Ivan Štefanec
Ivan Štefanec. PHOTO: © European Union 2015.

Ivan Štefanec : Európska únia stráca ročne na daňových únikoch z dane z príjmov právnických osôb asi 160 až 190 miliárd eur

Európsky parlament v schválenom uznesení predstavil právne kroky, ktoré sú podľa poslancov nevyhnutné na posilnenie transparentnosti, koordinácie a celoúnijného zbližovania politík v oblasti zdaňovania príjmov právnických osôb. Snaha EP primäť členské štáty, aby zakročili proti agresívnemu daňovému plánovaniu a daňovým únikom nadnárodných spoločností v EÚ, vychádza z odhalení pochybných dohôd medzi Luxemburgom a týmito spoločnosťami z novembra 2014, ktoré sú známe ako škandál Luxleaks. 

Parlament schválil legislatívne uznesenie, ktorého znenie predložil výbor EP pre hospodárske a menové veci, pomerom hlasov 500 (za): 122 (proti): 81 (zdržalo sa hlasovania). Európska komisia bude nútená zareagovať na každé z parlamentných odporúčaní, a to aj v prípade, že nepredloží samostatný legislatívny návrh.

„Toto uznesenie je odrazom odhodlania Európskeho parlamentu, ako aj európskych občanov, ktorí požadujú skutočnú legislatívnu zmenu s cieľom zabrániť spoločnostiam prekračovať hranice štátov v snahe o zníženie ich daní takmer na nulu. Škandál Luxleaks ukázal, čo všetko si tieto korporácie boli schopné vymôcť, vyhýbajúc sa daniam, ktoré mohli byť využité na vybudovanie škôl, nemocníc alebo znižovanie štátneho dlhu,“ uviedla spravodajkyňa Anneliese Dodds (S&D, UK).

„Úniky na firemných daniach predstavujú pre národné rozpočty straty vo výške desiatok miliárd ročne, vedú k nekalej konkurencii medzi spoločnosťami a podkopávajú dôveru európskych občanov v štáty a ich vlády,“ uviedol spravodajca Luděk Niedermayer (EPP, CZ). „Urýchlené prijatie opatrení navrhnutých Parlamentom a OECD by bolo jedinečnou príležitosťou nielen na zlepšenie národného výberu daní, ale aj na zaručenie spravodlivej daňovej súťaže a zníženie nákladov podnikov na dodržiavanie predpisov,“ dodal.

Odporúčané právne kroky

Navrhované legislatívne opatrenia nadväzujú na prácu osobitného parlamentného výboru pre daňové rozhodnutia, ktorého odporúčania Parlament schválil dňa 26. novembra – počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.

Poslanci okrem iného požadujú od Komisie, aby:

•     predložila v prvom štvrťroku 2016 návrh v oblasti verejného výkazníctva podľa krajín pôsobenia nadnárodných spoločností, ktoré by sa malo týkať dosiahnutých ziskov, uhradených daní a získaných dotácií,  

•     predložila návrh zavádzajúci označenie „spravodlivý platca dane,“

•     zaviedla spoločný základ dane z príjmov právnických osôb (CCTB), ktorý by mal byť v druhom kroku konsolidovaný (CCCTB),

•     predložila návrh na zavedenie spoločného európskeho daňového identifikačného čísla,

•     predložila návrh na právnu ochranu informátorov,

Viac..  Ivan Štefanec: Obrovský úspech slovenskej firmy na európskej úrovni

•     zlepšila cezhraničné mechanizmy riešenia sporov týkajúcich sa zdaňovania,

•     predložila návrh na nový mechanizmus, prostredníctvom ktorého by sa členské štáty navzájom informovali o úmysle zaviesť nové príspevky, úľavy, výnimky, stimuly alebo iné opatrenia potenciálne ovplyvňujúce základ dane v inom členskom štáte,

•     vytvorila metodiku na odhad deficitu daní z príjmov právnických osôb – teda rozdielu medzi dlžnými a zaplatenými daňami,

•     posilnila mandát a zvýšila transparentnosť Skupiny Rady pre kódex správania pre zdaňovanie podnikov,

•     poskytovala usmernenie členským štátom v oblasti zavádzania režimov pre zdaňovanie príjmov z práv duševného vlastníctva (tzv. patentové kolónky) s cieľom zabezpečiť, že nebudú škodlivé,

•     zaviedla spoločné vymedzenie pojmov „stála prevádzkareň“ podniku a „ekonomická podstata“ s cieľom zabezpečiť zdanenie ziskov v mieste, kde sa vyvíja hospodárska činnosť a vytvára hodnota,

•     zaviedla celoúnijnú definíciu pojmu „daňové raje“ a protiopatrenia voči spoločnostiam, ktoré ich využívajú, a

•     zlepšila rámec EÚ pre transferové oceňovanie.

Reakcie slovenských poslancov

„Európska únia stráca ročne na daňových únikoch z dane z príjmov právnických osôb asi 160 až 190 miliárd eur. Tieto peniaze by mohli byť použité na infraštruktúrne projekty, zlepšovanie vzdelávania, či pomoc malým podnikateľom. Podporujem každé zlepšovanie kontroly a transparentnosti pri výbere daní,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Ďalší postup

Komisia musí na parlamentné odporúčania odpovedať v priebehu troch mesiacov. Exekutíva EÚ môže v tejto súvislosti predložiť legislatívny návrh alebo zdôvodniť, prečo tak neurobí.

Európsky parlament medzitým schválil nový šesťmesačný mandát pre osobitný výbor EP pre daňové rozhodnutia (TAXE), ktorého súčasťou je podrobný monitoring právnych krokov týkajúcich sa zdaňovania príjmov právnických osôb a ďalším zisťovaním s tým súvisiacich skutočností. Členovia výboru sa budú zaoberať aj pokračujúcimi aktivitami medzinárodných organizácii a zoskupení, vrátane OECD a G20, v oblasti spravodlivého zdaňovania právnických osôb.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices