Prísnejšie pravidlá pre predaj výrobkov z tuleňov

Dnes a včera sa parlamentné plénum zaoberá zákazom predaja výrobkov z tuleňov. Podľa nových pravidiel by mali byť v EÚ zakázané i výrobky z tuleňov zabitých v záujme riadenia rybolovu, ktorých predaj bol doteraz povolený. Naďalej by však mala platiť výnimka povoľujúca obchodovanie s produktmi z tuleňov, ktorých loví domorodé obyvateľstvo. Tieto zmeny bolo potrebné zaviesť v záujme zosúladenia európskej legislatívy s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie.

Výrobky z tuleňov ako napríklad kožuchy, rukavice alebo mäso boli v EÚ zakázané v roku 2009 s platnosťou od roku 2010. Stalo sa tak v nadväznosti na obavy o dobré životné podmienky týchto zvierat. EÚ však pritom povolila dve výnimky. Predávať sa mohli produkty z tuleňov, ktorých loví domorodé obyvateľstvo a tuleňov, ktoré sú lovené v záujme „udržateľného riadenia morských zdrojov.“

Tento zákaz sa však nepáčil Kanade a Nórsku, ktoré podali sťažnosť Svetovej obchodnej organizácii (WTO). Tá v júni 2014 rozhodla, že zákaz môže byť opodstatnený z morálnych dôvodov, no zároveň EÚ vyzvala k tomu, aby jasnejšie charakterizovala spomenuté výnimky. V reakcii na rozhodnutie WTO prišla Komisia vo februári tohto roku s návrhom na zmenu platnej legislatívy.

Výnimka pre Inuitov

 Podľa navrhovaných zmien budú môcť Inuiti predávať výrobky z tuleňov v EÚ len vtedy, ak pôjde o lov, ktorý je súčasťou ich tradícií, prispieva k ich živobytiu a ak pri ňom použijú humánne metódy.

Viac..  Sociálna poisťovňa odoslala EK odpovede k navrhovanej odvodovej úľave pre potravinárov

Výnimka pre produkty z tuleňov lovených v záujme rybolovu bude odstránená.

Lepšia informovanosť verejnosti a posúdenie vplyvu

 Na naliehanie europoslancov bude Komisia povinná informovať verejnosť i colné úrady o nových pravidlách vrátane výnimky pre Inuitov. Veria, že by to mohlo zvrátiť negatívny postoj verejnosti k lovu tuleňov organizovanému inuitskými a inými domorodými spoločenstvami.

Do konca roku 2019 by mala Komisia vypracovať zhodnotenie týchto zmien. Dôraz by pritom mala klásť najmä na ich dopad na Inuitov.

Ďalšie kroky

Nové pravidlá ešte musia prejsť zajtrajším plenárnym hlasovaním. Okrem Parlamentu ich bude musieť odsúhlasiť i Rada EÚ.

O ram

Consent choices