Štáty EÚ nebudú môcť zakázať pestovanie GMO potravín

Európsky parlament v stredu zmietol zo stola návrh nariadenia, ktoré by umožnilo členským štátom obmedziť alebo zakázať na svojom území predaj a využívanie Európskou úniou schválených geneticky modifikovaných potravín a krmív. Poslanci sa obávajú, že takáto legislatívna úprava by bola neuskutočniteľná a mohla by viesť k znovuzavedeniu hraničných kontrol medzi štátmi odmietajúcimi a umožňujúcimi využívanie produktov obsahujúcich geneticky modifikované organizmy (GMO).

 „Dnešné hlasovanie vyslalo Európskej komisii jasný signál. Tento návrh by mohol obrátiť naruby všetko, čo sa dosiahlo v rámci jednotného trhu a colnej únie,“ uviedol parlamentný spravodajca a predseda výboru EP pre bezpečnosť potravín Giovanni La Via (EPP, IT), ktorého odporúčanie zamietnuť návrh Komisie poslanci podporili pomerom hlasov 577 (za): 75 (proti): 38 (zdržalo sa hlasovania).

„V ostatných niekoľkých mesiacoch zazneli vážne obavy v súvislosti s chýbajúcim posúdením vplyvu predloženého návrhu, jeho kompatibilitou s jednotným trhom, ako aj jeho vykonateľnosťou. Nebolo vykonané žiadne posúdenie možných dopadov návrhu ani ďalších možností, ktoré sú k dispozícii,“ dodal spravodajca.

„Som presvedčený, že tento návrh by mohol mať negatívne dopady na poľnohospodárstvo v EÚ, ktoré je výrazne závislé na dodávkach proteínov z geneticky modifikovaných zdrojov. Nepriamy negatívny účinok by sa tiež mohol prejaviť na dovoze. Napokon, existujú obavy, či je tento návrh vôbec realizovateľný v praxi, nakoľko v rámci EÚ nemáme hraničné kontroly,“ dodal poslanec La Via.

Návrh nariadenia, ktoré by zmenou existujúcich právnych predpisov EÚ umožnilo členským štátom obmedziť alebo zakázať na svojom území využívanie Európskou úniou schválených geneticky modifikovaných (GM) potravín a krmív, predložila Európska komisia 22. apríla 2015.

Inšpiráciou pre Komisiou predložený legislatívny zámer bola v apríli schválená smernica, ktorá umožňuje členským štátom rozhodnúť sa, či na svojom území povolia alebo zakážu pestovanie Úniou certifikovaných geneticky modifikovaných plodín. Poslanci však argumentujú, že kým pestovanie GM plodín sa uskutočňuje na území členského štátu, obchodovanie s potravinami a krmivami je cezhraničnou záležitosťou. Zákaz predaja a využívania GM potravín a krmív v niektorých členských štátoch by bol podľa nich nerealizovateľný bez znovuzavedenia kontrol dovážaného tovaru na vnútorných hraniciach EÚ.

Viac..  Spotrebitelia v eurozóne zvýšili inflačné očakávania

Reakcie slovenských poslancov

„Geneticky modifikované potraviny sú veľmi kontroverzné a ani medzi vedcami nepanuje v tejto téme jednota. Členské štáty preto musia mať právo rozhodnúť sa, či na svojom území ich pestovanie, ale aj predaj povolia alebo nie,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Môj postoj ohľadom geneticky modifikovaných potravín sa nemení. Dopad GMO na ľudské zdravie a životné prostredie nie je dostatočne preskúmaný. Som preto presvedčená, že Slovenská republika by mala mať možnosť obmedziť alebo zakázať predaj a využívanie týchto plodín na našom území,“ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Ďalší postup

Komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis vyhlásil, že Európska komisia svoj legislatívny návrh nestiahne. Komisiou predložený text bude v najbližšom čase predmetom diskusie ministrov členských štátov v Rade, ktorá je popri Európskom parlamente druhým zákonodarcom na úrovni EÚ.

 

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices