Označovanie spotrebičov bude odteraz iné. Takéto zmeny navrhuje Komisia

Jasnejšia energetická účinnosť: Komisia navrhuje jednotný energetický štítok so stupnicou od A po G a digitálnu databázu výrobkov

Ako súčasť stratégie energetickej únie spustenej vo februári 2015 Komisia navrhuje revíziu zákonov týkajúcich sa označovania energetickej účinnosti. Navrhnutá revízia zaisťuje súlad a kontinuitu a postará sa o to, aby mohli spotrebitelia prijímať informovanejšie rozhodnutia, vďaka ktorým ušetria energiu aj peniaze. Pôjde zároveň o priamy príspevok k zásade prvoradého zohľadňovania energetickej účinnosti v stratégii energetickej únie.

Čo konkrétne navrhuje Komisia?
S cieľom poskytnúť spotrebiteľom jasnejšiu informáciu o energetickej účinnosti výrobkov, ktoré sú v súčasnosti zatriedené v rôznych stupniciach (od A po G, od A + + + po D, atď.), a rovnako tak presadiť lepšie dodržiavanie predpisov zo strany výrobcov a predajcov navrhuje Európska komisia prepracovaný systém označovania energetickými štítkami, ktorý pozostáva z nasledujúcich častí:
Jednotná stupnica označovania energetickými štítkami od A po G: Komisia navrhuje návrat k dobre známej a efektívnej stupnici označovania energetickej účinnosti výrobkov od A po G vrátane prepracovania súčasných stupníc.
Digitálna databáza nových energeticky účinných výrobkov: Komisia navrhuje, aby boli všetky výrobky umiestnené na trhu EÚ zaregistrované v online databáze, čím sa umožní väčšia transparentnosť a vnútroštátnym orgánom sa uľahčí dohľad nad trhom.
Tento návrh je v súlade so zásadou prvoradého zohľadňovania energetickej účinnosti zahrnutou v stratégii energetickej únie, ktorej cieľom je dosiahnuť udržateľnejší energetický systém EÚ prostredníctvom informovaného rozhodovania spotrebiteľa.

Prečo Komisia navrhuje jednotný energetický štítok so stupnicou od A po G?
Od roku 1995 sa energetický štítok EÚ ukázal ako úspešný: 85 % európskych spotrebiteľov ho pri nákupoch využíva. Podnietil aj vývoj inovačných odvetví, kde sa dnes väčšina výrobkov nachádza v najvyšších triedach (A + + +, A + +, A +) a väčšina ostatných tried je prázdna (v niektorých prípadoch dokonca aj trieda A). Tento pozitívny výsledok však momentálne spotrebiteľom sťažuje rozlišovanie medzi výrobkami s najlepšími vlastnosťami: môžu si napríklad myslieť, že ak si kúpia výrobok triedy A +, dostanú jeden z najúčinnejších výrobkov na trhu, hoci v skutočnosti môže niekedy ísť o najmenej účinný výrobok.
S cieľom uľahčiť spotrebiteľom pochopenie a porovnávanie výrobkov Európska komisia navrhuje, aby sa používal jednotný energetický štítok so stupnicou od A po G. To podnieti spotrebiteľov k tomu, aby kupovali energeticky najúčinnejšie výrobky, čím sa zníži spotreba energie a pozitívne sa to prejaví na účtoch za energie.

Prečo Komisia navrhuje digitálnu databázu nových energeticky účinných výrobkov?
Odhaduje sa, že 10 až 25 % výrobkov na trhu nespĺňa požiadavky označovania energetickej efektívnosti a kvôli tomuto nesúladu sa nevyužije približne 10 % predpokladaného objemu úspor energie. Je to prinajmenšom čiastočne spôsobené nedostatočným presadzovaním predpisov zo strany národných orgánov dohľadu nad trhom.
Na posilnenie tohto presadzovania navrhuje Komisia registračnú databázu výrobkov, v ktorej budú výrobcovia a dovozcovia svoje výrobky registrovať, pričom do nej vložia informácie, ktoré sú povinné už v rámci súčasných právnych predpisov EÚ. Vďaka tomu budú kľúčové informácie týkajúce sa súladu výrobkov centrálne dostupné orgánom presadzovania právnych predpisov v členských štátoch, ktoré vďaka tomu nebudú musieť vyvíjať často značné a časovo náročné úsilie na získanie týchto informácií od hospodárskych subjektov.
Vďaka databáze budú štítok a kľúčové informácie o výrobkoch k dispozícii aj spotrebiteľom a predajcom a uľahčí sa digitalizácia energetického štítka.

