S finančnými prostriedkami na vidiecku infraštruktúru „sa mohlo dosiahnuť oveľa viac“

Projekty financované EÚ, ktoré sú zamerané na zlepšenie vidieckych oblastí prostredníctvom budovania ciest, vodovodných systémov, škôl a iných zariadení, poskytujú podľa novej správy Európskeho dvora audítorov len obmedzenú výhodnosť pomeru medzi kvalitou a cenou. Napriek tomu, že niektoré z týchto projektov rozvoja vidieka majú pre vidiecke oblasti pozitívny prínos, audítori uvádzajú, že s dostupnými finančnými prostriedkami sa mohlo dosiahnuť „výrazne viac“.

V období 2007 až 2013 bolo do vidieckej infraštruktúry prostredníctvom programov rozvoja vidieka vyčlenených približne 13 mld. EUR z prostriedkov EÚ. Vnútroštátne výdavky predstavovali spolu takmer 19 mld. EUR. Cieľom bolo podporiť hospodársky rast, zvýšiť atraktívnosť vidieckych oblastí a zlepšiť ich prepojenie s hlavnou infraštruktúrou. Takéto investície sa podporujú aj z niekoľkých ďalších zdrojov financovania, ktoré je dostupné na úrovni EÚ, na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Audítori v správe preskúmali, či Európska komisia a členské štáty dosiahli prostredníctvom opatrení, ktoré financovali, výhodný pomer medzi kvalitou a cenou. Kontrolovalo sa päť členských štátov: Grécko, Španielsko, Taliansko, Poľsko a Rumunsko. Hoci niektoré projekty infraštruktúry mali pre vidiecke oblasti pozitívny prínos, audítori zistili, že členské štáty a Komisia konajúce na základe zdieľaného hospodárenia dosiahli len obmedzenú výhodnosť pomeru medzi kvalitou a cenou.

Európska komisia a členské štáty majú spoločnú zodpovednosť za veľký počet projektov infraštruktúry vo vidieckych oblastiach“, uviedol Nikolaos Milionis, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Mohlo by sa dosiahnuť oveľa viac, keby spolupracovali účinnejšie.“

Viac..  Peter Pollák: Slovensko nepotrebuje ukrajinské obilie. Potrebujú ho chudobní ľudia v Afrike

Členské štáty nedokázali vždy jasne odôvodniť potrebu použitia finančných prostriedkov EÚ určených na rozvoj vidieka a zameriavali sa skôr na zabránenie dvojitému financovaniu než na zabezpečenie účinnej koordinácie s ďalšími fondmi. Nepodarilo sa účinne riadiť riziko, že projekty by boli pokračovali aj bez finančných prostriedkov EÚ, hoci bolo zaznamenaných niekoľko osvedčených postupov. Výberovými konaniami sa financovanie vždy nenasmerovalo do nákladovo najúčinnejších a najudržateľnejších projektov, zatiaľ čo efektívnosť a účinnosť opatrení obmedzovali dlhé oneskorenia v rámci administratívneho procesu.

Spoľahlivé informácie o tom, čo sa podarilo v skutočnosti dosiahnuť, boli často nedostupné a preto je ťažké určiť smerovanie budúcej politiky a spravovať rozpočet na základe výsledkov.

Od roku 2012 Komisia prijala aktívnejší a koordinovanejší prístup, tvrdia audítori. Ak sa vykonajú náležité zmeny, v období 2014 – 2020 by to malo viesť k lepšiemu finančnému riadeniu. Upozorňujú však na to, že niektoré nedostatky týkajúce sa koordinácie fondov a informácií o výkonnosti pravdepodobne pretrvajú.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices