Fajčiarov čaká podľa novej smernice EÚ 10 zmien

Dnes 20. mája 2016 uplynie konečná lehota na prenos novej tabakovej smernice do národných legislatív. Slovensko je jednou z krajín, kde je v tomto termíne transpozícia už kompletná. Smernica o tabakových výrobkoch bola prijatá v apríli 2014 a uplatňovať sa má začať práve od dnes.

Prečo? Fajčenie si každoročne vyžiada približne 700 000 ľudských životov. Ide pritom o príčinu smrti, ktorej sa dá prevenciou predísť. Len 2%né zníženie spotreby tabakových výrobkov by sa mohlo premietnuť do úspor na zdravotnej starostlivosti vo výške približne 506 miliónov eur. Cieľom týchto zmien je odradiť najmä mladých ľudí od toho, aby vôbec začali holdovať tomuto zlozvyku. Priemerný vek kedy Európania začínajú fajčiť, je 17,6 rokov. Podľa prieskumov sú aj na Slovensku najviac ohrozenou skupinou mladí ľudia vo veku 15 až 18 rokov, v tejto kategórii si prvú cigaretu zapálilo 60% Slovákov. 6% začalo ešte skôr – pred dovŕšením 15 rokov, medzi 19. a 25. rokom začalo fajčiť 24% respondentov. 37% fajčiarov fajčí medzi 11 a 20 cigaretami denne, 31% 6 až 10 cigariet za deň. 68% respondentov zastáva zákaz propagácie tabakových výrobkov v obchodoch. 56% súhlasí aj so zákazom príchutí, ktoré by mohli zatraktívňovať tabakové výrobky. 59% respondentov dokonca súhlasí so zvýšením daní na tabakové výrobky.

10 hlavných zmien súvisiacich s tabakovými výrobkami predávanými v EÚ (*)

1. Väčšie a povinné obrazové zdravotné výstrahy

Grafické zdravotné výstrahy s fotografiami, textom a informáciami o odvykaní budú zaberať 65 % prednej a zadnej strany cigaretových škatuliek a balení tabaku na šúľanie(**). Zobrazením sociálnych a zdravotných dôsledkov fajčenia majú výstrahy odradiť ľudí od fajčenia alebo ich nabádať, aby fajčiť prestali. Výstrahy sú zoskupené do troch skupín, ktoré sa budú meniť každý rok, aby sa zabezpečilo zachovanie ich vplyvu čo najdlhšie. Návrhy výstrah na cigaretách a tabaku na šúľanie sú uvedené vo vykonávacom rozhodnutí Komisie. Pozri maketu novej cigaretovej škatuľky.

2. Zákaz cigariet a tabaku na šúľanie s charakteristickými arómami

Cigarety a tabak na šúľanie už viac nemôžu mať charakteristické arómy ako mentol, vanilka alebo cukrovinky, ktoré maskujú chuť a vôňu tabaku (***). V prípade výrobkov s viac ako 3 % podielom na trhu (napr. cigarety s príchuťou mentolu) sa zákaz bude uplatňovať od roku 2020.

Bol stanovený postup ako určiť, či tabakový výrobok má charakteristickú arómu a bude zriadený nezávislý poradný výbor, aby v tejto oblasti pomáhal Komisii a členským štátom.

3. Nové označovanie obsahu TNCO

Označovanie dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého (TNCO) na cigaretách a tabaku na šúľanie sa teraz nahradí informačným odkazom, ktorý bude informovať spotrebiteľov, že „Tabakový dym obsahuje viac ako 70 látok, ktoré preukázateľne spôsobujú rakovinu“. Výskum ukázal, že označovanie TNCO je pre spotrebiteľov zavádzajúce, keďže vďaka nemu majú dojem, že niektoré výrobky sú pre ich zdravie menej škodlivé. Nový informačný odkaz bude presnejšie odrážať skutočné zdravotné následky fajčenia.

4. Žiadne propagačné ani zavádzajúce obaly

Cigaretové škatuľky musia mať tvar kvádra, aby sa zabezpečila viditeľnosť kombinovaných zdravotných varovaní. Škatuľky s tenkými cigaretami a iné nepravidelné balenia už nebudú povolené. Škatuľky obsahujúce menej ako 20 cigariet sú takisto zakázané. Balenia s 10 cigaretami, ktoré sú obzvlášť príťažlivé pre mladé vekové skupiny s obmedzenou kúpnou silou, preto z trhu zmiznú(^).

Propagačné a/alebo zavádzajúce charakteristiky alebo prvky nie sú na baleniach tabakových výrobkov povolené. Zmienky o pozitívnych účinkoch na životný štýl, o chuti či aróme, špeciálne ponuky, tvrdenia, že určitý výrobok je menej škodlivý ako iný, alebo má zlepšenú biologickú odbúrateľnosť či iné environmentálne prínosy, už nebudú povolené.

5. Povinné elektronické uvádzanie zložiek

S cieľom získať viac informácií o zložkách obsiahnutých v tabakových výrobkoch a o ich účinkoch na zdravie a z hľadiska závislosti sú výrobcovia a dovozcovia tabakových výrobkov povinní uvádzať zložky všetkých výrobkov, ktoré uvádzajú na trh EÚ, v štandardizovanom elektronickom formáte. Určité často používané zložky, u ktorých sú indikácie, že prispievajú k toxicite, návykovosti alebo sa ich pomocou dosahujú charakteristické arómy v cigaretách a v tabaku na šúľanie, budú predmetom podrobnejších požiadaviek na podávanie správ.