Čo sa stane konkrétne?
Keď tento návrh Komisie schvália spoluzákonodarcovia, bude sa vykonávať takto:
Výrobky, ktoré sú už na trhu, sa budú predávať bez zmeny.
Nové výrobky sa budú predávať s novou stupnicou. Staré štítky, napríklad tie, ktoré majú stupnicu od A + po A + + +, predajcovia odstránia.
Výrobcovia svoje výrobky zaregistrujú. Informácie budú dostupné orgánom členských štátov v záujme uľahčenia kontrol dodržiavania predpisov a zvýšenia transparentnosti.
Spotrebitelia budú informovaní prostredníctvom cielených informačných kampaní, ktoré budú realizovať členské štáty v spolupráci s predajcami.
Európska komisia podporí spoločné činnosti v oblasti dohľadu nad trhom, ako napríklad projekt EEpliant, do ktorého je zapojených 12 členských štátov[1].
Nový systém by mal priniesť dodatočné úspory energie zodpovedajúce ročnej spotrebe energie v pobaltských krajinách spolu (200 TWh ročne v roku 2030).

Viac..  Ukrajina rokuje o dodávkach plynu z Azerbajdžanu do EÚ

Prínos pre spotrebiteľov
Revidovaný energetický štítok umožní spotrebiteľom ušetriť ďalších 15 EUR ročne, a to vďaka:
jasnejším informáciám o energetickej účinnosti výrobkov
možnosti porovnať výrobky
väčšej informovanosti o výrobkoch, ako napr. o výkonnosti, využívaní vody alebo hluku
Súčasná úroveň úspor vo výške 465 EUR ročne za vďaka tomu zvýši na 480 EUR ročne na jednu domácnosť.

Prínos pre výrobcov a predajcov
Revidovaný energetický štítok prinesie výrobcom a predajcom celkový nárast príjmov vo výške viac ako 10 miliárd EUR ročne, a to vďaka:
posilneniu populárneho marketingového nástroja, ktorý pri nákupoch zohľadňuje vyše 85 % spotrebiteľov
zníženiu rizika zámeny, čím sa zvýši právna istota a zlepší dodržiavanie predpisov
nižšej administratívnej záťaži, vďaka registrácii výrobkov a možnosti stiahnuť si digitalizovaný štítok
Súčasná úroveň tržieb[2] vo výške 55 miliárd EUR ročne za vďaka tomu zvýši na 65 miliárd EUR ročne.

Prínos pre členské štáty
Návrh Komisie má konkrétne prínosy aj pre členské štáty:
časové úspory, zníženie času potrebného na dohľad nad trhom o 10 – 15 % vďaka registračnej databáze výrobkov,
nižšia administratívna záťaž, keďže ide o návrh nariadenia, ktoré je uplatniteľné priamo. Členské štáty tým nebudú musieť transponovať ustanovenia do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

Prínos pre životné prostredie
Súčasné opatrenia v oblasti označovania energetickej účinnosti prinášajú každoročné úspory primárnej energie vo výške približne 175 miliónov ton ekvivalentu ropy. To zodpovedá ročnej primárnej energetickej spotrebe Talianska alebo ročnej spotrebe približne 60 miliónov domácností.
Revízia energetického štítku so stupnicou od A po G by mala priniesť dodatočné úspory zodpovedajúce ročnej spotrebe energie všetkých pobaltských krajín (t. j. približne 17 miliónov ton ekvivalentu ropy primárnej energie ročne).

Ďalšie kroky
Tento návrh Komisie sa predloží Európskemu parlamentu a Rade. Obidve inštitúcie ho prediskutujú a spoločne dospejú k dohode. Očakáva sa, že to bude trvať rok. Keď tento návrh spoluzákonodarcovia schvália, uvedené zmeny pre skupiny výrobkov, ktoré majú energetický štítok, Komisia v prípade väčšiny týchto výrobkov zrealizuje v lehote piatich rokov.

O ram

Odporúčame pozrieť

lexmann

Miriam Lexmann: Podporujem predĺženie dvojročnej záruky na dlhšie obdobie

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Právo …

Consent choices