Komisia navrhuje podporiť mobilné internetové služby uvoľnením vysokokvalitných rádiových frekvencií

Komisia predkladá návrh na koordináciu využívania frekvenčného pásma 700 MHz pre mobilné služby. Zlepší sa tým prístup na internet pre všetkých Európanov a podporí sa vývoj cezhraničných aplikácií.

Rádiové frekvencie nie sú obmedzené hranicami. Na úrovni EÚ je potrebné lepšie koordinovať frekvenčné spektrum, aby sa zabránilo rušeniu a aby sa v celej Európe umožnilo poskytovanie inovačných služieb, ako sú prepojené autá alebo zdravotná starostlivosť na diaľku. EÚ sa musí vyrovnať aj s rastúcim dopytom po bezdrôtovom širokopásmovom pripojení. Do roku 2020 sa objem mobilnej internetovej prevádzky zvýši v porovnaní so súčasnosťou takmer osemnásobne. Komisia dnes prijíma kroky na zvládnutie týchto výziev. V rámci svojej stratégie na vytvorenie jednotného digitálneho trhu navrhuje vyvážený dlhodobý prístup pri využívaní pásma ultra vysokej frekvencie (UHF, 470 – 790 MHz). Toto pásmo sa v súčasnosti využíva hlavne na televízne vysielanie. Podľa návrhu sa do roku 2020 v pásme 700 MHz (694 – 790 MHz) sprístupní širšie frekvenčné spektrum pre mobilné služby. Toto pásmo je ideálne na poskytovanie vysokokvalitného internetového pripojenia pre používateľov bez ohľadu na to, či sa nachádzajú vo veľkomeste, malej odľahlej obci alebo na diaľnici. Frekvencie v oblasti pod 700 MHz (470 – 694 MHz) ostanú prioritne k dispozícii pre audiovizuálne služby. Týmto prístupom sa zabezpečí, aby Európania mali prístup ku kreatívnemu obsahu nielen na tabletoch a smartfónoch, ktoré sa tešia rastúcej obľube, ale aj prostredníctvom klasických televíznych služieb. Dnešný návrh je takisto v súlade s najnovšími medzinárodnými dohodami o využívaní pásma UHF vrátane pásma 700 MHz.

Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol:28 rôznych koncepcií spravovania rádiových frekvencií v EÚ nedáva v jednotnom digitálnom trhu z ekonomického hľadiska žiadny zmysel. Dnes prichádzame s našim prvým návrhom na lepšiu koordináciu frekvenčného spektra v EÚ. Navrhujeme spoločnú koncepciu využívania pásma 700 MHz pre mobilné služby. Toto pásmo je ideálnym miestom z hľadiska širokého pokrytia a vysokej rýchlosti. Poskytne všetkým občanom Európy, a to aj vo vidieckych oblastiach, to najkvalitnejšie internetové pripojenie a pripraví pôdu pre technológiu 5G, komunikačnú sieť novej generácie. Zároveň zabezpečíme frekvencie pre audiovizuálny sektor a podporíme rozvoj technológií, ktoré efektívne využívajú rádiové vlny. Frekvenčné spektrum je vzácny zdroj, preto ho musíme čo najlepšie využiť.“

Günther H. Oettinger, komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, vyhlásil: Nemôžeme mať kvalitný mobilný internet na všetko, všade a pre každého, pokiaľ nedisponujeme modernou infraštruktúrou a modernými pravidlami. Vďaka tomuto návrhu môžeme získať oboje: živý audiovizuálny sektor a frekvenčné spektrum, ktoré potrebujeme pre 5G. Pásmo 700 MHz bude ideálne pre nové nádejné oblasti, ako sú prepojené autá a internet vecí. Chcem, aby sa Európa stala lídrom v oblasti 5G. Preto musia členské štáty prijať opatrenia do roku 2020.“

Návrh pozostáva z dvoch hlavných prvkov:

  • V pásme 700 MHz ide o spoločný harmonogram na efektívne sprístupnenie pásma pre bezdrôtové širokopásmové pripojenia za harmonizovaných technických podmienok a súvisiace koordinačné opatrenia na podporu tejto zmeny;
  • V pásme pod 700 MHz ide o dlhodobú prioritu pre distribúciu audiovizuálnych mediálnych služieb širokej verejnosti spolu s s pružnou koncepciou využívania frekvenčného spektra s cieľom zohľadniť rôznu úroveň využívania digitálneho pozemského televízneho vysielania (DTT) v členských štátoch.

Dnešný návrh uľahčí vývoj inovatívnych zariadení a služieb v celej EÚ a zníži s tým súvisiace náklady. Nebude už potrebné prepínať medzi jednotlivými pásmami a prispôsobovať sa rozmanitým vnútroštátnym požiadavkám.

