCard uplatňovaných na cezhraničné transakcie v rámci EÚ, ako aj poplatkov účtovaných maloobchodníkom za prijímanie platieb uskutočnených kartami vydanými mimo Európy. Spoločnosť MasterCard má teraz príležitosť reagovať na naše obvinenia“.

Platby kartou hrajú kľúčovú úlohu v jednotnom trhu, ako pre vnútroštátne nákupy, tak aj pre cezhraničné nákupy a pre nákupy online. Európski spotrebitelia a podniky uskutočňujú ročne viac ako 40 % bezhotovostných platieb prostredníctvom platobných kariet.

Viac..  Čína hrozí EÚ žalobou pred WTO v súvislosti s clami na elektromobily

Zakaždým, keď spotrebiteľ použije platobnú kartu v obchode alebo online, banka maloobchodníka (ďalej len „prijímajúca banka“) zaplatí poplatok nazývaný „výmenný poplatok“ banke držiteľa karty (ďalej len „vydávajúca banka“). Prijímajúca banka prenáša tento výmenný poplatok na maloobchodníka, ktorý ho zase vnáša, ako akékoľvek iné náklady, do konečnej ceny účtovanej spotrebiteľom za výrobky alebo služby. Výmenné poplatky sa tým presúvajú na všetkých zákazníkov, teda aj na tých, čo nevyužívajú karty, ale platia v hotovosti.

Obavy Komisie

Banky využívajú spoločnosť MasterCard, ktorá v ich mene stanoví výmenné poplatky, ktoré potom medzi sebou uplatňujú. Komisia zaujala predbežné stanovisko, že spoločnosť MasterCard a nadobúdatelia jej licencie (ktorí držiteľom karty vydávajú karty s ochrannou známkou MasterCard alebo s týmito kartami prijímajú pre maloobchodníkov transakcie) predstavujú združenie podnikov. Komisia takisto zastáva predbežný názor, že postupy načrtnuté v oznámení výhrad porušujú pravidlá EÚ a EHP zakazujúce kartely a ďalšie obchodné praktiky narúšajúce hospodársku súťaž (článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 53 Dohody o EHP).

Oznámenie námietok nastoľuje predovšetkým dva problémové okruhy:

  • Výmenné poplatky sa medzi jednotlivými štátmi ešte stále výrazne líšia. Pravidlá spoločnosti MasterCard zabraňujú maloobchodníkom v krajine s vysokým poplatkom profitovať z nižších výmenných poplatkov, ktoré ponúkajú banky nachádzajúce sa v inom členskom štáte („cezhraničné prijímanie“). Komisia sa obáva, že pravidlá spoločnosti MasterCard o cezhraničnom prijímaní obmedzujú možnosti bánk cezhranične si cenovo konkurovať za služby prijímania platieb kartou, a tým obmedzujú hospodársku súťaž, čo je v rozpore s antitrustovými pravidlami EÚ, a v konečnom dôsledku vedie k vyšším cenám pre maloobchodníkov a spotrebiteľov.
  • Druhým dôvodom pre znepokojenie Komisie je neoprávnene vysoká úroveň „medziregionálnych výmenných poplatkov spoločnosti MasterCard“. Tieto poplatky uhrádza prijímajúca banka pre transakcie uskutočnené v EÚ s kartami spoločnosti MasterCard vydanými v iných regiónoch sveta. Napríklad poplatky, ktoré platí prijímajúca banka, keď čínsky turista použije svoju kartu na zaplatenie účtu v reštaurácií v Bruseli, sú až päťkrát vyššie, ako poplatky, keď spotrebiteľ používa kartu vydanú v Európe. Keďže tieto medziregionálne poplatky predstavujú každoročne stovky miliónov eur, Komisia sa obáva, že zvyšujú ceny pre maloobchodníkov a môžu v konečnom dôsledku viesť k vyšším cenám za výrobky a služby pre všetkých spotrebiteľov, nielen pre tých, čo používajú karty, ktoré boli vydané mimo EÚ, alebo tých, čo platia kartami.

Ak sa potvrdí jej predbežný názor, môže Komisia spoločnosti MasterCard uložiť pokutu.

 

 

O ram

Odporúčame pozrieť

Europol a Mastercard Europe podpísali zmluvu o partnerstve

Spoločnosť Mastercard Europe a Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva Europol podpísali …

Consent choices