Európska komisia uverejnila svoju každoročnú analýzu hospodárskych a sociálnych výziev v členských štátoch EÚ

Európska komisia uverejnila svoju každoročnú analýzu hospodárskych a sociálnych výziev v členských štátoch EÚ, tzv. správy o jednotlivých krajinách. Správy sú nástrojom zjednodušeného európskeho semestra na koordináciu hospodárskej politiky, na základe ktorého sa monitorujú reformy v oblasti príslušných politík a včas sa poukazuje na výzvy, ktoré by členské štáty mali riešiť.

Po novembrovom uverejnení ročného prieskumu rastuna rok 2016 a odporúčaní týkajúcich sa eurozóny, v ktorých sa stanovujú priority na európskej úrovni, sa v uverejnených správach presúva pozornosť európskeho semestra na národný rozmer. Správy budú základom pre diskusie s členskými štátmi o ich rozhodnutiach v oblastiach príslušných vnútroštátnych politík ešte pred predložením ich národných programov v apríli a bude sa z nich vychádzať pri vypracúvaní odporúčaní Komisie pre jednotlivé krajiny koncom jari.

Podpredseda Valdis Dombrovskis, ktorý je zodpovedný za euro a sociálny dialóg, uviedol: „V kontexte rastúcich externých rizík a zvýšenej volatility na finančných trhoch je nevyhnutné urýchlene posilniť základy našich hospodárstiev. Z analýzy Komisie vyplýva, že reformy sa vykonávajú vo viacerých oblastiach príslušných politík, ale toto úsilie je nerovnomerné. Niekoľko členských štátov stále nekoná dostatočne rozhodne pri riešení pretrvávajúcich slabých miest, ako je napríklad vysoký verejný a súkromný dlh.“

Komisárka Marianne Thyssen, ktorá je zodpovedná za zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu, uviedla: „Aj keď sa nám teraz podarilo dosiahnuť najvyššiu mieru zamestnanosti od začiatku krízy v roku 2008, stále je príliš veľa Európanov nezamestnaných. Prostredníctvom európskeho semestra sme naďalej odhodlaní pomáhať členským štátom v ich úsilí dostať ľudí späť do práce.“

Komisár Pierre Moscovici, ktorý je zodpovedný za hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá, uviedol: „Správy, ktoré Komisia dnes predložila, poskytujú najpresnejší a najpodrobnejší obraz o hospodárstvach EÚ. Tieto hĺbkové analýzy budú základom nevyhnutného dialógu medzi inštitúciami EÚ a vnútroštátnymi orgánmi na jar tohto roku pred predložením ďalšieho súboru odporúčaní pre jednotlivé krajiny. Podpora zamestnanosti a rastu zostáva naším prvoradým cieľom. Keďže oživenie EÚ je naďalej slabé, Komisia vyzýva členské štáty, aby pokračovali v procese hospodárskych reforiem a riešení pretrvávajúcich makroekonomických nerovnováh.“

Správy o jednotlivých krajinách o 18 členských štátoch identifikovaných v správe o mechanizme varovania na rok 2016 uverejnenej v novembri spolu s ročným prieskumom rastu zahŕňajú aj hĺbkové preskúmania v rámci postupu pri makroekonomickej nerovnováhe.

Na Grécko a Cyprus, kde v súčasnosti prebiehajú programy podpory stability, sa správy o jednotlivých krajinách v tejto etape nevzťahujú.

Viac..  P. Szijjártó: Neuvážené rozhodnutia Bruselu znížili konkurencieschopnosť EÚ

Ďalšie kroky

V rámci európskeho semestra bude Komisia v nadchádzajúcich mesiacoch pokračovať v úzkom dialógu s členskými štátmi. V marci Komisia zorganizuje dvojstranné stretnutia s členskými štátmi zamerané na diskusiu o správach o jednotlivých krajinách. Komisári takisto navštívia členské štáty, kde sa stretnú s predstaviteľmi národných vlád, parlamentov, so sociálnymi partnermi a ďalšími stranami. Členské štáty sú povinné predložiť v apríli svoje národné programy reforiem a programy stability (pre krajiny eurozóny) alebo konvergenčné programy (pre krajiny mimo eurozóny), ktoré sa vzťahujú na oblasť verejných financií. Komisia vyzvala členské štáty, aby pri príprave týchto dokumentov úzko konzultovali s národnými parlamentmi a so sociálnymi partnermi. Komisia potom na jar predloží svoje návrhy na nový súbor odporúčaní pre jednotlivé krajiny zameraný na kľúčové hospodárske a sociálne priority pre každú krajinu.

V marci Komisia takisto rozhodne o kategórii v rámci postupu pri makroekonomickej nerovnováhe pre všetky členské štáty, na ktoré sa vzťahujú hĺbkové preskúmania. Od tohto roka Komisia zjednodušila postup pri makroekonomickej nerovnováhe, a to prostredníctvom zníženia počtu kategórií makroekonomických nerovnováh zo šiestich na štyri: žiadne nerovnováhy, nerovnováhy, nadmerné nerovnováhy a nadmerné nerovnováhy, pre ktoré existuje plán nápravných opatrení.

Súvislosti

Skoré uverejňovanie týchto správ o jednotlivých krajinách je súčasťou snáh o zjednodušenie a posilnenie európskeho semestra v súlade sosprávou piatich predsedov a s krokmi oznámenými Komisiou na dobudovanie hospodárskej a menovej únie.S niektorými z týchto opatrení sa začalo vlani a v tejto praxi sa pokračuje aj tento rok, aby sa umožnil skutočný dialóg o európskych prioritách vrátane výziev, ktorým čelí eurozóna, hneď na začiatku európskeho semestra, a aby sa potom poskytlo viac času na dialóg s členskými štátmi a zainteresovanými stranami na všetkých úrovniach na zamyslenie sa nad ich prioritami. Tieto správy odrážajú aj väčší dôraz na zamestnanosť a sociálne aspekty, ktoré Komisia zavádza do európskeho semestra.

O dac

Odporúčame pozrieť

eurozona

Spotrebitelia v eurozóne zvýšili inflačné očakávania

Domácnosti v eurozóne očakávajú, že inflácia zostane nad dvojpercentnou cieľovou hodnotou Európskej centrálnej banky (ECB) …

Consent choices