Verejné obstarávanie v EÚ má diery, priznáva Brusel

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov pretrvávajú rozsiahle problémy v spôsobe, akým verejné orgány v celej EÚ zadávajú práce. Hoci Európska komisia a členské štáty začali riešiť tento problém, ešte je potrebné urobiť veľa práce, hovoria audítori. Ak sa situácia nezlepší do konca budúceho roka, 2016, navrhujú, aby boli platby príslušným členským štátom na roky 2014 – 2020 pozastavené.

V rokoch 2007 – 2013 bolo vyčlenených 349 mld. EUR na výdavky v oblasti regionálnej politiky prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho sociálneho fondu. Značná časť týchto peňazí sa vynakladá prostredníctvom verejného obstarávania. Chyby týkajúce sa verejného obstarávania boli zistené v približne 40 % projektov, pri ktorých Európsky dvor audítorov vykonal audit verejného obstarávania v rámci výročných správ v rokoch 2009 až 2013. Závažné chyby viedli k nedostatočnej alebo úplne chýbajúcej spravodlivej hospodárskej súťaži a k zadaniu zákaziek tým, ktorí nepredložili najlepšie ponuky. Audítori EÚ posúdili, či Komisia a členské štáty prijali účinné opatrenia na riešenie týchto problémov.

Navštívili Českú republiku, Španielsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo, niektoré z členských štátov, v ktorých Dvor audítorov zistil vysoký počet chýb vo verejnom obstarávaní v rokoch 2009 až 2013. Zistili, že Komisia a členské štáty začali riešiť tento problém, ale je ešte potrebné urobiť veľa práce z hľadiska analýzy problému a prijatia účinných opatrení. Napríklad systematická analýza je veľmi obmedzená a na úrovni Komisie aj členských štátov chýbajú dostatočne podrobné, ucelené a koherentné údaje o povahe a rozsahu chýb.

Komisia a členské štáty musia zintenzívniť svoje úsilie riešiť vysoký počet chýb vo verejnom obstarávaní, ktoré sa každý rok vyskytujú vo výdavkoch EÚ, povedal Phil Wynn Owen, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu. Audítori vyzývajú, aby sa zriadila skupina na vysokej úrovni s cieľom poskytnúť vedenie v riešení problému chýb vo verejnom obstarávaní a presadzovať zjednodušenie. Okrem toho Komisia by mala uverejniť akčný plán a každý rok predkladať správy o pokroku. Taktiež odporúčajú, aby Komisia a členské štáty plne analyzovali frekvenciu, závažnosť a príčiny chýb vo verejnom obstarávaní v oblasti politiky súdržnosti.

Viac..  Komisia navrhuje predĺžiť núdzové opatrenia v oblasti energetiky o jeden rok

Audítori zistili niektoré dobré postupy, keď členské štáty začali systematicky zhromažďovať informácie o chybách vo verejnom obstarávaní. V roku 2013 Komisia tiež zriadila technickú pracovnú skupinu na riešenie tohto problému a vypracovala akčný plán. Väčšina opatrení tohto plánu sa však zatiaľ nevykonala.

Audítori zaznamenali, že na začiatku roka 2015 Komisia posúdila, že niekoľko členských štátov zatiaľ nesplnilo podmienky stanovené na využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov na verejné obstarávanie vo výdavkovom období 2014 až 2020. Tieto podmienky sa považujú za nevyhnutnú podmienku účinného a efektívneho využívania podpory EÚ. Ak tieto podmienky nebudú úplne splnené do konca roka 2016, audítori odporúčajú, aby Komisia pozastavila príslušným členským štátom platby na roky 2014 – 2020, pokiaľ nenapravia nedostatky.

O ram

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices