Ako je na tom justícia v EÚ?

Európska komisia zverejnila porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2016, ktorý poskytuje komparatívny prehľad efektívnosti, kvality a nezávislosti justičných systémov v členských štátoch EÚ. Cieľom tohto prehľadu je pomôcť vnútroštátnym orgánom v úsilí o zlepšenie ich justičných systémov poskytnutím týchto porovnávacích údajov.

Porovnávací prehľad v oblasti justície po prvýkrát obsahuje výsledky prieskumov Eurobarometra týkajúcich sa podrobnejšieho preskúmania vnímania nezávislosti súdnictva v EÚ medzi občanmi a podnikmi. Toto vydanie tiež používa nové ukazovatele týkajúce sa najmä odbornej justičnej prípravy, prieskumov používateľov v členských štátoch, dostupnosti právnej pomoci a existencie noriem kvality.

„Štvrtý porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície poukazuje na to, že úsilie členských štátov zlepšiť justičné systémy naďalej prináša výsledky. Kľúčová úloha vnútroštátnych justičných systémov pri dodržiavaní zásad právneho štátu, presadzovaní právnych predpisov EÚ a vytváraní prostredia priaznivého pre podnikanie si toto úsilie zaslúži“, uviedla Vĕra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť. „Porovnávací prehľad slúži ako nástroj vzájomného učenia sa, čím sa prispeje k zvýšeniu efektívnosti európskych justičných systémov.“

Hlavné zistenia vyplývajúce z porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície za rok 2016:

  • Kratšie trvanie občianskoprávnych a obchodných sporových súdnych konaní. Pokiaľ ide o prebiehajúce konania, situácia je celkovo stabilná, pričom v niekoľkých členských štátoch, ktoré čelili osobitným problémom s veľkým počtom prebiehajúcich konaní, možno sledovať aj isté zlepšenie.
  • Lepšia dostupnosť justičných systémov, najmä pokiaľ ide o elektronické podania v prípade konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu alebo podporu postupov alternatívneho riešenia sporov. Naďalej však zostáva priestor na zlepšenie v oblasti dostupnosti rozsudkov online alebo elektronickej komunikácie medzi súdmi a stranami konania.
  • Treba vyvinúť ďalšie úsilie na zlepšenie odbornej prípravy zameranej na schopnosti sudcov a používanie informačných a komunikačných technológií (IKT) v rámci systémov správy prípadov.
  • Väčšina členských štátov má zavedené normy, ktoré sa vzťahujú na obdobné aspekty ich justičných systémov, existujú však značné rozdiely z hľadiska ich obsahu. Napríklad len menej ako polovica členských štátov má normy týkajúce sa opatrení na zníženie počtu existujúcich nevybavených prípadov a ešte menej členských štátov má stanovenú maximálnu lehotu na vybavenie prebiehajúcich konaní.
  • Porovnávací prehľad obsahuje výsledky rôznych prieskumov vnímania nezávislosti súdnictva.V prípade členských štátov, v ktorých je vnímanie nezávislosti veľmi slabé, sa ako najvýznamnejšie dôvody uvádzali zásahy alebo tlak zo strany vlády a politikov a ekonomické či iné špecifické záujmy.

Ďalšie kroky

Zistenia porovnávacieho prehľadu za rok 2016 sa zohľadňujú pri prebiehajúcom posúdení jednotlivých krajín, ktoré sa uskutočňuje v rámci procesu európskeho semestra 2016. Správy o jednotlivých krajinách (26 členských štátov) boli uverejnené 26. februára 2016 a ich súčasťou sú zistenia týkajúce sa justičných systémov viacerých členských štátov (BE, BG, HR, ES, HU, IE, IT, LV, MT, PL, PT, RO, SI a SK) (pozri najnovšie správy v rámci európskeho semestra 2016, IP-16-332 a MEMO-16-334).

Viac..  Ministerstvo dopravy rieši situáciu na ukrajinských hraniciach, slovenskí dopravcovia sa búria

Komisia bude naďalej pobádať justičné siete, aby sa ešte podrobnejšie venovali posúdeniu účinnosti právnych záruk, ktorých cieľom je chrániť nezávislosť súdnictva.

Súvislosti

Toto je štvrté vydanie porovnávacieho prehľadu v oblasti justície. Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2016 zhromažďuje údaje z rôznych zdrojov, najmä však od Európskej komisie pre efektívnosť súdnictva (CEPEJ), ktorá zbiera údaje od členských štátov. Takisto využíva informácie získané z iných zdrojov, napríklad od Eurostatu, skupiny kontaktných osôb pre vnútroštátne justičné systémy a európskych justičných sietí, ako je napríklad Európska sieť súdnych rád (ENCJ), Sieť predsedov najvyšších súdov EÚ a Európska sieť odbornej justičnej prípravy.

Porovnávací prehľad sa zameriava na tri hlavné aspekty:

  • Efektívnosť justičných systémov: napr. ukazovatele o efektívnosti súdnych konaní: dĺžka trvania konaní, miera vyriešenia prípadov a počet prebiehajúcich konaní.
  • Ukazovatele kvality: napr. odborná príprava, monitorovanie a hodnotenie činností súdov, využívanie prieskumov spokojnosti, rozpočet a ľudské zdroje.
  • Nezávislosť: napr. do porovnávacieho prehľadu sú zahrnuté údaje z rôznych prieskumov vnímania nezávislosti súdov zo strany podnikov a širokej verejnosti.

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície prispieva k procesu európskeho semestra tým, že pomáha identifikovať otázky v oblasti justície, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť, pokiaľ ide o vytváranie vhodného prostredia pre investície, podnikateľov a občanov. Pozornosť sa zameriava na občianskoprávne a obchodné súdne konania, ako aj na správne konania.

Spolu s osobitnými hodnotením situácie v jednotlivých členských štátoch prispel porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2015 k návrhu Komisie Rade, aby adresovala odporúčania pre jednotlivé krajiny štyrom členským štátom (Chorvátsko, Taliansko, Lotyšsko a Slovinsko), aby sa zaistilo, že ich justičné systémy budú účinnejšie. Komisia zároveň pozorne sledovala úsilie v tejto oblasti v iných členských štátoch ako Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Španielsko, Írsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko a Slovensko (pozri informačný prehľad).

Zistenia porovnávacieho prehľadu sa takisto berú do úvahy pri rozhodovaní o prioritách financovania v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), pokiaľ ide o justičné reformy.

Hoci porovnávací prehľad nepredstavuje rebríček krajín, poskytuje prehľad fungovania všetkých justičných systémov na základe rôznych ukazovateľov, ktoré sú v spoločnom záujme všetkých členských štátov. Nepresadzuje nijaký konkrétny typ justičného systému a ku všetkým členským štátom pristupuje rovnako. Bez ohľadu na model vnútroštátneho justičného systému alebo právnu tradíciu, v ktorej je zakotvený, včasnosť, nezávislosť, cenová dostupnosť a ľahký prístup pre používateľov sú niektorými zo základných parametrov, ktoré tvoria účinný justičný systém.

O dac

Odporúčame pozrieť

zvierata, kura, nosnice

Eurobarometer ukazuje, aké dôležité sú dobré životné podmienky zvierat pre Európanov

Komisia už viac ako 40 rokov pracuje na zlepšovaní životných podmienok zvierat: postupne zlepšuje život …

Consent choices