Koordinovaný prechod do roku 2020

Komisia navrhuje, aby sa pásmo 700 MHz pridelilo na bezdrôtovú širokopásmovú komunikáciu vo všetkých štátoch EÚ najneskôr do 30. júna 2020. Bude to v súlade so zavádzaním 5G, s ktorým sa počíta od roku 2020. Na dodržanie tohto termínu budú musieť členské štáty do 30. júna 2017 prijať a zverejniť národné plány sieťového pokrytia a uvoľnenia tohto pásma. Do konca roka 2017 bude takisto potrebné uzatvoriť dohody o cezhraničnej koordinácii. Tieto plány umožnia plynulý prechod a zabezpečia dobré sieťové pokrytie, ktoré pomôže preklenúť digitálnu priepasť a vytvoriť potrebné podmienky na pokrytie, pokiaľ ide o prepojené vozidlá alebo zdravotnú starostlivosť na diaľku.

Viac..  Schnabelová: ECB nemôže zavrieť dvere pred prípadným ďalším zvýšením úrokov

Dva členské štáty (Francúzsko, Nemecko) už povolili využívanie pásma 700 MHz pre mobilné služby. Ďalšie členské štáty (Dánsko, Fínsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo) vypracovali plány na zmenu účelu pásma 700 MHz v najbližších rokoch.

Komisia počíta s tým, že Európsky parlament a členské štáty dnešný návrh rýchlo prijmú v záujme zabezpečenia predvídateľnej a včasnej zmeny.

Súvislosti

Pásmo UHF (ultra vysoká frekvencia) je v rozsahu 470 – 790 MHz a v súčasnosti sa používa na účely digitálneho pozemského vysielania a bezdrôtových mikrofónov pri výrobe programov a pri osobitných podujatiach. Európa je svedkom výrazného nárastu dopytu po službách prostredníctvom bezdrôtového širokopásmového pripojenia, ktorý je spôsobený najmä pozeraním videí v mobilných zariadeniach. Rastúci objem prenesených mobilných dát vyvíja tlak na kapacitu existujúcich sietí a na dopyt po ďalšom spektre. Na základe dnešného návrhu sa sprístupňuje širšie frekvenčné spektrum pre širokopásmové pripojenie v pásme 700 MHz (694 – 790 MHz). Zároveň je návrh zameraný na zachovanie európskeho audiovizuálneho modelu, ktorý poskytuje voľne prístupné vysielanie vo verejnom záujme a vyžaduje si udržateľné frekvenčné spektrum v pásme pod 700 MHz (470 – 694 MHz).

V roku 2014 požiadala Komisia bývalého komisára Pascala Lamyho, aby predsedal skupine na vysokej úrovni pozostávajúcej zo zástupcov odvetví mobilných služieb, vysielania a médií, ktorej cieľom bolo dosiahnuť spoločnú pozíciu týkajúcu sa budúceho využitia pásma UHF. V správe predsedu zaznelo odporúčanie, aby sa pásmo 700 MHz uvoľnilo na bezdrôtové širokopásmové pripojenie a aby sa zároveň zachoval európsky audiovizuálny model, a to zaručením dostupnosti frekvenčného spektra pre pozemské vysielanie vo frekvenčnom pásme pod 700 MHz.

Respondenti, ktorí sa zúčastnili na následných verejných konzultáciách, vyjadrili podporu koordinovanej činnosti EÚ. Zástupcovia členských štátov v skupine pre politiku rádiového frekvenčného spektra prijali stanovisko, v ktorom takisto podporujú poskytovanie služieb bezdrôtového širokopásmového prístupu vo frekvenčnom pásme 700 MHz prostredníctvom koordinovanej koncepcie EÚ. Odporučili v ňom prijať harmonizované technické podmienky a spoločný termín na efektívne využívanie pásma, ako aj zabezpečiť dlhodobé využívanie frekvenčného pásma pod 700 MHz na účely distribúcie audiovizuálneho obsahu vrátane jeho dostupnosti pre digitálnu pozemskú televíziu (DTT).

V nadväznosti na výsledky postupu konzultácií so zúčastnenými stranami na úrovni EÚ a medzinárodných dohôd (ITU) je koncepcia Komisie dlhodobého využívania pásma UHF zameraná na podporu jednotného digitálneho trhu a na zabezpečenie účinného riadenia tohto cennéhorádiového spektra, a to pri zohľadnení jeho spoločenskej, kultúrnej a ekonomickej hodnoty.

Pokrok v dosahovaní jednotného digitálneho trhu

Dnes predložené predpisy pre frekvenčné pásmo 700 MHz nadväzujú na prvé návrhy vypracované v rámci stratégie jednotného digitálneho trhu v decembri 2015 o autorskom práve (tlačová správa) a digitálnom zmluvnom práve (tlačová správa). Stratégia jednotného digitálneho trhu zahŕňa 16 kľúčových iniciatív, ktoré budú predložené do konca tohto roka.

Očakáva sa, že ďalšie kroky súvisiace s koordináciou frekvenčného spektra budú súčasťou revízie pravidiel EÚ v oblasti telekomunikácií, ktorá bude predložená tento rok.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices