Dvanásť rokov v prvej lige – Slovensko v EÚ

Už po dvanásty krát oslávi prvého mája Slovensko okrem sviatku práce aj výročie svojho vstupu do Európskej únie. 1. mája 2004 sme sa spolu s ďalšími deviatimi štátmi stali pevnou súčasťou Európskej únie – spoločenstva, ktoré je založené na hodnotách ako sú sloboda, demokracia, solidarita a ľudská dôstojnosť.

„Vstup Slovenska do Európskej únie sprevádzali veľké očakávania, ktoré boli do značnej miery aj naplnené. Za 12 rokov členstva dosiahlo Slovensko významný pokrok a s odstupom času možno bez preháňania povedať, že šlo o najúspešnejšie obdobie v doterajšej histórii krajiny.“, uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Okrem začlenenia Slovenska do jadra európskej integrácie, získaniu nových práv vyplývajúcich z občianstva EÚ nám členstvo prinieslo aj mnohé ekonomické výhody. EÚ je najväčšou svetovou ekonomikou a už 12 rokov majú na tento trh neobmedzený prístup aj slovenské podniky. Pritom až 85% slovenského exportu smeruje do členských krajín EÚ. Slovensko je súčasťou Eurozóny, čo uľahčuje cestovanie a podnikanie. Kým v roku 2003, pred vstupom do EÚ, bol HDP na obyvateľa na úrovni 55 percent priemeru EÚ, dnes už dosahuje 77 percent európskeho priemeru. Toto sa podarilo dosiahnuť aj vďaka európskym fondom, z ktorých krajina spolufinancuje až 80% svojich verejných investícií. Dušan Chrenek v tejto súvislosti dodáva: „K zlepšeniu života na Slovensku určite prispeli aj európske financie. Vďaka európskym prostriedkom vidíme po celej krajine hmatateľné prínosy členstva: zrekonštruované školy, nemocnice, nové vedecké parky, diaľnice, kvalitnejšiu verejnú dopravu a nové pracovné miesta pre mladých. Všetky tieto projekty nám zvyšujú kvalitu nášho života.”

Vďaka členstvu v Európskej únii je Slovensko súčasťou Schengenského priestoru bez hraníc.  Voľný pohyb Slováci dlhodobo vnímajú ako najväčší prínos vstupu do EÚ. Podľa prieskumu Eurobarometer oceňuje voľný pohyb osôb, tovarov a služieb v rámci EÚ  až 75% Slovákov, vážia si že môžu voľne cestovať a bez akýchkoľvek obmedzení sa rozhodnúť kde chcú žiť, pracovať či študovať.

V 12. roku svojho členstva bude Slovensko po prvý krát predsedníckou krajinou Rady EÚ. „Pre Slovensko to bude výzva a zároveň veľká príležitosť. Počas šiestich mesiacov na kapitánskom mostíku, môže Slovensko ukázať svoje schopnosti a potenciál. ”, hovorí Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Ako predsednícka krajina Rady Európskej únie bude Slovensko riešiť významné legislatívne návrhy v mnohých oblastiach dôležitých pre náš život.

Prínosy členstva v číslach:

 • v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007-2013 Slovensko vyčerpalo k 31.03.2016 prostriedky vo výške 10, 86 miliardy eur
 • na programové obdobie 2014-2020 je vyčlenených vyše 3 miliárd eur
 • vďaka programu študentskej mobility Erasmus a Erasmus+ vycestovalo od roku 2004 za štúdiom do zahraničia vyše 25 000 študentov, ďalších vyše 3000 absolvovalo zahraničnú stáž v podnikoch a viac ako 7000 vysokoškolských učiteľov absolvovalo výmenné programy
 • vďaka vstupu do Schengenského priestoru na 94% našich hraníc odpadli hraničné kontroly, uľahčil sa voľný pohyb osôb i tovaru.
 • Slovensko patrí do Eurozóny – spoločnú menu Euro používa 19 štátov EÚ
 • vyše 130 km diaľnic a rýchlostných komunikácií, ďalších 135 km je vo výstavbe
 • zmodernizovaných vyše 1830 km ciest, II,. a III.  triedy
 • vyše 80 km železníc, ďalšie desiatky kilometrov vo výstavbe
 • 100 nových a zmodernizovaných regionálnych vlakov
 • v Bratislave 60 električiek a 15 vlakových súprav pre prímestskú dopravu
 • 120 moderných nízkopodlažných trolejbusov v Bratislave
 • výstavba električkovej trate do Petržalky cez Starý most v Bratislave
 • v Košiciach 33 nových električiek, modernizácia električkových tratí, rekonštrukcia električkových uzlov a prímestské vlaky
 • zmodernizovaných vyše 1050 škôl
 • zmodernizovaných 88 nemocníc a polikliník a taktiež 208 zariadení sociálnej starostlivosti.
 • regenerácia vyše 1200 sídel a verejných priestranstiev
 • 130 000 nových pracovných miest
 • 26 priemyselných parkov
 • priama podpora pre 788 malých a stredných podnikov, 167 vedeckých inštitúcií
 • výmena verejného osvetlenia obcí (vymenených, resp. osadených vyše 50 tisíc svietidiel vo viac ako 400 obciach)
 • podpora takmer 570 zariadení cestovného ruchu
 • takmer 1800 km novej kanalizačnej infraštruktúry a 230 projektov na zníženie znečistenia vzduchu.
 • zrekonštruovaných 43 čistiarní odpadových vôd.
 • v oblasti protipovodňových opatrení EÚ podporila celkovo 99 projektov vo výške takmer 150 miliónov eur.
 • Slovensku pomohol Fond solidarity v súvislosti s ničivou víchricou v Tatrách v roku 2004 (5,7 mil. eur) i s povodňami v roku 2010 (20,4 mil. eur).
 • Zdigitalizovalo sa:
 • v projekte Digitálna galéria – vyše 40 000 objektov
 • v projekte Digitálna audiovízia –vyše 36 000 záznamov
 • v projekte Digitálne múzeum – 50 274 zbierkových predmetov
 • v projekte Digitálna knižnica – vyše 750 000 slovacikálnych knižničných dokumentov
 • v projekte Digitálny pamiatkový fond – vyše 1000 objektov
Viac..  Európska komisia: V dotazníku Orbánovej vlády sú úplne nepravdivé tvrdenia

V novom programovom období sa očakáva:

 • 115 kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest
 • 300 kilometrov nových a zmodernizovaných ciest I. triedy
 • 110 kilometrov zmodernizovaných železničných tratí
 • 35 nových vlakových súprav
 • obnova električkových tratí v Bratislave a Košiciach
 • 78 nových vozidiel MHD a vybudovanie ôsmich (8) terminálov osobnej dopravy
 • zmodernizovaný verejný prístav v Bratislave
 • pokrytie všetkých domácností širokopásmovým pripojením s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s

O dac

Odporúčame pozrieť

R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Krajiny EÚ chcú o rok predĺžiť zúčtovacie obdobie pre vyplatené eurofondy z predošlého programového obdobia. …

Consent choices