Všetkých 118 programov rozvoja vidieka EÚ na obdobie 2014 – 2020 je pripravených na spustenie

Prijatie gréckeho programu rozvoja vidieka (PRV) zavŕšilo proces prijatia všetkých 118 programov na obdobie 2014 – 2020. Programy rozvoja vidieka v hodnote 99,6 miliardy EUR z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) spolu s ďalšími prostriedkami v hodnote 60,6 miliardy EUR zo spolufinancovania z vnútroštátnych a regionálnych verejných zdrojov alebo súkromných investícií majú za cieľ pomôcť európskym vidieckym oblastiam a spoločenstvám riešiť súčasné hospodárske, environmentálne a sociálne výzvy a využiť ponúkané možnosti.

K tomuto míľniku komisár Phil Hogan uviedol: „Program rozvoja vidieka sa sústreďuje na pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť európskeho vidieka. Jeho cieľom je posilniť vidiecke oblasti a spoločenstvá, aby boli pripravené na širokú škálu výziev a príležitostí, ktoré ich čakajú v 21. storočí: ekonomické, sociálne a environmentálne. Pomocou inteligentných a strategických investícií budú programy rozvoja vidieka hybnou silou generačnej výmeny a tvorby podmienok pre pulzujúce vidiecke hospodárstvo, spoločnosť a životné prostredie. Vzhľadom na práve prebiehajúcu konferenciu COP21 v Paríži je prirodzené, že prioritou bude klíma, jedna z veľkých výziev, v riešení ktorej zohráva program rozvoja vidieka dôležitú úlohu.“

Prevažne vidiecke oblasti predstavujú 52 % územia EÚ a žije v nich 112,1 milióna ľudí. Tieto regióny sa jeden od druhého výrazne líšia a problémy, ktoré riešia, odrážajú mnohé rôznorodé okolnosti. To je dôvod, prečo Komisia poskytuje členským štátom väčšiu pružnosť, aby bola podpora lepšie prispôsobená konkrétnym potrebám každého regiónu alebo krajiny a kládla väčší dôraz na subsidiaritu. Týmto spôsobom môžu členské štáty vytvárať svoje vlastné národné alebo regionálne programy so zohľadnením týchto konkrétnych potrieb na základe aspoň štyroch zo šiestich spoločných priorít: znalosti a inovácia, konkurencieschopnosť, lepšia organizácia potravinového reťazca, ochrana ekosystémov, efektívnosť využívania zdrojov a sociálne začlenenie. Tieto priority odrážajú aj rozsah, v akom financovanie z PRV pozitívne vplýva na spoločnosť vo všeobecnosti, a nielen na farmárske a iné vidiecke spoločenstvá.

Napríklad poľské orgány sa rozhodli prideliť jednu tretinu svojho financovania na programy rozvoja vidieka na posilnenie životaschopnosti a konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom programu, ktorý bude poskytovať investičnú pomoc takmer 200 000 farmárom a viac ako 1 800 skupinám výrobcov, pričom sa zameria na vytváranie tisícok pracovných miest. Súčasťou mnohých regionálnych programov je podpora na začatie činnosti pre mladých poľnohospodárov, napríklad programov v regiónoch Picardie a Basse-Normandie vo Francúzsku.

Problematika klímy patrí medzi najčastejšie priority projektov národných a regionálnych programov rozvoja vidieka.

Viac..  Európska komisia schválila prvú modifikáciu pre slovenských poľnohospodárov

Rakúsko napríklad pridelilo 71 % svojej podpory na lepšie riadenie prírodných zdrojov a podporu poľnohospodárskej praxe priaznivej pre klímu s cieľom dosiahnuť, aby malo 83 % poľnohospodárskej plochy riadených v rámci zmlúv na podporu zlepšenia biodiverzity a 75 % na zlepšenie kvality vody.

Podobne ústrednou prioritou írskeho programu rozvoja vidieka je obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom. Na túto prioritu sú pridelené tri štvrtiny celkovej výšky prostriedkov pre Írsko.

Dôležitým predpokladom pre konkurencieschopnosť je aj prepojenosť vidieckych oblastí a zlepšenie infraštruktúry. V Taliansku program rozvoja vidieka regiónu Kalábria prispeje k sociálnemu začleneniu a hospodárskemu rozvoju vo vidieckych oblastiach prostredníctvom zlepšenia širokopásmovej infraštruktúry pre približne 48 % vidieckeho obyvateľstva.

Niektoré celkové očakávané výsledky za obdobie 2014 – 2020 sú načrtnuté v tomto prehľade. Vykonávanie a vplyv programov rozvoja vidieka sa podrobne monitoruje a hodnotí. Zistenia sú k dispozícii v správach uverejnených na webovom sídle Komisie.

Súvislosti

Podpora rozvoja vidieka predstavuje druhý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky. Členským štátom poskytuje finančné krytie z prostriedkov EÚ na celoštátne či regionálne riadenie viacročných spolufinancovaných programov. Celkovo sa pre všetkých 28 členských štátoch ráta so 118 programami v hodnote 99,6 miliardy EUR (pred rokom oznámených viac ako 95,6 miliardy EUR z dôvodu prevodov z prvého piliera). Nové nariadenie o rozvoji vidieka (nariadenie (EÚ) č. 1305/2013) na obdobie rokov 2014 až 2020 sa vzťahuje na šesť hospodárskych, environmentálnych a sociálnych priorít. V jednotlivých programoch sa vytyčujú jasné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť. Okrem toho a v snahe o lepšiu koordináciu opatrení a maximalizovanie synergických účinkov s inými európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF) sa s každým členským štátom uzavrela partnerská dohoda. V týchto dohodách sa kladie dôraz na širokú stratégiu v oblasti štrukturálnych investícií financovaných z prostriedkov EÚ. Hlavný nástroj investičnej politiky EÚ predstavujú EŠIF s rozpočtom vo výške 454 miliárd EUR na obdobie 2014 – 2020.

O dac

Odporúčame pozrieť

Hogan

EÚ čiastočne zrušila Kambodži bezcolný a bezkvótový prístup na svoj trh

Od 12. augusta, sa na niektoré z typických vývozných výrobkov Kambodže, ako sú odevy, obuv …

Consent choices