Viac..  V EÚ chcú zjednotiť definíciu znásilnenia. V krajinách sú rôzne tresty za ten istý čin

6) Požiadavky na bezpečnosť a kvalitu elektronických cigariet

Smernica o tabakových výrobkoch elektronické cigarety nezakazuje. Tu nájdete informácie, ktoré uvádzajú na pravú mieru mylné predstavy o tom, čo sa zmení. Namiesto toho sa po prvýkrát zaviedli určité bezpečnostné a kvalitatívne požiadavky na elektronické cigarety obsahujúce nikotín.

Najmä preto, že nikotín je toxická látka, uvedená smernica stanovuje maximálne koncentrácie nikotínu a maximálny prípustný objem náplní a zásobníkov tekutého nikotínu. Elektronické cigarety by mali byť zabezpečené proti nedovolenej manipulácii a proti tomu, aby ich mohli použiť deti, a mali by mať mechanizmus, ktorý by s cieľom chrániť spotrebiteľov zabezpečil opätovné plnenie bez pretečenia. Elektronické cigarety musia obsahovať len zložky s vysokým stupňom čistoty a mali by poskytovať rovnaké množstvo nikotínu pri rovnako silnom a trvajúcom potiahnutí.

7. Pravidlá pre balenie a označovanie elektronických cigariet

Zdravotné výstrahy na elektronických cigaretách budú povinné a spotrebiteľom poskytnú informácie, že elektronické cigarety obsahujú nikotín a nemali by ich používať nefajčiari.

Balenie musí obsahovať aj zoznam všetkých zložiek obsiahnutých vo výrobku, informácie o obsahu nikotínu vo výrobku a príbalový leták uvádzajúci návod na použitie a informácie o nežiaducich účinkoch, rizikových skupinách, návykovosti a toxicite.

Reklamné prvky nie sú na balení elektronických cigariet povolené a cezhraničná reklama a propagácia elektronických cigariet je zakázaná.

8. Monitorovanie a informovanie o vývoji v oblasti elektronických cigariet

Keďže elektronické cigarety predstavujú pomerne nový výrobok, v prípade ktorého sa informácie začínajú len zhromažďovať, smernicou sa pre výrobcov a dovozcov, členské štáty a Komisiu stanovujú požiadavky na monitorovanie a oznamovanie:

  • Výrobcovia elektronických cigariet musia oznamovať členským štátom všetky výrobky, ktoré umiestňujú na trh, a podávať správy o objemoch ich predaja, preferenciách spotrebiteľov a trendoch.
  • Orgány členských štátov budú monitorovať trh s cieľom nájsť akékoľvek dôkazy o tom, že používanie elektronických cigariet vedie k závislosti od nikotínu alebo k spotrebe tabaku, a to najmä u mladých ľudí a nefajčiarov.
  • Komisia bude Európsky parlament a Radu informovať o vývoji v oblasti elektronických cigariet prostredníctvom svojej správy o vykonávaní, ktorá sa vypracuje po piatich rokoch.

9. Možnosť zakázať cezhraničný predaj na diaľku

Členské štáty EÚ môžu zakázať cezhraničný predaj tabakových výrobkov na diaľku, ktoré poskytujú spotrebiteľom vrátane veľmi mladých spotrebiteľov prístup k výrobkom, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou. Ak si krajina EÚ zvolí túto možnosť, daní maloobchodní predajcovia nemôžu dodávať svoje výrobky spotrebiteľom, ktorí sa nachádzajú v danej krajine. Aj keď členský štát tento predaj nezakáže, maloobchodní predajcovia sa musia zaregistrovať u príslušných orgánov v krajine, kde sa nachádzajú, ako aj v krajine, v ktorej chcú svoje výrobky predávať.

10. Opatrenia na boj proti nezákonnému obchodu

Súčasťou nových opatrení zameraných na boj proti nezákonnému obchodu s tabakovými výrobkami je aj celoúnijný systém sledovania a zisťovania legálneho dodávateľského reťazca a bezpečnostná zložka tvorená viditeľnými a neviditeľnými prvkami (napr. hologramami), ktoré by mali orgánom presadzovania práva, vnútroštátnymi orgánom a spotrebiteľom pomôcť, aby rozpoznali nezákonné výrobky.

Tieto opatrenia budú zavedené pre cigarety a tabak na šúľanie v roku 2019 a na tabakové výrobky iné ako cigarety a tabak na šúľanie v roku 2024.

(*) Aj keď sa pravidlá uplatňujú na všetky výrobky vyrobené odteraz, členské štáty môžu povoliť výrobcom dodatočnú lehotu 12 mesiacov na predaj starých zásob.

(**) Smernicou o tabakových výrobkoch (článok 24) sa stanovuje, že členské štáty môžu prijať prísnejšie opatrenia (t. j. neutrálne balenie) za predpokladu, že sú primerané a ich dôvodom je ochrana verejného zdravia.

(***) Iné výrobky, ako sú cigary, cigarky a tabak na orálne použitie (snus) sú z tohto zákazu vyňaté.

(^) Výrobky, ktoré sa dostanú do predaja pred 20. májom 2016, sa v EÚ môžu ďalej predávať až do roku 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices